Promotie K.P. Hilgersom: zout

31 januari 2017 | 15:00
plaats: Aula, TU Delft
door Webredactie

Measuring and modeling salt and heat transport in low-land drainage canals - Flow and stratification effects of saline seepage. Promotor: Prof.dr.ir. N.C. van de Giesen (CiTG).

Zoutintrusie vormt een groot probleem voor laaggelegen rivierdelta’s wereldwijd, omdat ze afhankelijk zijn van zoetwater voor landbouw, drinkwaterproductie, en industriële toepassingen. Dit proefschrift onderzoekt een nieuwe meetmethode om de intrusie van zout grondwater via wellen te meten. Wellen zijn preferentiële grondwaterbronnen en een gevolg van een opwaartse grondwaterstroming die zich een weg baant door de bodem, waarbij het schachten van meer doorlatend materiaal creëert. Door de hoge stroomsnelheid en hun oorsprong in de diepe grondwaterlaag, hebben wellen vaak een hoog zoutgehalte. Aan het oppervlakte stromen wellen vaak uit in de slootjes waarlangs de polders worden leeggepompt. In de Nederlandse diepe polders komt tot 70% van de zoutinstroom voort uit wellen.
De meetmethode combineert directe, dicht opeengestapelde temperatuurmetingen met een numeriek model dat zout- en warmtetransport in het slootje simuleert. Het doel is om de instroom vanuit de wel te herleiden vanuit het model door de compacte 3D temperatuurdata als modelinvoer te gebruiken. Een extra uitdaging volgt uit de bijzondere stratificatieprocessen die in het slootje kunnen voorkomen als gevolg van de verschillende temperatuur en zoutgehalte van het instromende water.
Binnen dit onderzoek hebben we een nieuwe meetopstelling van glasvezelkabel gebouwd die het mogelijk maakt meer dan 34.000 temperatuursamples in slechts 1 m3 water op efficiënte wijze te meten. Verder hebben we een model ontwikkeld dat de effecten van zout- en temperatuurstratificatie kan simuleren. We concluderen dat het voor de toepasbaarheid van de methode nu nog een te grote uitdaging is om deze stromings- en stratificatieprocessen te modelleren op een schaal die qua rekentijd acceptabel is, en de welinstroom te herleiden. We raden verder onderzoek aan om het modelleren van deze processen te verbeteren om de methode in de toekomst toepasbaar te maken.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

© 2017 TU Delft

Metamenu