Gastcollege directeur-generaal Rijkswaterstaat

Nieuws - 24 juni 2015 - Webredactie Communication

Op woensdag 24 juni was er een special edition van de Transport Thursday. Deze ‘Wednesday’ special was georganiseerd  vanwege een bijzondere gastspreker: de heer J.H. Dronkers, de directeur-generaal van Rijkswaterstaat.

De titel van zijn gastcollege luidde: Naar een nieuw integraal vervoerssysteem - Evolutie of revolutie?

Na een korte introductie van prof. Van Arem, directeur van het Transport Institute, begon het college van de heer Dronkers met een blok over de huidige situatie in Nederland met betrekking tot het transportsysteem. Er wordt sinds de jaren dertig hard gewerkt aan de ontwikkeling van het hoofdwegennet in Nederland. Het verkeer blijft groeien en op veel plaatsen lopen we tegen de maximale capaciteit van het wegennet aan. Ook de komende decennia zal het snelwegennet dus verder moeten worden ontwikkeld om de verkeersvraag ook in de toekomst te kunnen beantwoorden. 

Vanwege de beschikbare fysieke ruimte en financiële middelen zal dit een integrale aanpak van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vergen, gericht op zowel innovatie, informatie, onderhoud, ruimtelijke planning als investeringen in de infrastructuur. 
Technologische ontwikkelingen zoals automatisch rijden zijn hier een belangrijk onderdeel van. Het eerste blok werd afgesloten met een stelling dat het verbeteren van de bestaande transportsystemen door middel van IT en nieuwe technieken centraal zal staan de komende decennia en niet de ontwikkeling van geheel nieuwe transportconcepten. De ruime meerderheid was het met deze stelling eens. Vanuit de zaal kwamen reacties op de stelling en werd er gediscussieerd over de (mogelijke) ontwikkelingen.

Vervolgens besteedde de heer Dronkers uitgebreid aandacht aan de verwachtingen ten aanzien van het toekomstige vervoersysteem. Er zijn nog vele aspecten waarmee rekening gehouden moet worden, zoals de verdere integratie van vervoermodaliteiten, de impact op het milieu, maar bijvoorbeeld ook de shift van autobezit naar het gebruik van een auto als service. Dit laatste aspect was ook de stelling voor het einde van blok twee. Hier was een meerderheid van ongeveer 65% het mee eens. Vanuit de zaal lieten studenten o.a. weten dat een auto tegenwoordig minder wordt gezien als statussymbool voor hen en dat het gebruik belangrijker is dan bezit.

In het laatste blok werd ingegaan op de ontwikkelingen die de komende decennia de overgang naar een nieuw vervoersysteem zullen gaan bepalen, en wat dit betekent voor Rijkswaterstaat en voor de rol van de wetenschap. De laatste stelling luidde ‘slimme voertuigen hebben geen slimme wegen nodig’. Meer dan 60% was het hier niet mee eens.
Rijkswaterstaat ziet veel uitdagingen om het toekomstige vervoersysteem vorm te geven en om deze uitdagingen om te zetten in mogelijkheden voor Nederland. De samenwerking met de TU Delft en andere kennisinstellingen is daarbij erg belangrijk voor Rijkswaterstaat. Zoals de heer Dronkers zei: ‘kennis is key’.

Afsluitend waren er nog laatste vragen vanuit de zaal en rondde prof. Van Arem af met een dankwoord aan de heer Dronkers.

Foto's: Frank Auperlé