Woningcorporaties krachtige rol in kwetsbare wijken

Nieuws - 17 februari 2016 - Communication BK

Woningcorporaties hebben een belangrijke rol te vervullen in de ondersteuning van kwetsbare wijken. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Netwerken en Breuklijnen’ naar de rol van woningcorporaties in besluitvormingsprocessen in de wijkaanpak, waarop Gerard van Bortel op vrijdag 4 maart promoveert. 

Promotie Gerard van Bortel
04 maart 2016 | 10:00
Aula TU Delft

Zijn onderzoek toont aan dat corporaties in de wijkaanpak een stabiliserende en verbindende rol kunnen vervullen in tijden van crises en overheidsbezuinigingen. Het onderzoek maakt duidelijk hoe bepalend —en zelfs verstorend— het beleid van de nationale overheid kan zijn door de plotselinge introductie, maar ook even abrupte en voortijdige beëindiging, van wijkvernieuwingsprogramma’s zoals de wijkaanpak van toenmalig minister Vogelaar.

Het proefschrift nuanceert sterk het negatieve beeld van woningcorporaties en hun rol in de wijkaanpak. Dat lijkt geen gelukkige combinatie als je moet afgaan op de affaires van de afgelopen jaren en de conclusies van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties in 2014. Het proefschrift belicht juist de positieve bijdrage die woningcorporaties leveren aan de ondersteuning van kwetsbare wijken. Werken aan wijken is een zaak van lange adem. Door hun woningbezit zijn woningcorporaties langdurig verbonden met die wijken. Door hun positie in het maatschappelijk middenveld kunnen zij aandacht blijven besteden aan wijken, juist als de aandacht van politici en media verslapt en marktpartijen geen brood zien om in die wijken te investeren.

Extra aandacht besteedt van Bortel aan de rol van bewoners in de wijkaanpak. Ondanks veel goede wil, vinden woningcorporaties het vaak lastig om bewoners op een zinvolle manier bij de aanpak van hun wijk te betrekken. Het proefschrift analyseert de achtergronden van deze problemen en komt met aanbevelingen.

De uitkomsten van het promotieonderzoek zijn vooral relevant omdat corporaties door invoering van de nieuwe Woningwet in juli 2015 minder mogelijkheden hebben om zelf te investeren in wijken. Tegelijkertijd blijkt uit recent onderzoek dat in Nederland het aantal mensen dat in kwetsbare wijken woont toeneemt. Het Brusselse Molenbeek toont aan wat er kan gebeuren als kwetsbare wijken en hun bewoners aan hun lot worden overgelaten. Het belang van sterke netwerken in wijken neemt alleen maar toe.

Het proefschrift geeft aanbevelingen over hoe corporaties kwetsbare wijken kunnen ondersteunen: niet langer als dominante partij die het ‘wel even zal regelen’, maar als partij die met geduld en doorzettingsvermogen bijdraagt aan sterke verbindingen tussen bewoners, wijkorganisaties, corporaties, gemeente en andere relevante partijen. Het onderzoek van Gerard van Bortel benadrukt tegelijkertijd de diversiteit van de sociale huisvesters in Engeland en Nederland. Dit betekent dat corporaties een belangrijke rol in kwetsbare wijken kúnnen spelen, maar ook andere keuzes kunnen maken. Aan hen om die uitdaging in wijken op te (blijven) pakken.

Van Bortel heeft gedurende bijna 10 jaar besluitvormingsprocessen en beleidsnetwerken in de wijkaanpak bestudeerd. Daarbij heeft hij in het bijzonder ontwikkelingen in twee kwetsbare wijken geanalyseerd: Lozells in Birmingham en ‘Vogelaarwijk’ De Hoogte in Groningen. 

Meer informatie