De opbrengsten van de grondverkopen van gemeenten zijn in 2016 voor het derde opeen-volgende jaar gestegen. Er is sprake van een stijging van 13% ten opzichte van de verkoop in 2015.


Het in 2016 geboekte resultaat van grondexploitaties is € 390 miljoen positief. Dit is 30% lager dan het resultaat in 2015.  Het voorzichtiger zijn met het waarderen van toekomstige grondopbrengsten lijkt hiervoor een belangrijke verklaring te zijn.

Grote verschillen tussen gemeenten en provincies

Er zijn grote verschillen tussen gemeenten en provincies wat betreft deze uitkomsten. Vooral gemeenten in de Noordelijke provincies, Limburg en Zeeland laten nog tekorten zien die niet worden gecompenseerd door positieve resultaten elders in de provincie.

De cijfers over het eerste half jaar van 2017 bevestigen het positieve beeld van 2015 en 2016. Grondverkopen (€ 839 miljoen) en het saldo van baten en lasten (plus € 321 miljoen) zijn vergelijkbaar met de uitkomsten van 2015 en 2016. Op een negatieve uitzondering na wordt ook het provinciale beeld uit voorgaande jaren bevestigd.  

Inzicht in financiële gegevens bouwgrondexploitaties gemeenten

Bouwgrondexploitaties vormen een relevant onderdeel van de gemeentelijke financiële huishouding. Voor gemeenteraden is het belangrijk goed zicht hebben op de financiële risico’s die ze lopen met hun grondbezit en bouwgrondexploitaties. Per kwartaal publiceert het OTB de financiële gegevens rond bouwgrondexploitaties in Nederland in de serie ‘Financiële gegevens bouwgrondexploitaties’.