Wetenschapsfinancier NWO-TTW en industriepartners hebben 3,8 miljoen euro bijeengebracht voor een consortium dat syngas op een duurzame manier om gaat zetten in nuttige chemische bouwstenen, gebruikmakend van micro-organismen. Het consortium wil daarmee bijdragen aan de circulaire economie en het verminderen van de CO2-uitstoot.

Syngas

Syngas is een mengsel van koolmonoxide, kooldioxide en waterstof dat vrijkomt bij industriële processen zoals staalproductie en biomassavergassing. Het is al mogelijk om syngas te gebruiken door het om te zetten in chemische grondstoffen, maar de wisselende samenstelling van het gas maakt directe chemische verwerking lastig.

Micro-organismen

Micro-organismen zijn minder gevoelig voor variatie in de samenstelling van het syngas. Daarom gaat het consortium nieuwe biologische methoden, processen en bioreactoren ontwikkelen om het gas te verwerken. De wetenschappers gaan op zoek naar geschikte micro-organismen die de gewenste stoffen kunnen produceren, en willen het proces vervolgens opschalen om die stoffen ook in grote hoeveelheden te maken. Ook wordt aandacht besteed aan maatschappelijke acceptatie van de nieuwe technologie.

Consortium

Het consortium bestaat uit de academische partners Delft, Eindhoven en programmaleider Wageningen, en industriepartners zoals AkzoNobel en Paques. Projectleider namens TU Delft is Adrie Straathof van de afdeling Biotechnologie van de faculteit Technische Natuurwetenschappen. Het programmabudget wordt gebruikt voor de inzet van elf promovendi en twee PDEng’s, die de komende vijf tot zes jaar aan de slag gaan bij de drie academische partners.

NWO-TTW Perspectief

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (NWO-TTW) stelde in 2017 21 miljoen euro beschikbaar voor zes nieuwe, uitdagende onderzoeksprogramma’s die passen binnen de negen topsectoren. Deze Perspectief-programma’s worden deels gefinancierd door private samenwerkingspartijen. Met het totaalbudget van 32 miljoen euro kunnen 74 promovendi en 25 postdocs de komende vijf tot zes jaar aan de slag.

Contact

Zie ook het persbericht van NWO

Adrie Straathof (foto: Roy Borghouts)