Systeembenadering van het Laag-Nederlandse landschap

Nieuws - 13 maart 2018 - Communication BK

In het project ‘Verstedelijk laagland’, geleid door Reinout Rutte en Jaap Evert Abrahamse, wordt het landschap van Laag-Nederland benaderd als systeem van stadsontwikkeling, water, energie en voedsel. Het project zal resulteren in een GIS waarin deze stedelijke systemen worden vastgelegd, zodat het historisch onderzoek kan dienen als basis voor omgevingsvisies. 

Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Reinout Rutte (Design & History) en Jaap Evert Abrahamse (RCE) leiden het onderzoek waarin een grote hoeveelheid data zal worden gegenereerd en geordend. Op basis van die data kunnen analyses, kaarten en verhalen worden gemaakt die als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor de verschillende gebieden. De basisdata zullen in de Landschapsatlas ter beschikking worden gesteld aan alle mogelijke gebruikers. Zo kan het historisch onderzoek worden gebruikt als basis voor omgevingsvisies op verschillende schalen, zoals bestemmingsplannen, structuurplannen, landinrichtingsplannen en streekplannen.

Op basis van het historisch en historisch-kartografisch onderzoek wordt een GIS gemaakt waarin de stedelijke systemen van watermanagement, hoogwaterbescherming, voedsel- en energievoorziening in kaart worden gebracht. Deze geven inzicht in de historische lange-termijnontwikkelingen van dergelijke systemen en kunnen dienen als inspiratiebron bij hedendaagse opgaven omtrent waterproblematiek, klimaatadaptatie, voedselvoorziening en energievraagstukken in en rond onze steden. Hierbij zal worden uitgegaan van een systeembenadering; per thema worden twee gebieden gekozen als onderwerp voor een case study.