Dutch Blockchain Coalition presenteert toekomstvisie en start met partners vijf groot maatschappelijke blockchain use cases

Blockchain als bron van vertrouwen en vooruitgang in onze maatschappelijke infrastructuur

Nieuws - 11 december 2018 - Block Chain Lab

De visie op de toekomst van blockchain voor Nederland is in Den Haag in ontvangst genomen door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer en door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops. Het rapport werd overhandigd door de ambassadeur van de Dutch Blockchain Coalition, de oud-burgemeester van Eindhoven Rob van Gijzel.

Door haar transparantie en onweerlegbaarheid draagt blockchain technologie bij aan het fundamenteel vertrouwen in onze maatschappelijke infrastructuur. Dat is de boodschap van de Dutch Blockchain Coalition (DBC) in haar op 7 december 2018 gepresenteerde visiedocument: Blockchain for Good.

Rob van Gijzel: “Het kabinet ziet graag dat Nederland en de Europese Unie een koploperspositie hebben bij het ontwikkelen van nieuwe digitale technologieën. Dit visie- en missiedocument beschrijft hoe de Dutch Blockchain Coalition die voorhoederol invult met betrekking tot de ontwikkeling van blockchain-technologie. Nederland wordt wereldwijd als voorbeeld gezien door de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten, de keuze voor de ontwikkeling van maatschappelijk relevante toepassingen en een breed scala aan experimenten (use cases) met daarbinnen een belangrijke rol voor de Rijksoverheid als wetgever, toezichthouder en gebruiker.”

Use cases voor betrouwbare en maatschappelijke geaccepteerde blockchaintoepassingen

Focus op het brede maatschappelijke belang van blockchain is cruciaal volgens de coalitie. Wereldwijd zien we de eerste blockchains for money (applicaties met duidelijk financiële voordelen voor deelnemers) en in sommige landen blockchains for control (vergaren van data, soms zelfs staatscontrole). De ontwikkeling van blockchains for good (publiek belang en meerdere partners uit verschillende sectoren) zijn ingewikkelder te realiseren. De Dutch Blockchain Coalition (DBC) zet daarom vaart achter de missie om betrouwbare en maatschappelijk geaccepteerde blockchaintoepassingen te creëren.

In het document worden 5 use cases voor betrouwbare en maatschappelijke geaccepteerde blockchaintoepassingen benoemd waar op publiek-private basis aan wordt gebouwd. De toepassingen zijn van belang voor onze economie, onze samenleving en waar Nederland internationaal gezien een leidende rol in speelt. Daarmee zijn ze aantoonbaar waardevolle toepassingen van deze nieuwe technologie. De geselecteerde use cases zijn:

 1. Self-Sovereign Identity
  Met Self-Sovereign Identity (SSI) oplossingen heb je zelf een digitale kluis met informatie over jouw identiteit welke je bijvoorbeeld kunt gebruiken voor het koppelen van je diploma’s, het kopen van een huis of het aantonen dat je een bepaalde leeftijd hebt. Je hebt eigen beheer op jouw gegevens die je praktisch kunt inzetten in allerlei situaties. Er wordt gebouwd aan een infrastructuur voor de digitale identiteit en een nieuw afspraken-stelsel. Daarmee wordt het fundament gelegd voor hetaanbieden van diensten van overheid en bedrijfsleven waarbij de mens centraal staat, in plaats vanindividuele oplossingen die bedacht zijn vanuit één organisatie.
 2. Logistiek
  Blockchain biedt veel kansen voor transparantere, betrouwbare en eerlijke logistieke ketens dieresulteren in minder administratieve lasten en efficiënter transport. Dit onderwerp is gekozenomdat de verschillende initiatieven op het logistieke vlak zich het snelst ontwikkelen, de logistiekeuse cases snel wereldwijd kunnen schalen, Nederland een belangrijke logistieke speler is en hiervoor BV Nederland het meest te verdienen valt.
 3. Onderwijscertificaten en diploma’s
  Door een generieke bouwsteen voor de Nederlandse en Europese Blockchain infrastructuur teontwikkelen kunnen officiële documenten zoals diploma’s, certificaten en registers betrouwbaargedeeld en geverifieerd worden. Deze casus is reeds op kleine schaal in meerdere landen getest ennu willen we op Europees niveau verder.
 4. Pensioen
  De veranderende arbeidsmarkt waarin Nederlanders steeds sneller en vaker van baan wisselen steltpensioenregelingen voor grote administratieve uitdagingen die kunnen resulteren inonduidelijkheden voor pensioengerechtigden. Een simpele vraag als: ’hoeveel pensioen heb ik waaropgebouwd?’ kan door Blockchain technologie makkelijker beantwoord worden dan met de huidigesystemen.
 5. Transparantie bij subsidiestromen
  Subsidiestromen zijn nu vaak erg ingewikkeld voor gebruikers en soms lezen we over misbruik. Watwe nodig hebben: meer transparantie en automatisering van processen zodat het makkelijker wordtvoor iedereen. Blockchain biedt die mogelijkheid. In de taal van technologie: ‘Compliance by design’.Daarmee bedoelen we dat het geld gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is en op de manier hoe hetbedoeld is.

Een uitgebreidere uitwerking van de use cases is te lezen in het visiedocument:
https://visie.dutchblockchaincoalition.org/
Deze is ook als PDF te downloaden:
https://dutchblockchaincoalition.org/uploads/pdf/Visiedocument-Blockchain-For-Good-NL.pdf
Het visiedocument en de use cases zijn verwerkt in een animatievideo:
https://youtu.be/8P9mNlkLCKk

Meer over de Dutch Blockchain Coalition

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) is een samenwerkingsverband tussen partners uit de overheid,kennisinstituten en het bedrijfsleven. Doel is het creëren van een veilige, betrouwbare digitaleblockchain infrastructuur in Nederland die aansluit op de wensen van de gebruiker van de toekomst.De coalitie werkt met een actieagenda waarin zij de technologische mogelijkheden test, kijkt of detechniek voldoende aansluit bij de wet- en regelgeving en aan onderzoeks- en scholingsprogramma’sop dit terrein bouwt. Internationaal maakt de DBC afspraken over standaardisatie, normering engovernance. Dit doet zij onder andere met de ISO en de Europese Commissie. Meer informatie:https://www.dutchblockchaincoalition.org.

/* */