OTB-cursussen voldoen aan PE-kwaliteitseisen

Nieuws - 16 mei 2018 - Webredactie-OTB

Sinds januari 2015 bestaat voor de leden van de vereniging van toezichthouders van woningcorporaties (VTW) en voor woningcorporatiebestuurders de verplichting tot permanente educatie. Het OTB speelt hierop in met cursussen waarvoor zij, en ook andere deelnemers, PE-punten kunnen behalen.

Wat is de overeenkomst tussen de volgende cursussen: ‘Recente ontwikkelingen in het wonen’, ‘Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen’, ‘Duurzaam beheer, renovatie en onderhoud van woningen’, ‘De nieuwe wijkaanpak’ en ‘Trends in de woonruimteverdeling’? Niet alleen zijn dit reeds langlopende cursussen die het OTB organiseert, maar ook cursussen waarvoor deelnemers sinds een jaar PE-punten ontvangen. Ook bij deelname aan sommige studiedagen en congressen, zoals het Wooncongres (dat het OTB samen met Platform31 organiseert) zijn PE-punten te verdienen.                                     

Samen met Peter Boelhouwer, vaste spreker op meerdere cursussen en congressen en cursusleider van de cursus Recente ontwikkelingen in het wonen en een masterclass, heeft OTB-congresbureaumedewerker Christel Swarttouw gewerkt aan het toegekend krijgen van de punten aan de cursussen. “Wij kennen de punten toe op basis van het aantal contacturen”, vertelt zij. “Elk contactuur levert een PE-punt op.” 

Corporatiesector belangrijke afnemer

Sinds januari 2015 bestaat voor de leden van de vereniging van toezichthouders van woningcorporaties (VTW) en voor woningcorporatiebestuurders de verplichting tot permanente educatie. Een van de doelen van de nieuwe Woningwet en het nieuwe Besluit Toegelaten Instellingen in de Volkshuisvesting in 2015 is een hogere kwaliteit van het interne toezicht van woningcorporaties. Er worden hogere eisen gesteld aan kandidaten bij toetreding tot Raden van Commissarissen en het functioneren van RvC’s. Een van de onderdelen is dat commissarissen en directeur-bestuurders tijd besteden aan permanente educatie, zich op de hoogte stellen van de ontwikkelingen in de sociale huursector en hun competenties vergroten. De OTB-cursussen beogen aan die behoefte te voldoen.

Swarttouw: “Veel van onze cursisten werken in de corporatiesector en de meeste corporaties zijn lid van corporatiekoepel Aedes. Aedes plaatst de cursussen op haar website, mits ze vallen onder hun aandachtsgebieden. Zowel medewerkers van corporaties die Aedes-lid zijn als medewerkers van niet-leden krijgen van het OTB PE-punten en een bewijs van deelname. Dit geldt ook voor corporatietoezichthouders en andere deelnemers, zoals overheidsmedewerkers, projectontwikkelaars en andere professionals die bij de woningsector zijn betrokken. Werkgevers kunnen in hun jaarverslagen melding van bijscholing van hun medewerkers maken en de accountant kan om bewijs van deelname vragen.” Boelhouwer: “Wat mij iedere keer weer opvalt is hoe enthousiast en leergierig de deelnemers zijn. Sommige gaven aan echt zin te hebben om weer in de schoolbanken plaats te nemen. Voor mij zijn met name de interactiemomenten op de cursussen erg waardevol.” 

Groepsopdrachten en discussies

De cursussen worden samengesteld door de cursusleiders in nauw overleg met het Congresbureau van het OTB. De meest recent ontwikkelde cursus is de tweedaagse masterclass ‘Trends in het wonen voor toezichthouders en bestuurders van woningcorporaties’. Aan bod komen onder meer leiderschap in de sociale huursector, de financiële positie van woningcorporaties, ontwikkelingen op het gebied van de woonruimteverdeling en de betrokkenheid van corporaties bij wijkvernieuwing en maatschappelijk ondernemen. Ook is er aandacht voor portefeuille- en assetmanagement, energiebesparing en duurzaamheid. Voor toezichthouders was een dergelijke cursus nog niet op de markt. Enkele van deze thema’s worden ook als vierdaagse cursussen aangeboden, zoals portefeuille- en assetmanagement. Tijdens die cursussen is ook ruimte voor het uitvoeren van groepsopdrachten en discussies met de inleiders. Dankzij het beperken van het aantal deelnemers per cursus tot rond de twintig, wordt bij de opdrachten en discussies voldoende diepgang bereikt en is er voldoende ruimte om van elkaar te leren. 

Brede kennisdeling taak universiteit

De universiteit verzorgt naast onderwijs aan studenten ook kennisdeling met de praktijk, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijke inzichten in combinatie met praktijkervaring van de cursusleiders en gastsprekers. Behalve de vakkennis van de docenten en gastsprekers wordt ook de onderwijservaring van de docenten door de deelnemers gewaardeerd. De OTB-cursussen worden actueel gehouden, waardoor het zinnig kan zijn om elke paar jaar opnieuw aan een cursus deel te nemen. Sommige cursussen worden vanwege de grote belangstelling tweemaal per jaar aangeboden, zoals ‘Portefeuille- en assetmanagement bij woningcorporaties’. Het jaarlijkse Wooncongres heeft elk jaar een nieuw thema en een nieuwe serie workshoponderwerpen. Het congres is ook een ontmoetingsplek geworden voor ex-cursisten.

Het Congresbureau organiseert naast cursussen en studiedagen voor de Nederlandse markt ook studiedagen over actuele thema’s, zoals bouwsparen en grote internationale wetenschappelijke congressen voor Europese netwerken, zoals voor het European Real Estate Society (ERES) en het European Network for Housing Research (ENHR). Ook andere afdelingen van de faculteit Bouwkunde en andere faculteiten van de TU Delft hebben in het verleden een beroep gedaan op het OTB-Congresbureau.

Meer informatie

Voor een actueel cursus- en studiedag/congresaanbod, bekijk de OTB-agenda.

Vragen? Neem contact op met Christel Swarttouw van het OTB-Congresbureau