Delftse Visie op Integriteit

Nieuws - 01 oktober 2018 - Webredactie Communication


Hoe gaan we om met onze verantwoordelijkheden naar elkaar en de maatschappij? Het is belangrijk om daar regelmatig met elkaar bij stil te staan én waar nodig tot actie over te gaan. Reden voor het College van Bestuur van de TU Delft om op 25 september de “Vision on Integrity 2018-2024” vast te stellen. Deze visie bouwt voort op het bestaande integriteitsbeleid, inclusief de Code of Ethics, en het Strategisch Kader 2018-2024
.

De visie omvat een set principes die voor iedereen binnen de TU Delft gelden, een voorstel voor een vernieuwde infrastructuur voor bestaande en nieuwe initiatieven rond integriteit en vier werkagenda’s. Die werkagenda’s bevatten een breed scala aan plannen voor o.a. het updaten van de Code of Ethics en het vergroten van de awareness onder medewerkers en studenten. Er worden vier werkgroepen samengesteld die gaan uitwerken wat er precies gaat gebeuren en wanneer. 

Tim van der Hagen, Rector Magnificus/Voorzitter van het College van Bestuur, is erg trots op de visie die er nu ligt: “Het blijft belangrijk om te praten over hoe wij respectvol met elkaar omgaan bij de TU Delft, en over wat wij verstaan onder wetenschappelijke integriteit. Deze visie gaat studenten en medewerkers helpen om dat gesprek te kunnen blijven voeren”. 

Ook Sabine Roeser, hoogleraar ethiek bij de faculteit TBM en voorzitter van de commissie die de visie heeft ontwikkeld – de Commissie Herijking Integriteitsbeleid – benadrukt het belang daarvan: “Integriteitsbeleid en ethiek zijn pas echt waardevol als je erover praat en als het in je dagelijkse werk en studie een rol speelt”. Roeser vindt dat we al heel veel goed doen bij de TU Delft op het gebied van integriteitsbeleid. Alle initiatieven, beleidsdocumenten en regels vormen op dit moment echter een wat onoverzichtelijke lappendeken. Een belangrijk uitgangspunt van de visie is om daarvan een coherent geheel te maken, dat altijd actueel en vindbaar is en zo studenten en medewerkers helpt die daar behoefte aan hebben. 

Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit
In de visie is rekening gehouden met de naleving van zorgplichten zoals die zijn beschreven in de nieuwe Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. Deze gaat op 1 oktober in. 

Totstandkoming ­
Een breed scala aan gesprekken binnen de TU Delft vormde de input voor een conceptversie van de visie. Die versie is besproken tijdens een grote werkconferentie op 4 juli 2018, waarvoor alle leden van de TU Delft-gemeenschap (academisch en ondersteunend personeel, en studenten) waren uitgenodigd. Op basis van hun feedback heeft de commissie de Visie op Integriteit afgerond die nu door het CvB is vastgesteld. 

Kijk voor meer informatie op de webpagina over het integriteitsbeleid.