Nieuw klimaatveranderingsmodel berekent snel de impact van wegverkeer

Nieuws - 06 december 2018 - Webredactie Communication

Vanessa Rieger heeft een model opgesteld dat beoordeelt wat in verschillende scenario’s de invloed is van wegverkeer op de concentraties O3 en CH4 in de atmosfeer, en welk effect dit vervolgens heeft op het klimaat. Op vrijdag 7 december verdedigt ze haar proefschrift aan de TU Delft.

Invloed

Verschillende soorten uitstoot afkomstig van wegverkeer hebben een grote invloed op ons klimaat. Voertuigen stoten niet alleen kooldioxide uit, maar ook stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen (VOS) en koolmonoxide (CO). Deze stoffen leiden tot de productie van ozon (O3) en afbraak van methaan (CH4) in de troposfeer.
“In diverse studies is de invloed van de uitstoot door wegverkeer op het klimaat al gekwantificeerd. Maar klimaatsimulaties met complexe chemie-klimaatmodellen kosten nog steeds veel rekentijd, wat de beoordeling van veel scenario’s voor uitstoot door wegverkeer bemoeilijkt. We hebben een efficiënte methode nodig voor het kwantificeren van de klimaatimpact en de invloed van mogelijke mitigatiemaatregelen”, zegt onderzoeker Vanessa Rieger.

TransClim

Rieger heeft daarom een uniek chemie-klimaatveranderingsmodel met de naam TransClim (van Transport en Climate) opgesteld, dat beoordeelt wat in verschillende scenario’s de invloed is van wegverkeer op de concentraties O3 en CH4 in de atmosfeer, en welk effect dit vervolgens heeft op het klimaat.
“Een vergelijking tussen de resultaten van TransClim en simulaties van het complexe wereldwijde chemie-klimaatmodel EMAC laat zeer kleine verschillen zien. TransClim reproduceert de door EMAC berekende resultaten heel goed. Het is daarmee een nieuwe methode om snel de klimaatimpact en de bijdrage van mitigatiestrategieën voor het wegverkeer op een voldoende nauwkeurige manier te beoordelen. TransClim simuleert ongeveer 6000 keer sneller dan een complex chemie-klimaatmodel en kan dus snel het effect van vele emissiescenario’s in verschillende regio’s kwantificeren.”

Biobrandstof

Met TransClim kon het klimaateffect van drie mogelijke mitigatiemaatregelen voor het Duitse wegverkeer worden beoordeeld. Het scenario met de strengste milieuregels en emissiebeperkingen blijkt tot de sterkste afname van de stralingsforcering door O3 en CH4 te leiden. “Verder zijn er twee scenario’s opgesteld waarin wordt beschreven wat er gebeurt wanneer Europese voertuigen brandstofmengsels gebruiken die een laag respectievelijk hoog aandeel biobrandstoffen bevatten. Simulaties met TransClim laten zien dat brandstoffen met een laag gehalte aan biobrandstoffen vooral leiden tot minder CH4, terwijl brandstoffen met een hoog gehalte aan biobrandstoffen zorgen voor minder O3 in de troposfeer.”

Meer informatie

7 december 2018, 09.30 - 11.00, Aula, TU Delft

Verdediging proefschrift Vanessa Rieger, ‘A new method to assess the climate effect of mitigation strategies for road traffic. The fast chemistry- climate response model TransClim

Contactinformatie: Vanessa.Rieger@dlr.de

Wetenschapsvoorlichter TU Delft Roy Meijer, r.e.t.meijer@tudelft.nl, +31 15 2781751