Nieuwe Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit

Nieuws - 14 september 2018 - Webredactie Communication


Vandaag wordt de nieuwe versie van de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit gelanceerd. Het is een herziening en verbreding van de gedragscode die al sinds 2004 bestaat. De nieuwe code sluit aan bij internationale ontwikkelingen die sindsdien op het gebied van wetenschappelijke integriteit hebben plaatsgevonden. De Code is gezamenlijk ontwikkeld door de Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen, KNAW, NFU, NWO en TO2-federatie en gaat in op 1 oktober 2018.

Tim van der Hagen, TU Delft Rector Magnificus / Voorzitter College van Bestuur benadrukt het belang van de code die onderzoekers normen biedt als richtlijn voor hun dagelijkse handelen in de praktijk. “Daarnaast blijft het belangrijk om te blijven praten over de dilemma’s die we in ons werk tegenkomen.”

Opvallende elementen
Enkele opvallende elementen in deze code, ten opzichte van de vorige versie, zijn:
* De nieuwe gedragscode is zo geschreven dat deze van toepassing kan zijn op zowel het publieke als het publiek-private wetenschappelijk onderzoek in Nederland.
* In de gedragscode wordt nadrukkelijk ruimte geboden voor samenwerking en multidisciplinariteit: de code houdt rekening met de verschillen tussen (onderzoeks)instellingen. De gedragscode definieert vijf principes van wetenschappelijke integriteit, 61 normen voor goede onderzoekspraktijken en zorgplichten voor de instellingen.
* De zorgplichten voor de instellingen zijn nieuw in deze gedragscode. Hiermee tonen de onderzoeksorganisaties dat zij verantwoordelijk zijn voor het creëren van een werkomgeving waarbinnen goede onderzoekspraktijken worden bevorderd en geborgd.
* Bovendien maakt de nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit onderscheid tussen schendingen van de wetenschappelijke integriteit, bedenkelijk gedrag en lichte tekortkomingen.
* In het laatste hoofdstuk staat beschreven hoe een instelling om moet gaan met potentiële schendingen van de wetenschappelijke integriteit.
* De code laat aan de ene kant ruimte aan de instellingen om tot een gebalanceerd oordeel te komen over potentiële schendingen van de wetenschappelijke integriteit, maar noemt de wegingscriteria die daarbij een rol spelen expliciet. Het laatste punt maakt goed duidelijk hoe de code gezien moet worden: als een handreiking die onderzoekers en instellingen zelf kunnen en zullen toepassen. 

Integriteitsbeleid TU Delft
Naast deze Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit, heeft de TU Delft  een integriteitsbeleid, met een Code of Ethics, verschillende regelingen en commissies, om studenten en medewerkers te ondersteunen. Begin dit jaar heeft het College van Bestuur een Commissie Herijking Integriteitsbeleid ingesteld, onder leiding van prof.dr. Sabine Roeser. Deze commissie werkt aan een voorstel voor een ‘TU Delft Vision on Integrity 2018-2024’, die fungeert als een integraal ‘werkplan’ integriteit naar aanleiding van het TU Delft Strategic Framework

Meer informatie
Kijk hier voor de tekst van de Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit.
Meer over het integriteitsbeleid van de TU Delft.