Living Labs: de Zandmotor, Hondsbossche Duinen en de Hedwige-Prosperpolder

Nieuws - 30 september 2019 - Webredactie

Binnen het programma ‘Living labs in the Dutch delta’ gaan onderzoekers van TU Delft twee onderzoeksprogramma’s coördineren. Deze gaan over grootschalige, op natuur gebaseerde ingrepen in het kust- en rivierengebied: de Zandmotor en de Hedwige-Prosperpolder. De projecten ontwikkelen kennis over het gebruik van sedimenten en natuurlijke dynamiek ter verbetering van overstromingsveiligheid en de veerkracht van ons watersysteem. De toegekende programma’s van de TU Delft zijn:

  • C-SCAPE: Zandige klimaatadaptatie maatregelen voor duurzame kustontwikkeling (prof. Stefan Aarninkhof, TU Delft)
  • De Hedwige-Prosperpolder als experiment voor toekomstig kustbeheer in Nederland (prof. Peter Herman, TU Delft)

De fysieke locaties dienen als een natuurlijk laboratorium, een Living Lab, waar onderzoekers van universiteiten, hogescholen en toegepaste kennisinstellingen samenwerken met bedrijven en overheidsinstanties op het grensvlak van fysica, ecologie en de sociaal-economische wetenschappen.

C-SCAPE: Zandige klimaatadaptatie maatregelen voor duurzame kustontwikkeling
Prof. dr. ir. S.G.J. Aarninkhof, TUD
Zandsuppleties op de kust zijn onmisbaar als natuurlijke maatregel tegen overstromingen. Tegelijkertijd bieden ze unieke kansen voor natuur en maatschappij. Door klimaatverandering is een sterke toename van het jaarlijkse suppletievolume voorzien. C-SCAPE wil de kennis en instrumenten ontwikkelen die deze schaalsprong mogelijk maken. Hiervoor wordt een Living Lab ingericht rond twee recente, grootschalige kustversterkingsprojecten (Zandmotor, Hondsbossche Duinen). Op deze unieke locaties verrijken we bestaande meetreeksen met aanvullende metingen, die inzicht geven in de morfologische, ecologische en socio-economische effecten van grootschalige suppleties. Hierdoor kunnen toekomstige klimaatadaptatie maatregelen beter ontworpen en geëvalueerd worden.

Mede-aanvragers:
Prof.dr. P.M. van Bodegom LU, prof.dr.ir. T. van der Heide NIOZ, dr. J. Stronkhorst Hogeschool Zeeland, dr. M. Haasnoot Deltares
Partners:
Provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Zeeuwse Kustgemeentes, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, OBN, Van Oord, Boskalis, Witteveen+Bos, Natuurmonumenten, Svasek, WWF

De Hedwige-Prosperpolder als experiment voor toekomstig kustbeheer in Nederland
Prof. dr. P.M.J. Herman, TUD
De Hedwige-Prosperpolder wordt ontpolderd voor natuurbehoud. Dat heeft verzet opgeroepen, maar kan Nederland ook veel leren over innovatief kustbeheer. Schorren beschermen dijken tegen doorbraak; als het toch misgaat, beperken ze de omvang van de dijkbreuk. Dijken verleggen om schorren te laten groeien, kan wellicht kustveiligheid verhogen. In dit project onderzoeken wij technisch hoe schorren dijkbreuken beperken, hoe dijkverlegging schorontwikkeling kan bevorderen, en hoe dijken aan een begroeid voorland kunnen worden aangepast. We volgen of deze nieuwe inzichten helpen de bevolking met het nieuwe landschap te verzoenen.

Mede-aanvragers:
Prof.dr.ir. S.G.J. Aarninkhof TUD, dr. J.M. van Loon-Steensma WUR, prof. dr. T. Bouma NIOZ, dr. T. Terpstra Hogeschool Zeeland
Partners:
Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat, STOWA, SVASEK, HKV, Ecoshape, WEnR

Over

Als een laaggelegen delta moet Nederland zich voorbereiden op de mogelijke gevolgen van zeespiegelstijging, bodemdaling, klimaatverandering en de toenemende menselijke druk. Dit programma ‘Living labs in the Dutch delta’  draagt hieraan bij door kennisontwikkeling via een gezamenlijke inspanning van onderzoekers, overheid en private sector. Het programma is ontwikkeld door NWO, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK).