Koninklijke Onderscheidingen voor drie hoogleraren TU Delft

Nieuws - 26 april 2019 - Webredactie Communication

Professor Jan Dirk Jansen


Professor Jan Dirk Jansen, decaan en hoogleraar Reservoir Systems and Control bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG), werd in Delft benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

Professor Jansen ontving deze onderscheiding voor zijn bijdragen aan het aardwetenschappelijk onderzoek in Nederland en de manier waarop hij wetenschap en samenleving weet te verbinden.

In zijn onderzoek richt Jansen zich op de ontwikkeling van technieken voor de beheersing van ondergrondse vloeistofstroming met toepassingen in de olie- en gaswinning, geothermie en geïnduceerde aardbevingen. Hij is een expert op het gebied van reservoirbeheer en productieoptimalisatie en speelde een grote rol in de integratie van het voorheen versnipperde aardewetenschappelijke onderzoek. 

Zijn maatschappelijke betrokkenheid komt onder meer tot uiting in zijn lidmaatschap van de Mijnraad, het adviesorgaan dat de Minister van Economische Zaken en Klimaat bijvoorbeeld adviseert over de versterkingsopgave in de provincie Groningen vanwege het besluit om de gaswinning in 2030 te staken. Jansen is ook een voorvechter van het initiatief om een geothermische bron te realiseren op de TU Delft campus – een project waarbinnen de wetenschappelijke uitdaging heel nadrukkelijk verbonden is met het maatschappelijk belang.

Jan Dirk Jansen studeerde Civiele Techniek aan de TU Delft. Na zijn afstuderen werkte hij voor Shell in binnen- en buitenland; parallel daaraan promoveerde hij in 1993 aan de TU Delft. Tussen 1999 en 2010 combineerde hij zijn baan bij Shell met een aanstelling bij universiteit. In 2005 werd hij benoemd tot hoogleraar Reservoir Systems and Control. In 2011 werd hij voorzitter van de afdeling Geoscience & Engineering en sinds 2018 is hij decaan van de faculteit CiTG. 

Professor Miro Zeman


Professor Miro Zeman, hoogleraar Photovoltaic Materials and Devices aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI), werd in Delft benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

Professor Zeman ontving deze onderscheiding voor zijn grote wetenschappelijke bijdrage aan de duurzame energievoorziening, een thema van enorm maatschappelijk belang. Zeman is een internationaal erkend expert in duurzame energie, die baanbrekend werk heeft verricht op het gebied van de optische en elektrische modellering van zonnecellen. Hij ontwikkelt nieuwe technologieën om de efficiëntie van zonnecellen te optimaliseren en doet tevens onderzoek naar de benodigde systeemintegratie voor een stabiel elektriciteitsnetwerk geschikt voor de opwek uit hernieuwbare, fluctuerende bronnen. Zo is hij een drijvende kracht achter het nieuwe Electrical Sustainable Power Lab, een onderzoeksfaciliteit gericht op het elektriciteitssysteem van de toekomst.

Even belangrijk zijn Zeman’s bijdragen aan onderwijs en valorisatie. Masterstudenten kunnen voor hun afstudeerprojecten terecht in zijn uitgebreide netwerk binnen de industrie en kennisinstellingen. Hij begeleidde al tientallen promovendi, maar biedt zijn kennis over zonne-energie ook aan de hele wereld aan via massive open online courses (MOOC’s). In 2006 richtte hij de Slowakian Renewable Energy Agency op, een organisatie zonder winstoogmerk die het gebruik van zonne-energie in Slowakije stimuleert. Hij was ook betrokken bij de oprichting van twee Delftse startups in zonne-energie, Eternal Sun en Delft Spectral Technologies.

Miro Zeman studeerde Materials Science aan de Slowaakse Technische Universiteit in Bratislava, waar hij ook promoveerde. Sinds 1989 is hij verbonden aan de TU Delft. In 2009 werd hij benoemd tot hoogleraar Photovoltaic Materials and Devices; hij is daarnaast afdelingsvoorzitter van de afdeling Electrical Sustainable Energy (ESE). 

Professor Lucas van Vliet


Professor Lucas van Vliet, decaan en hoogleraar Quantitative Imaging bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW), werd in Schiedam benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. 

Professor Van Vliet ontving deze onderscheiding vanwege zijn bijzondere verdiensten in onderwijs en wetenschap op het raakvlak van natuurkunde en klinische technologie. Van Vliet is een toonaangevend wetenschapper binnen de optica, het onderdeel van de natuurkunde dat eigenschappen van licht onderzoekt. Zijn specialisme is patroon- en beeldherkenning, in het bijzonder beeldanalyse in de microscopie, voor toepassingen in de gezondheidzorg. Zijn onderzoeksresultaten hebben hun weg naar klinische toepassing gevonden, ook al omdat hij een voorloper was in het verbinden van technologie met klinisch onderzoek. Hij was een van de initiatiefnemers voor Medical Delta, het medisch-technologische consortium waarbinnen de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus MC en het Leids Universitair Medisch Centrum samenwerken met overheden en bedrijven.

Zijn brede onderwijservaring – hij begeleidde o.a. meer dan 100 afstudeerders en 40 promovendi – geeft hem een genuanceerde kijk op het onderwijs. Hij weet uit ervaring hoe wetenschap en onderwijs elkaar kunnen aanvullen en uitdagen en probeert deze wisselwerking tussen de kerntaken van de universiteit te stimuleren. Dat doet hij bijvoorbeeld door enerzijds toponderzoekers bij het onderwijs betrokken te houden en anderzijds topdocenten de kans te geven te excelleren en toch voeling met de wetenschap te blijven houden. 

Lucas van Vliet studeerde Technische Natuurkunde aan de TU Delft en promoveerde er in 1993 cum laude op de ontwikkeling van methodes voor beeldanalyse. Na zijn promotie trad hij in dienst bij de toenmalige faculteit Technische Natuurkunde van de TU Delft. In 1999 werd hij benoemd tot hoogleraar Medical Imaging en sinds 2009 was hij voorzitter van de afdeling Imaging Science & Technology. Sinds 2016 is hij decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW).