TU Delft, EUR en Erasmus MC willen samenwerking versterken

Nieuws - 18 april 2019 - Webredactie Communication

Het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de Technische Universiteit Delft (TU Delft) willen hun wetenschappelijke samenwerking, in het bijzonder op het gebied van gezondheid, structureel versterken en opschalen. De komende maanden verkennen de drie instellingen daarom de mogelijkheden om die samenwerking systematisch uit te bouwen, zo hebben de besturen afgesproken in een convenant. Erasmus MC, EUR en TU Delft benadrukken hiermee de maatschappelijke en wetenschappelijke noodzaak van nauwere samenwerking tussen geneeskunde, technologie en de sociale wetenschappen. 

Geneeskunde en technologie
Voor de toekomst van de geneeskunde is een sterke band met technologie vereist. Complexe en kostbare vraagstukken op het gebied van gezondheid, gezondheidszorg en welzijn vragen om wetenschappelijk baanbrekende oplossingen. Het is daarom essentieel dat zowel de medische zorg, het medisch onderzoek als ook het klinisch handelen naadloos aangesloten zijn op de vele grensverleggende ontwikkelingen binnen de ingenieurswetenschappen. Een dergelijke opschaling van zo’n samenwerking draagt bij aan zowel de ingenieurs- als medische wetenschappen.

Perspectief van sociale wetenschappen
Deze dominante ontwikkeling wordt verder verrijkt vanuit het perspectief dat de sociale wetenschappen bieden. Sociaalwetenschappelijk onderwijs en onderzoek, inclusief inzicht in ethische aspecten, draagt bij aan de maatschappelijke acceptatie en financiering van innovaties op het terrein van gezondheid en gezondheidszorg.

Andere terreinen
TU Delft en EUR gaan ook de meerwaarde van nauwere wetenschappelijke samenwerking op een reeks andere terreinen verkennen. Hierbij moet worden gedacht aan data science en AI (Artificial Intelligence), entrepreneurship, energietransitie in de regio-Rotterdam regio (in het bijzonder de haven), urban cities development, en human-robot interactie.

Convergentie
Nederland is nu onvoldoende aangesloten op deze internationale ontwikkelingen op het gebied van zogeheten convergentie van wetenschapsgebieden: het diep inhoudelijk verbinden van tot nu zelfstandige disciplines tot nieuwe wetenschapsgebieden. Vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en als organisaties die behoren tot de internationaal erkende wereldtop is besloten om na te gaan hoe deze convergentie het beste inhoudelijk en organisatorisch kan worden vormgegeven.

Deze ontwikkeling biedt een enorme kans om het Nederlandse hoger onderwijsstelsel internationaal beter te profileren. 

Om zowel nationaal als internationaal nog slagvaardiger te kunnen opereren is het noodzakelijk om een gezamenlijke onderzoeks- en onderwijsstrategie te formuleren, te financieren en te realiseren. Door de geografische nabijheid van de TU Delft, Erasmus MC en EUR is de intensivering van de samenwerking voor de hand liggend.

Voortbouwen
Met dit initiatief geven de instellingen ook verdere invulling aan het samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden, TU Delft en EUR (LDE) en wordt er voortgebouwd op eerdere samenwerkingsinitiatieven. Dat heeft vijf gezamenlijke onderzoekscentra opgeleverd, een aantal gezamenlijke opleidingen waaronder klinische technologie, het centrum voor protonentherapie Holland PTC en het programma Medical Delta, gericht op de verbinding tussen techniek en gezondheidszorg. Ook is er een samenwerking tussen het Erasmus MC en het Leids Universitair Medisch Centrum. TU Delft en Universiteit Leiden trekken samen op in onder meer de gezamenlijke onderzoekschool Casimir, een aantal gezamenlijke opleidingen en gezamenlijke innovatieve onderzoeksprogramma’s.  

Inhoud is leidend
De verkenning van de intensivering van de samenwerking gebeurt primair vanuit de wetenschappelijke inhoud. Leidend principe is dat de kwaliteit van onderwijs en onderzoek verder dient te worden versterkt. Leden van onze wetenschappelijke staf van de drie instellingen worden daarom door de drie besturen op verschillende manieren uitgenodigd aan de inhoudelijke vormgeving van deze samenwerking bij te dragen. De rol van de wetenschappelijke staf is essentieel in dit proces.

Drs. Kristel Baele, voorzitter College van Bestuur EUR: “Uitgangspunt van deze verkenning is het nog intensiever laten samenwerken van Health, Tech, Social Sciences & Human disciplines ten dienste van een gezonde, vitale samenleving. Het sluit aan bij de strategische koers die wij als universiteit hebben uitgezet: het realiseren van maximale maatschappelijke impact, via multidisciplinaire samenwerking. Wij maken ons er dan ook graag de komende jaren sterk voor om samen met Erasmus MC en TU Delft te werken aan deze ‘driehoek’.”

Prof. dr. Ernst Kuipers, voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC: “De convergentie van technologie en geneeskunde vormt de basis voor grote innovaties binnen de gezondheidszorg. Dit beïnvloedt ons perspectief op gezondheid en ziekte, zowel op het niveau van het individu als van onze samenleving. Ik ben er van overtuigd dat een nauwe samenwerking tussen verschillende disciplines, waarbij kennis, expertise en methodologie uit diverse domeinen samen worden gebracht, een noodzakelijke stap is op weg naar een gezonde toekomst."

Prof. dr.ir. Tim van der Hagen, voorzitter en Rector Magnificus TU Delft: “Het inhoudelijk en organisatorisch vormgeven van convergentie op verschillende gebieden is geen luxe, maar noodzaak. Diepe inhoudelijke verbindingen met andere wetenschapsgebieden zullen leiden tot vernieuwende, creatieve oplossingen en toepassingen. Motto daarbij is Impact for a better society.” 

Voor meer informatie:
Jacco Neleman, EUR: 06 22992230, jacco.neleman@eur.nl 
Karen Collet, TU Delft: 06 14015001, k.collet@tudelft.nl
Joyce de Bruijn, Erasmus MC: 010 703 0455, joyce.debruijn@erasmusmc.nl