Faculteitsgebouw TBM beperkt toegankelijk

Nieuws - 05 juni 2020 - Webredactie

Het kabinet heeft verschillende stappen gezet om de COVID-19 lockdown te versoepelen. Dit biedt ook mogelijkheden voor beperkte activiteiten op de campus. Het faculteitsgebouw TBM opent per 2 juni stapsgewijs haar deuren. Uiteraard passend binnen alle huidige maatregelen en met de nodige beperkingen. Dit betekent dat het faculteitsgebouw vanaf 2 juni 2020 van 09.00u tot 17.00u weer beperkt toegankelijk is voor alle medewerkers waaronder alle promovendi en gast-medewerkers. Deze maatregelen gelden vooralsnog tot 1 september.

Norm blijft thuiswerken. Alleen toegang na toestemming

De norm blijft voor alle medewerkers: thuiswerken, tenzij…... De beperkte openstelling biedt ruimte aan medewerkers die op de faculteit aanwezig moeten zijn om het onderzoek en onderwijs goed voor te bereiden en uit te voeren, waarbij de benodigde faciliteiten en middelen redelijkerwijs niet of onvoldoende thuis te verkrijgen zijn.
Om de maximale capaciteit van ons gebouw niet te overschrijden, is het nodig dat we monitoren hoeveel mensen er in het pand zijn en moeten we criteria stellen. Daarom mag je alleen voor een bepaalde duur het gebouw in, na toestemming van de hiervoor aangewezen coördinator van de afdeling, ITAV, DCE en de support staff. Vul hiervoor het verzoekformulier in.

Criteria voor toegang tot het gebouw

Onderstaande criteria zijn opgesteld met betrekking tot welke medewerkers/activiteiten toegang krijgen tot het gebouw. Het gaat dan om:

  1. Voorbereiding, opnames of uitvoering van online onderwijs dat moeilijk thuis kan plaatsvinden. Hierbij kun je ook denken aan kleinschalig contact met jouw studenten (ca. 1-4 studenten).
  2. Onderzoeksactiviteiten die op de faculteit moeten plaatsvinden.
  3. Medewerkers die cruciale taken hebben ten aanzien van het gebouw en de faciliteiten: gebouwbeheer, WPS, dienstverlening, waarbij de graad van dienstverlening aangepast is aan de behoefte. Hier horen ook de BHV-ers bij.
  4. Externen: uitsluitend personen/bedrijven die noodzakelijk in het gebouw moeten zijn: aannemers, leveranciers, schoonmakers etc.
  5. Personen die bepaalde zaken voor het thuiswerken moeten ophalen.
  6. Medewerkers die vanwege welzijnsredenen niet voortdurend thuis kunnen werken. 

Maatregelen binnen gebouw

Op basis van de richtlijnen van het RIVM, en in voorbereiding op mogelijke verdere versoepelingen, worden er in de faculteit aanpassingen gedaan zoals gebruik van de werkplekken, van toiletten, koffiemachines en fietsenstalling.
Tevens zijn er verplichte looproutes ingesteld en mag er maximaal 1 persoon tegelijk in de lift. Er moet 1,5 meter afstand gehouden worden en er worden diverse hygiënemaatregelen getroffen, inclusief desinfectiemiddelen voor je handen. Medewerkers mogen om hygiënische redenen uitsluitend gebruik maken van hun eigen laptop, muis, toetsenbord, stoel en bureau. Als alles goed verloopt kunnen we daarna weer een nieuwe stap qua openstelling zetten.

TU Delft brede taskforces

Binnen de TU Delft kijken vijf TU Delft brede Taskforces naar werken, studeren en welzijn in het volgende academisch jaar. Daarnaast wordt ook gekeken naar de transitie van de huidige situatie naar een nieuwe situatie waarin geleidelijk aan meer mogelijk zou kunnen zijn. Zoals reeds eerder aangegeven gebeurt dit ook binnen onze faculteit. Het is een complexe puzzel, waarin veel aspecten een rol spelen.

Online onderwijs

In de persconferentie van 19 mei jl. werd aangegeven dat praktijkonderwijs en tentaminering mogelijk weer op de campus gehouden mag worden. De TU Delft heeft hierop besloten om de eerder gekozen route aan te houden en al het onderwijs en de tentaminering van Q4 geheel online te doen. Dat blijft gehandhaafd. Ook doen wij de afstudeerceremonies online. Wel wordt nu gekeken of en onder welke voorwaarden kleinschalige practica en afstudeerwerk vanaf 15 juni fysiek mogelijk zijn. We kunnen hier op afzienbare termijn meer over meedelen.

Meest actuele informatie

Op tudelft.nl/corona vind je de meest actuele informatie (met een update van 20 mei) over de maatregelen die gelden voor de faculteit TBM en de TU Delft.