Onderwijs

Tot en met in elk geval het vierde kwartaal van dit studiejaar vindt er geen onderwijs op locatie plaats aan de TU Delft; dit betreft ook tentamens. Al het onderwijs zal in komende periode zoveel mogelijk digitaal worden aangeboden. Verdere instructies volgen. Studenten: houd Brightspace in de gaten.

Tentamens

TU Delft heeft besloten dat de tentamens in Q3 zoveel mogelijk online aangeboden worden. Dit betekent het volgende voor studenten:

 • Zodra bekend is of een tentamen doorgaat, worden MyTimetable en Osiris geüpdatet met de tekst ‘Exam continues in Q3. For more information look at Brightspace’. Als het tentamen niet doorgaat, ontvangen ingeschreven studenten hierover ook nog een e-mail op hun TU Delft-emailadres. Je hoort uiterlijk 4 werkdagen van tevoren of een tentamen doorgaat of verplaatst wordt.
 • Het online tentamen zal in de meeste gevallen op een aangepaste manier plaatsvinden. Ook in een andere vorm toetst het tentamen de aangegeven leerdoelen. Je moet dus wel dezelfde stof beheersen voor het aangepaste tentamen. Als de examenstof wel verandert, wordt dit gecommuniceerd via Brightspace.
 • Omdat tentamens online worden aangeboden, kun je deze ook maken vanuit het buitenland zolang je een goede (stabiele en snelle) internetverbinding hebt en beschikbaar bent gedurende les- en tentamenuren. De tentamens vinden op de reguliere Delftse tijden plaats, dus als je in het buitenland verblijft, moet je wel rekening houden met een eventueel tijdsverschil. Je doet het tentamen tegelijkertijd met je medestudenten.

Tentamens 4de kwartaal
TU Delft heeft besloten om al het onderwijs van het vierde kwartaal (Q4) van dit collegejaar zoveel mogelijk online te laten plaatsvinden. Dat geldt ook voor de tentamens. Concreet betekent dit dat tot het einde van Q4 het onderwijs op afstand zal worden aangeboden en dat ook voor tentamens alternatieven op afstand zullen worden aangeboden. Daarvan was al sprake tot 1 juni. Dat wordt nu dus uitgebreid naar het gehele vierde kwartaal.

De universiteit hecht eraan om daar op dit moment al duidelijkheid over te geven zodat studenten zich daarop kunnen voorbereiden en docenten zich volledig kunnen richten op het aanbod en de kwaliteit van de (online) alternatieven. Voor (internationale) studenten die op dit moment in het buitenland zijn betekent dat dus dat er een alternatief op afstand voor het onderwijs en de tentamens beschikbaar zal komen. Voor activiteiten waarvoor echt geen online alternatief beschikbaar is, zoals sommige practica, zoeken we naar andere mogelijkheden. Studenten worden hierover geïnformeerd via Brightspace.

Tentaminering

Waar kunnen studenten terecht voor klachten/ vragen over tentaminering? Hoe loopt dit proces in dit tijdperk?

Er zijn geen wijzigingén in het proces en procedures bij klachten en vragen. Bij vragen kan een student terecht bij de examinator (docent), bij klachten over de inhoud of beoordeling van een toets kan de student zich melden bij de examencommissie. Zie bijv www.tudelft.nl/studenten/rechtspositie/klacht-bezwaar-en-beroep/

Hoe zit het met herkansingen van mondelingen? Er wordt gezegd dat dit niet kan bij een voldoende? Klopt dit?

Er is geen wijziging in het beleid van aantal herkansingen. Het is niet zinvol om na een voldoende cijfer het vak te herkansen als bij herkansing het resultaat uit pass/fail bestaat. Het hoogste resultaat geldt bij herkansing. Een cijfer en een pass/fail zijn echter niet vergelijkbaar. Examencommissies kunnen daarom besluiten dat bij een voldoende cijfer en een pass, alleen het cijfer geldt. Een pass/fail cijfer wordt voor de cum-lauderegeling buiten beschouwing gelaten.

Worden tentamens opgenomen door de universiteit?

Ja, er worden tentamens opgenomen. Dit is in 2 vormen van tentaminering:

 • Online mondelinge tentamens.

Deze opnames worden 2 maanden bewaard in het kader van de bezwaar- en beroepstermijn. Indien er beroep of bezwaar wordt ingediend, worden ze langer bewaard. (meer informatie: www.tudelft.nl/privacy/)

 • Online Proctored tentamens

Als er geen vermoeden van fraude is, worden deze opnames verwijderd na controle door de docent. Indien er wel een vermoeden van fraude is, wordt dit langer bewaard.

Andere vormen van tentaminering (m.n. mondeling) kunnen zorgen voor een ander soort cijfers. Wordt de trend in de gaten gehouden?

Als er andere becijfering (bijv. fail/pass) plaats vindt, gebeurt dit alleen met instemming van de examencommissie. Als een docent kiest voor de alternatieve tentaminering en zorgt voor goede aansluiting op de leerdoelen en goede tentamenvragen stelt, moeten de cijfers vergelijkbaar zijn. We zijn ons bewust dat dit niet altijd het geval zal zijn. In de becijfering zal hier rekening mee gehouden worden voor zover dat kan.

Stages

Neem contact op met het Stagebureau/ International Office/Onderwijs- en Studentzaken van je faculteit als je vragen hebt over je (voorgenomen) stage.

Studeren in het buitenland

Ik ben geselecteerd om op uitwisseling te gaan voor het semester in het najaar van 2020-2021, wat gaat er gebeuren?

 • We begrijpen dat je mogelijk vragen en onzekerheden hebt over hoe de verspreiding van COVID-19 je  semester in het buitenland zal beïnvloeden.
 • Momenteel accepteert de TU Delft nog steeds inkomende uitwisselingen en nomineert ze studenten van partneruniversiteiten voor het najaar van 2020-2021. Volgens het beleid van de TU Delft worden er echter geen nominaties gedaan voor uitgaande uitwisseling met Chinese (en Hong Kong) partneruniversiteiten en is het niet toegestaan ​​om reistickets te boeken, zie www.tudelft.nl/2020/tu-delft/coronavirus/tu-delft-maatregelen/reisbeleid/. Alle kosten die hiervoor worden gemaakt, zijn op eigen risico. Dit omvat ook alle gemaakte kosten met betrekking tot huisvesting of andere administratiekosten. Eventuele nieuwe updates over reisadviezen worden uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit geldt ook voor de door het RIVM aangewezen risicogebieden.
 • Sommige van onze non-EU-partners hebben al hun inkomende of uitgaande uitwisseling geannuleerd. Je krijgt een melding als dit gebeurt.
 • Zorg ook voor een back-up plan. Bij de TU Delft hebben wij voor jou als bachelorstudent de mogelijkheid gecreëerd om je via de reguliere procedures ook in te schrijven voor een TU Delft / LDE minor. Masterstudenten kunnen kijken in de studiegids van de TU Delft en de Onderwijs- en Examenregeling (OER) naar alternatieve specialisatie/keuzepakketten die je thuis kunt volgen.
 • Een andere mogelijkheid is om je semester in het buitenland misschien uit te stellen tot de lente van 2021, maar dit moet per geval bekeken worden en er kunnen in dit stadium geen garanties worden gegeven.
 • Zolang deze situatie gehandhaafd blijft, zullen we nieuwe updates over de impact van COVID-19 op je studie in het buitenland, op de TU Delft corona website vermelden.

Ik ben in het voorjaar van 2020 teruggekeerd van mijn uitwisseling in het buitenland vanwege de uitbraak van Covid-19 in Nederland en de oproep aan studenten om naar huiswaarts te keren of mijn geplande uitwisseling in het buitenland in 2019/2020 is geannuleerd door de maatregelen als gevolg van Covid-19 en ik heb wat kosten gemaakt.

Kan ik een vergoeding krijgen?

 • Als je extra kosten hebt gemaakt die niet door je reisverzekering worden vergoed en je hebt geen contact opgenomen met je studieadviseur of facultaire uitwisselingscoördinator, dan wordt je verzocht de TU Delft hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar je studieadviseur of facultaire uitwisselingscoördinator met het bewijs van de aanvullende kosten en bevestiging dat deze kosten niet door je reisverzekering worden gedekt of op een andere manier worden vergoed. Dan kom je in aanmerking voor vergoeding door je faculteit.
 • Studenten met een Erasmus + beurs voor voorjaar 2019/2020 dienen contact op te nemen met het Mobiliteitsteam van het Education Service Centre via contactcentre-esa@tudelft.nl

Bindend Studieadvies (BSA)

In navolging van de afspraak die de Nederlandse universiteiten gemaakt hebben met de Minister van OCW, heeft de TU Delft besloten om de uitvoering van de regeling voor het Bindend Studieadvies (BSA) dit jaar aan te passen. Voor het BSA dat eind van het studiejaar 2019-2020 wordt verstrekt, geldt het volgende:

Positief BSA

Studenten die in september 2019 of daarna zijn gestart en 45 EC of meer halen, krijgen volgens de BSA-regeling van de TU Delft automatisch een positief bindend studieadvies.

Uitstel van BSA

 • Studenten die in september 2019 of daarna zijn gestart en dit studiejaar tussen de 30 EC en 44 EC halen krijgen eind augustus automatisch uitstel van het BSA.
 • Studenten die september 2019 of daarna zijn gestart en in maart 2020 een positief tussentijds advies hebben ontvangen (bij 22,5 tot en met 30 EC) krijgen eind augustus automatisch uitstel van het BSA.

In deze gevallen moeten studenten dan aan het eind van het tweede jaar wel de 60 studiepunten uit het eerste jaar hebben behaald.

Mogelijk uitstel

Studenten die in september 2019 of daarna zijn gestart, dit studiejaar minder dan 30 EC halen en geen positief tussentijds advies in maart 2020 hebben ontvangen, krijgen een (voorgenomen) negatief bindend studie advies. Ze kunnen wel uitstel van het BSA aanvragen als er sprake is van persoonlijke omstandigheden die hun studievoortgang negatief hebben beïnvloed.

Als een student uitstel krijgt, moet de student aan het einde van het tweede studiejaar 45 studiepunten uit het eerste jaar of de 60 studiepunten uit het eerste jaar hebben behaald.

Al eerder uitstel gehad

Studenten die al een keer uitstel van het BSA hebben gehad, krijgen eind augustus een positief bindend studieadvies als ze aan de BSA-norm voldoen (45 EC uit het eerste studiejaar van de opleiding of het eerste jaar volledig afgerond). Voldoen ze niet aan de BSA-norm, dan kunnen ze nogmaals uitstel aanvragen als er sprake is van persoonlijke omstandigheden die de studievoortgang negatief hebben beïnvloed.

Procedure voor uitstel BSA

De procedure voor het aanvragen van uitstel staat op de BSA-website. Bij verdere vragen, neem contact op met de studie-adviseurs van je faculteit.

Overgang bachelor naar master

Tijdelijke maatregel overgang bachelor naar master vanwege COVID-19

De zogenaamde harde knip is de wettelijke bepaling die zegt dat een student eerst de bacheloropleiding of het schakelprogramma moet afronden, voordat de student kan doorstromen naar een masteropleiding. Om mogelijke studievertraging met bijbehorende nadelige gevolgen vanwege COVID-19 te beperken, mogen universiteiten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een tijdelijke, zogenaamde zachte knip instellen voor de overgang van een bacheloropleiding naar een masteropleiding.

Voor bachelor- en schakelstudenten, die in het studiejaar 2019-2020 zijn ingeschreven bij de TU Delft, gelden de volgende uitgangspunten.

Voor bachelorstudenten:

 •  Bachelorstudenten die op 31 augustus 2020 maximaal 15 EC aan bachelorvakken van hun examenprogramma tekort komen, mogen in het studiejaar 2020-2021 mastervakken volgen en deelnemen aan tentamens van mastervakken
 • Faculteiten kunnen per masteropleiding vakken als inhoudelijke ingangseis aanwijzen, bijvoorbeeld afronding van het BEP. Faculteiten informeren studenten van hun bacheloropleidingen vóór 15 mei 2020 welke inhoudelijke eisen zij stellen
 • De mogelijkheid om zonder afgeronde bacheloropleiding mastervakken te mogen volgen, vervalt op 31 augustus 2021

Voor schakelstudenten:

 • Schakelstudenten die op 31 augustus 2020 een tekort van maximaal 15 EC hebben in hun schakelprogramma mogen in het studiejaar 2020-2021 mastervakken volgen en deelnemen aan tentamens van mastervakken
 • De mogelijkheid om zonder afgerond schakelprogramma mastervakken te mogen volgen, vervalt op 31 augustus 2021

Bovenstaande regeling geldt voor de instroom van masterstudenten binnen de TU Delft. Mogelijk wordt de regeling via landelijke afspraken uitgebreid om studenten tussen universiteiten en enkele hbo-instellingen te laten doorstromen. Informatie daarover volgt uiterlijk 15 mei 2020.

Afspraken medestudenten of supervisor

Als je moet samenwerken met je medestudenten, je (project)groep, of als je een afspraak hebt met je supervisor, dan dringen we erop aan dat je dit zoveel mogelijk online organiseert. Het is eventueel toegestaan om met maximaal 3 studenten bij elkaar te komen (blijf wel op 1,5 meter afstand van elkaar).

Hulp nodig?

 • Merk je dat je moeite hebt met concentreren vanwege alle hectiek? Of maak je je zorgen?
  Kijk op onze e-health tool van Gezondeboel
 • Heb je moeite om thuis te studeren?
  Bekijk de Study Skills Toolkit.
 • Of heb je een vraag over je loopbaan? Kijk dan eens naar onze Career Toolkit:
 • Wil je gebruik maken van onze spreekuren met psychologen en studentedecanen?
  Vul dan voor 11.00 uur het consent form in.
 • Bekijk ook de workshops die in juni worden aangeboden door Career & Counselling Services over studiekeuzes maken, essentiële studievaardigheden, samenwerken met anderen, bewustwording & zelfmanagement en het managen van je carrière. Je vindt hier een overzicht.

Tegemoetkoming financiële zorgen studenten

De maatregelen rondom de coronacrisis zijn ingrijpend voor velen van ons, fysiek en mentaal. Er zijn situaties waarin studenten te maken hebben met directe of indirecte geldzorgen waardoor de voortgang van hun studie in gevaar komt. Om tegemoet te komen aan deze situatie hebben de universiteit en DUO een aantal maatregelen getroffen.

 • TU Delft zal coulant omgaan met de betalingstermijnen van het collegegeld. Het collegegeld wordt in principe wel op de gebruikelijke momenten geïncasseerd, maar lukt de inning niet, dan is uitstel mogelijk.
 • Voor master studenten die voor de zomer 2020 hun diploma zouden halen, maar door de coronamaatregelen vertraging oplopen en zich na de zomervakantie opnieuw moeten inschrijven, krijgen drie maanden collegegeld terug van DUO. Het gaat dan om die studenten die tussen september en eind januari hun diploma daadwerkelijk behalen. Meer informatie over financiële compensatie HO door DUO.
 • Ook een deel van de non-EER studenten, die te maken hebben met een substantieel hoger collegegeld, komt de TU Delft tegemoet. Dit betreft non-EER studenten die hun bachelor of masterdiploma vóór 1 september 2020 behaald zouden hebben, maar waarvan het geplande afstuderen door de coronacrisis niet verwezenlijkt wordt. Zij kunnen het komende academisch jaar (2020-2021) gedurende 3 maanden, d.w.z. tot 1 december 2020, hun studie afmaken tegen het wettelijke tarief (in plaats van het hogere instellingstarief).

Het gaat hier dus uitsluitend om non-EER studenten in de laatste fase van hun studie, dus het derde bachelorjaar of het tweede masterjaar. Dit betreft het maximale dat we momenteel binnen de wettelijke beperkingen in dezen kunnen doen. De regeling wordt momenteel verder uitgewerkt; nadere informatie volgt. 

 • De TU Delft en het Universiteitsfonds Delft hebben het TU Delft COVID-19 Response Fund opgericht. Vanuit dit fonds worden onderzoekers en studenten geholpen met snelle financiële bijdragen, zodat er geen kostbare tijd verloren gaat.
 • De universiteit heeft het solidariteitsfonds waarmee studenten die direct hevig in de financiële problemen zijn gekomen met bijdragen van derden kunnen worden geholpen. Neem contact op met je studieadviseur voor meer informatie.

Online onderwijs: instructie voor docenten

Aan docenten is gevraagd om al het onderwijs in komende periode zoveel mogelijk online aan te bieden. De ontwikkeling van online onderwijs is bij de TU Delft al langere tijd volop in ontwikkeling. Om docenten verder te helpen bij het verzorgen van online onderwijs, is een instructie met alle mogelijkheden, tips & tools gemaakt. Je kunt deze hier vinden.

Deadlines aanmelden collegejaar 2020/2021

Voor aanmelders met een Nederlandse vooropleiding:

 • De aanmelddeadline voor bacheloropleidingen met verplichte studiekeuzecheck is verschoven naar 1 juni.
 • Voor opleidingen zonder Numerus Fixus en met vrijwillige studiekeuzecheck kan je je aanmelden tot 1 september. Wil je echter gebruik maken van de studiekeuzecheck, dien dan je aanmelding in voor 1 juni.

Voor aanmelders met niet-Nederlandse (internationale) vooropleiding:

De aanmelddeadline van 1 april blijft gehandhaafd. Vanwege de maatregelen die wereldwijd worden genomen, kan niet iedereen alle informatie aanleveren voor deze deadline. Helaas is het niet mogelijk om deze deadline te verlengen, omdat we dan de toelatingsprocedures niet correct kunnen afronden. Lukt het je dus niet om de benodigde documenten op tijd aan te leveren, dan kun je je jammer genoeg niet inschrijven voor het collegejaar 2020-2021. Uiteraard zien we dan graag je inschrijving voor het collegejaar 2021-2022 tegemoet. Echter, ten aanzien van je officiële transcripties van je vooropleiding wordt een uitzondering gemaakt. Je aanvraag kan worden voortgezet, ook als je een niet-officieel transcript verstrekt. Houd er rekening mee dat je voor het begin van het nieuwe studiejaar, alsnog het bewijs van de voltooiing van de vooropleiding upload om de inschrijving te kunnen afronden.

Veel vragen, nog niet overal antwoorden op

We zitten in een periode met veel onzekerheden en dat roept een hele hoop vragen op. We proberen zoveel mogelijk en zo snel mogelijk helderheid te bieden op deze vragen, maar we hebben op dit moment zeker nog niet alle antwoorden. Helaas zullen we in sommige gevallen ook niet kunnen voorkomen dat er studievertraging ontstaat.  We hebben docenten gevraagd om waar mogelijk oplossingen te bedenken voor studenten die als gevolg van de maatregelen hun onderwijsverplichtingen niet kunnen nakomen.

Met de voorzitters van de examencommissies hebben we overlegd over het niet kunnen volgen van tentamens en deeltoetsen. Zij hebben aangegeven hun medewerking te verlenen aan het beperken van de gevolgen van de maatregelen. De examencommissie heeft daarbij al voldoende bevoegdheden om oplossingen te bieden in geval van studievertraging. Verder onderzoeken we wat we kunnen doen aan andere gevolgen van studievertraging zoals visumverplichtingen, studiebeurzen en woninghuur.

Wij adviseren je zowel Brightspace als de homepage regelmatig te bezoeken.

Het coronacrisis kan voor studenten ook financiële problemen opleveren. De dienstverlening van DUO kan daarvoor uitkomst bieden. Dit geldt voor alle (oud)studenten van de TU Delft. De  VSNU gaat ook met het ministerie van OCW in gesprek over compensatie van de financiële effecten van deze crisis op de universiteiten.

Start van het programma in September

Is het mogelijk vanwege de huidige situatie om mijn toelating uit te stellen tot volgende jaar, namelijk September 2021?

Ons aanbod van toelating is officieel alleen geldig voor het academiejaar dat je hebt aangevraagd. Als je voor het volgende studiejaar in aanmerking wilt komen, moet je je opnieuw aanmelden. De aanmeldingsperiode start begin oktober. We raden je aan onze website te bezoeken en bevestig de vereiste documenten, aangezien er wijzigingen in de aanvraagprocedure kunnen optreden. Wanneer je je opnieuw aanmeldt, houden we natuurlijk rekening met je eerdere toelatingsaanbod, maar dit geeft geen garantie over de uitkomst van uw nieuwe aanvraagprocedure.

Is het mogelijk om mijn programma te starten in Februari?

Alleen de master programma’s van de faculteit Industrieel Ontwerp bieden de mogelijkheid om te starten in september en februari. De andere programma’s starten alleen in September.

Wordt het eerste semester van 2020-2021 uitgesteld als de uitbraak van het coronavirus aanhoudt? Of komt het onderwijs online? Kan ik dan in het eerste kwartaal in mijn eigen land blijven?

We begrijpen dat je vragen hebt betreffende de start van je master programma bij de TU Delft. Momenteel is het nog te vroeg nom te zeggen of Covid-19 ook de start van het academisch jaar zal beïnvloeden. De TU Delft volgt de richtlijnen van de World Health Organization en zijn hierbij afhankelijk van de mogelijkheden die het RIVM en het kabinet ons bieden. Afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt, worden er maatregelingen genomen indien nodig.

Meer aanmelding: huisvesting, registratie, visa, financiën, campus card, systemen

Inschrijvingsproces: Diploma, taaltoets, betaling, visum, huisvesting.

Mijn diploma-uitreiking is uitgesteld en ik zal mijn diploma niet op tijd voor de TU Delft kunnen halen. Wat kan ik doen?

Om te kunnen inschrijven aan de TU Delft moet de aanvrager bewijzen dat hij/zij de kwalificaties heeft behaald. Dit is gebaseerd op de toelating die op papier werd verleend tijdens de registratieperiode in Delft kort voor 31 augustus. De Nederlandse wetgeving vereist dit, daarom kan de TU Delft niet afwijken van deze deadline. Ben je afgestudeerd, maar het je nog geen diploma, dan volstaan de volgende documenten:

 • Voorlopige diploma(‘s)
 • Verklaring en/of definitieve transcript van uw onderwijsinstelling waarin staat dat je met succes aan allen vereisten heb voldaan voor het behalen van je diploma.

Als deze documenten niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands zijn, is naast het originele document een beëdigde vertaling in een van deze talen vereist.

Als je niet kunt aantonen dat je je vooropleiding met succes hebt afgerond, kan je je niet inschrijven.

Als je in aanmerking wilt komen voor volgend academisch jaar, raden we je aan opnieuw in te schrijven wanneer de aanmeldingsprocedure in oktober 2020 start. Er kunnen wijzigingen optreden in de aanvraagprocedure en vereisten. Bekijk daarom onze website voordat je je opnieuw aanmeldt.

Omdat de taaltestcentra zijn gesloten, kan ik niet op tijd mijn taalcertificaat indienen. Wat kan ik doen?

De Tu Delft is zich ervan bewust dat taalcentra tijdelijk zijn gesloten en uit voorzorg de toetsing uitstellen tot een later moment. Echter om de toelatingsprocedures goed te kunnen afronden, kan de TU Delft de deadline voor het indienen van je Engelse taalcertificaat niet verlengen. Om de studenten tegemoet te komen die vanwege de volksgezondheid geen Engelse taaltoets kunnen afleggen in een testcentrum, biedt de ETS tijdelijk de TOEFL iBL Special Home editie test aan.

Deze test is identiek aan de TOEFL iBL test die bij de test centra plaatsvindt, doch deze test wordt afgenomen via je eigen computer thuis en wordt online gemonitord door surveillanten.

De Tudelft accepteert het TOEFL iBL Special Home editie certificaat voor de intake van september 2020 op voorwaarde dat je de volgende testscores hebt; een totale score van tenminste 90 en een minimumscore van 21 voor elke sectie. Houd er rekening mee dat de testscores in één keer behaald moeten worden. daarom worden de TOEFL MyBest-scores niet geaccepteerd.

Ik krijg niet op tijd een visum en kan me niet op tijd inschrijven bij de TU Delft voor de start van het academisch jaar (31 augustus 2020)

Momenteel is het nog te vroeg om te voorspellen wat de situatie zal zijn in juli of augustus. Het is ook te vroeg om iets te vertellen over het onderwijs in het eerste kwartaal van het nieuwe studiejaar. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

Mocht je om wat voor reden dan ook niet staat zijn om je aan het begin van het studiejaar in te schrijven bij de TU Delft, kan je nog je aanmelding voor inschrijving intrekken en zal de TU Delft het bedrag terugstorten op je rekening na aftrek van de kosten die de TU Delft heeft gemaakt namens jezelf, zoals kosten voor een visumaanvraag. Voor het inschrijfgeld is terugbetaling niet mogelijk. Om je aanvraag in te trekken en restitutie aan te vragen, verzoeken we contact op te nemen met Education and Student Affairs Contact Centre. Zij zullen je informeren over de restitutieprocedure.

Welke invloed heeft de huidige situatie op het betalingstermijn en de visum- of huisvestingsaanvraag? Worden ze uitgesteld?

Onze huidige processen, inclusief huisvesting en Visa applicaties voor internationale aanvragers zijn niet gewijzigd door de huidige situatie omtrent het Corona Virus. Ook de deadline voor betaling is nog steeds hetzelfde, namelijk 1 juli. Je kan meer informatie vinden op de website:
https://www.tudelft.nl/onderwijs/praktische-zaken/ 

Specifieke vragen over applicatie/inschrijving
Vragen over huisvesting

We hopen de woonportal in de tweede helft van juni te openen. Momenteel werken we binnen de TU Delft hard aan verschillende scenario’s om het onderwijs, zodra het kan, weer (deels) op de campus te organiseren. Gelet op jullie welzijn en studiesucces, kijken we hoe we, door gebruik te maken van de (nieuwe) mogelijkheden, het onderwijs in deze omstandigheden kunnen optimaliseren en je studie op de universiteit te laten starten. Het is nog te vroeg om te zeggen hoe we dat precies gaan doen bij de TU Delft, want het is duidelijk dat we daarin keuzes moeten gaan maken en die keuzes kunnen per studie verschillend zijn. Op korte termijn kunnen we meer duidelijkheid geven. Houd voor updates deze website in de gaten. https://www.tudelft.nl/2020/tu-delft/coronavirus/maatregelen-tu-delft/onderwijs/

 Extra notitie voor bachelor- en masterstudenten: we kunnen alle aankomende bachelor- en master studenten waarvan wij de  volledige betaling tot en met 31 mei 2020 hebben ontvangen, een kamer aanbieden. Degene die de volledige betalingen na 31 mei hebben voldaan, worden op een wachtlijst geplaatst. Als we geen woonruimte kunnen aanbieden, dan wordt de housingfee geretourneerd.

 Meer informatie voor  uitwisselingsstudenten volgt binnenkort.

 Als je besluit om de aanvraag voor woondiensten te annuleren voordat je toegang krijgt tot de woonportal van de TU Delft, zullen wij de (betaalde) huisvestingskosten terugbetalen. Stuur in dat geval een e-mail naar contactcentre-esa@tudelft.nl.

 

 

Restitutie van het collegegeld.

Het is voor mij niet mogelijk om naar de TU Delft te komen, maar ik heb mijn collegegeld al betaald. Hoe kan ik mijn geld terugkrijgen?

Wanneer het niet mogelijk is om naar de TU delft te komen, moet je voor 1 september je inschrijving intrekken, voordat je inschrijving is afgerond. Neem zo snel mogelijk contact op met Education and Student Affairs Contact Centre. Al je al betalingen hebt gedaan, zal het Contact Centre je informeren over de procedure en je vragen om de details van de bankrekening waarop je het bedrag wilt laten overmaken. De TU Delft zal het bedrag terugstorten op je rekening na aftrek van de kosten die de TU Delft heeft gemaakt namens jezelf, zoals kosten voor een visumaanvraag en huisvesting. Daarnaast is terugbetaling voor het inschrijfgeld niet mogelijk.

https://www.tudelft.nl/onderwijs/praktische-zaken/collegegeld-en-financien/ 

Introductie Programma

Wanneer krijg ik meer informatie over het introductieprogramma?

Door de beperkingen op georganiseerde evenementen in Nederland tot en met 1 september zal de introductieperiode afwijken van de standaard programma’s die op de website staan beschreven. Deze pagina’s zullen worden aangepast zodra meer informatie beschikbaar is. www.tudelft.nl/onderwijs/praktische-zaken/introductieperiode/

Informatie over student welzijn en studie tijdens covid-19

https://www.tudelft.nl/studenten/welzijn-en-studie