Een blik op een toegankelijke en inclusieve 3mE-bacheloromgeving

Nieuws - 01 juni 2021 - Webredactie 3mE

Onderzoek onder bachelorstudenten gestart

Bij de faculteit 3mE streven we naar een inclusieve omgeving met gelijke kansen voor alle studenten, ruimte voor individuen en waardering voor verschillen. Elke student moet zich binnen de opleiding op zijn of haar plek voelen en uitgedaagd en vrij voelen om talenten te ontplooien. Om zicht te krijgen op mogelijke, onbewuste maar ongewenste, in- en uitsluitingsdynamiek is een onderzoek gestart. In dit onderzoek worden bachelorstudenten gevraagd naar hun beleving van inclusie en diversiteit en hun gevoel van ‘belonging’ aan de faculteit. Zo hopen we mogelijke blinde vlekken in kaart te brengen en te leren waar uitdagingen liggen om ons bacheloronderwijs meer divers en inclusief te maken.

Het is een initiatief van de Commissie Voorlichting, dat als speerpunt heeft om de diversiteit van de studenteninstroom in kaart te brengen, en met die kennis voorlichtingsactiviteiten verder te verbeteren. Om dit te kunnen bereiken, is het allereerst belangrijk inzicht te krijgen in hoeverre huidige studenten, ongeacht hun achtergrond, zich thuis voelen op hun opleiding. Inzicht in wat maakt dat ondervertegenwoordigde studentengroepen zich wel of niet op hun plek voelen, levert informatie op om de werving van aankomende studenten uit deze groepen te verbeteren en het onderwijs(klimaat) voor huidige studenten te optimaliseren.

Kwalitatief onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door extern onderzoeksbureau Risbo (Erasmus Universiteit Rotterdam) en de Vrije Universiteit, middels gesprekken in online focusgroepen en kwalitatieve dataverzameling via e-mail. De focusgroepen dienen om een beeld krijgen van studenten die in hun eigen ervaring afwijken van de ‘traditionele’ studentengroepen. Studenten worden niet benaderd op basis van administratieve persoonskenmerken en daarmee als ‘minderheid’ gelabeld. In plaats daarvan richt het onderzoek zich op studenten die zelf aangeven het gevoel te hebben dat zij niet tot de ‘traditionele’ studentpopulatie horen. Via deze studenten wordt ook geprobeerd om in contact te komen met voortijdig gestopte studenten (uitvallers).

Een tweede vorm van dataverzameling vindt plaats voorafgaand aan de focusgroepen, tijdens de werving van studenten voor de focusgroepen. In de e-mail, die verstuurd is aan alle 3mE-bachelorstudenten, kunnen ook studenten die deelname aan een focusgroep niet zien zitten een aantal vragen anoniem beantwoorden. Het doel is om ook van deze studenten informatie te krijgen over hun thuisgevoel en hun persoonlijke ervaringen, wat belangrijke additionele inzichten oplevert met betrekking tot inclusie onder verschillende groepen studenten.

De Commissie wil onderzoeken wat de beleving van diversiteit is, en de mate waarin studenten zich thuis voelen of gerepresenteerd voelen. Daarom is gekozen voor kwalitatief onderzoek, in plaats van kwantitatief.

Resultaten in zomer 2021

Het eindproduct van het onderzoeksproject is een rapport dat – naast resultaten van het onderzoek – aanbevelingen bevat om ons bacheloronderwijs meer toegankelijk en inclusief te maken. Bovendien zal dit onderzoek aanknopingspunten opleveren voor het verder verbeteren van de studievoorlichting; zodat we voorlichtingsactiviteiten zodanig kunnen inrichten dat een diverse groep potentiele studenten wordt aangesproken. Naar verwachting is het onderzoek in de zomer van 2021 afgerond.

Commissie Voorlichting:

  • Maretta Jol
  • Céline Bovy
  • David Abbink
  • Peter de Vos
  • Peggy Eskikilic-Jong
  • Willem Haverkort
  • Poulumi Dey
/* */