Investering uit Groeifonds geeft economie in Zuid-Holland forse impuls

Nieuws - 09 april 2021 - Webredactie Communication

De Zuid-Hollandse economie en kennis- en innovatie-infrastructuur worden versterkt dankzij de investeringen uit het Nationaal Groeifonds die het demissionaire kabinet vandaag bekend heeft gemaakt. Het geld komt ten goede aan verbetering van de bereikbaarheid, Health, Quantum, Groenvermogen en Artificial Intelligence.

Commissaris van de Koning, tevens voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland, Jaap Smit is blij met de toekenning van de financiële middelen: “Dit is een erkenning van de positie van Zuid-Holland als motor van de Nederlandse economie waar 25% van de nationale boterham wordt verdiend. De motor haperde en nu sluit ook het kabinet zich aan bij de plannen van 80 Zuid-Hollandse overheden, bedrijven en kennisinstellingen om te investeren in de regionale economie. Hier gaat heel Nederland de vruchten van plukken.”

Tim van der Hagen, Voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft sluit zich hier mede namens collegevoorzitters van de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam bij aan: “Als kennisinstellingen zijn we blij met deze aangekondigde investeringen vanuit het Nationaal Groeifonds. Ze zijn hard nodig om de innovatiekracht en economie van Zuid-Holland beter te benutten, waar wij gezamenlijk met kennisinstellingen uit Rotterdam, Den Haag, Delft  en Leiden aan bijdragen." Van der Hagen vervolgt: "Op de TU Delft Campus werken we samen met bedrijfsleven, overheden en andere kennisinstellingen zeer intensief aan het versterken van onze ecosystemen rond AI, Health, Quantum, Chemie en Energie, waarmee ook het enorme potentieel van deze onderwerpen voor Zuid-Holland en de rest van Nederland omgezet wordt in een duurzame, veilige en leefbare toekomst. Investeringen in kennis en innovatie, gezondheidsdata infrastructuur, de energie-infrastructuur, maar ook bijvoorbeeld het OV versterken onze regionale ecosystemen.”

De belangrijkste investeringen op een rij:

Verbeteren bereikbaarheid

Het kabinet stelt een eerste bedrag van maar liefst € 1 miljard uit het Groeifonds beschikbaar voor verdere OV ontwikkeling. Het geld zal benut worden voor het realiseren van extra spoor tussen Leiden en Dordrecht en versterking van het lightrail-netwerk in het omliggende stedelijke gebied. Dit is erkenning van de betekenis van het openbaar vervoer voor de economie en het groeivermogen van de regio en Nederland. En het is een belangrijke eerste stap in de realisatie van de hoognodige uitbreiding van het OV-netwerk, omdat dit een cruciale rol speelt bij grote maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, duurzame mobiliteit, een leefbare omgeving, een inclusieve samenleving en economische groei. Tegelijkertijd zijn de middelen in het Groeifonds nu nog beperkt en kunnen we er niet alle noodzakelijke ingrepen mee betalen. Deze eerste grote reservering door het Rijk vanuit het Groeifonds is hoopgevend voor verdere investeringen in de toekomst.

Health

Er komt € 69 miljoen beschikbaar voor een nationale gezondheidsdata infrastructuur, Health-RI. De regio Zuid-Holland zal een belangrijk knooppunt zijn in deze infrastructuur en onderzoekers uit onze regio hebben een coördinerende rol in het nationale initiatief. Doel van Health-RI is om het hergebruik van gezondheidsdata voor onderzoek en innovatie te bevorderen. Dit maakt bijvoorbeeld een trendverschuiving van zorg naar preventie mogelijk, betere diagnose en voor de individuele patiënt geoptimaliseerde behandeling van aandoeningen.  

Daarnaast  komt er € 56 miljoen beschikbaar voor een pilotfabriek voor regeneratieve geneeskunde, RegMedXB. Daarvan gaat € 17 miljoen naar Leiden waar het LUMC, de Universiteit Leiden, de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland zich richten op de ontwikkeling en productie van onder meer stamcellen; de basis van veel regeneratieve geneeskunde.

Quantum

Het Quantum Delta NL programma krijgt € 615 miljoen vanuit het Groeifonds, daarmee is 100% van de aanvraag gehonoreerd. Doel van het programma is Nederland de komende zeven jaar te positioneren als een nieuw Silicon Valley voor quantumtechnologie voor Europa. Het programma voorziet onder andere in de doorontwikkeling van de quantumcomputer en het quantuminternet, open toegankelijk voor eindgebruikers in bedrijfssectoren en maatschappelijke sectoren, inclusief het onderwijs. Het zet in op een bloeiend ecosysteem waarin talent op alle niveaus wordt opgeleid en over de grenzen van instituties samenwerkt om een nieuwe Europese hightech-industrie te creëren. Het nieuwe in ontwikkeling zijnde nationale House of Quantum zal in Delft landen.

GroenvermogenNL Waterstof voor een groene economie

Er komt € 338 miljoen beschikbaar voor demonstratieprojecten en een R&D programma waarmee toepassingen van groene waterstof in onder meer de chemie, transport en zware industrie versneld mogelijk wordt via innovatie en kostenreductie. Daarnaast zal de bijbehorende investering in human capital de Nederlandse beroepsbevolking voorbereiden op de waterstofeconomie. Dit speelt een belangrijke rol voor de industriesector in Zuid-Holland, met name in het Haven Industrieel complex. De kennisinstellingen in deze regio werken al intensief samen met de industrie op deze onderwerpen. De ontwikkelde kennis levert een waardevolle bijdrage aan de overgang naar een CO2-neutrale samenleving.

Artificial Intelligence

De totale Groeifonds-bijdrage voor AINed bedraagt maximaal € 276 miljoen. Zuid-Holland zal een deel van deze middelen goed kunnen inzetten voor projecten in deze regio. In Zuid-Holland bouwen we aan een ‘real life testing ground for trustworthy AI’, een van de grootste AI-ecosystemen in Nederland. Grote kennisintensieve bedrijven, kennisinstellingen, startups & scale-ups en overheden werken hierin samen als belangrijke motor voor AI in Nederland.

Vernieuwen economie

Half maart presenteerde een brede coalitie van 80 partijen in Zuid-Holland de Groeiagenda Zuid-Holland. Die is nodig omdat de regio voor grote uitdagingen staat. In Zuid-Holland woont 20% van de Nederlandse bevolking en de komende decennia komen er nog eens 400.000 mensen bij. Dat zet druk op de woningmarkt, arbeidsmarkt en bereikbaarheid. Zo moeten in Zuid-Holland 200.000 nieuwe woningen gebouwd worden. Tegelijkertijd komt 1/3 van de nationale CO2 uitstoot uit Zuid-Holland. Dit is dus de plek waar de energietransitie moet plaatsvinden. Ook blijven de economische prestaties van Zuid-Holland achter bij vergelijkbare regio’s en dreigt een hoge werkloosheid. Deze Zuid-Hollandse uitdagingen hebben door hun omvang nationale urgentie.

Overheden, bedrijven, kennisinstellingen in Zuid-Holland investeren daarom de komende 10 jaar € 14 miljard in de regionale economie en doen een dringende oproep aan het Rijk om mee te doen en € 10 miljard te investeren. De OESO heeft de Zuid-Hollandse plannen doorgerekend en concludeert dat de investeringen leiden tot 12% extra economische groei en 120.000 nieuwe banen.