Twee grote grants voor faculteit: NWA-ORC en ERC

Nieuws - 23 maart 2022 - Communication BK

Clementine Cottineau (Urbanism) ontving een ERC grant voor haar onderzoeksproject SEGUE over economische segregatie in steden. Ellen van Bueren (MBE) is penvoeder van een groot consortium dat een NWA-ORC grant krijgt voor RED&BLUE; een transdisciplinair onderzoek naar klimaatbestendige steden.

SEGUE-project: Urban Economic SEGregation and integrating explanations across geographical scales

De ongelijke verdeling van mensen en economische middelen in steden belemmert het welzijn en kansen van armere burgers en vormt een bedreiging voor de sociale cohesie. Het wordt beschouwd als een belangrijke beleidsuitdaging door zowel onderzoekers als internationale instellingen. Het doel van het SEGUE-project is het identificeren en modelleren van de combinatie van economische, geografische en demografische drijfveren van stedelijke economische segregatie om de dynamiek ervan beter te begrijpen. Het zal gebruik maken van de mogelijkheden van fijnmazige registergegevens met op het individu gebaseerde modellering om ongelijkheden en het beleid ter vermindering daarvan te simuleren.

RED&BLUE: Real Estate Development and Building in Low Urban Environments

Zeespiegelstijging, bodemdaling, extreme regen en droogte: klimaatverandering zorgt voor nieuwe risico’s voor vastgoed en infrastructuur, zeker in verstedelijkte, laaggelegen delta’s. Onze steden zijn een kostbaar bezit, als leefomgeving, maar ook als investeringsobject en economische motor. Aanpassing aan het veranderende klimaat is cruciaal om deze diverse waarden te behouden, ook voor de meest kwetsbaren. Transdisciplinaire kennis voor klimaatbestendige stedelijke ontwikkeling is nodig, maar bestaat nog nauwelijks. Dit onderzoeksproject brengt investeerders, planners en beheerders van vastgoed en infrastructuur bij elkaar. Samen met wetenschappers uit verschillende disciplines ontwikkelen zij een integrale klimaataanpak voor een veerkrachtige Nederlandse delta.

Headerfoto's: Unsplash, links: Mika Baumeister, rechts: Wojciech Portnicki

Meer informatie

Clémentine Cottineau is universitair docent bij de afdeling Urbanism bij de sectie Urban Studies.

Ellen van Bueren is hoogleraar management stedelijke ontwikkeling en afdelingsvoorzitter van de afdeling Management in the Built Environment. De start van de aanvraag voor dit programma was in maart 2020 met de expertbijeenkomst ‘urban real estate and infrastructure: climate risk management’ van Gebiedsontwikkeling.nu

Lees het volledige overzicht van alle NWA-ORC grants voor de TU Delft waarin ook andere onderzoekers van de faculteit deelnemen zoals Queena Qian in 'ALIGN4energy - Burgers en systemen op elkaar afstemmen' en Reinout Kleinhans in 'Dilemmas of Diversity’.