NWO-subsidie voor onderzoek naar leefbare stad zonder privéauto’s

Nieuws - 15 december 2022 - Webredactie

Met het groeiend aantal woningen in de stad is een goede bereikbaarheid een uitdaging. Een autoluwe stad zonder privéauto’s biedt ruimte voor bijvoorbeeld meer woningen of natuur. Maar hoe komen inwoners van a naar b? En hoe maken we schone en slimme mobiliteitsoplossingen, zoals elektrische deelfietsen, toegankelijk voor iedereen? Om dat te onderzoeken ontvangt het consortium XCARCITY, onder leiding van Bart van Arem (TU Delft) en Maaike Snelder (TNO en TU Delft), een NWO Perspectiefsubsidie.

XCARCITY ontwikkelt digital twins van autoluwe gebieden in de stad. Deze modellen kunnen meer duidelijkheid geven over de effecten van verschillende mobiliteitsoplossingen. In deze virtuele modellen testen de onderzoekers mogelijke scenario’s en interventies voor specifieke problemen in Almere, Amsterdam en Rotterdam. Dit helpt overheidsinstanties, gebiedsontwikkelaars en vervoerders bij de besluitvorming rondom schone en toegankelijke mobiliteit in en naar steden.

Real life dataverzameling

De modellen worden veelal gevoed met meetgegevens die al voorhanden zijn. Zo ligt er een slim fietspad op de campus van de TU Delft dat de bewegingen van fietsers meet en worden data over openbaar vervoer en voetgangersstromen verzameld. Naast gegevens over vervoer, zijn er ook data over de kenmerken van de buurt, de omgeving en de inwoners. Daarbovenop zullen de modellen worden uitgebreid met gesimuleerde data.

Stad bereikbaar voor iedereen

De digital twins kunnen bijvoorbeeld voorspellen wat mensen gaan doen als je parkeerplaatsen vervangt door groen, of als je grootschalig deelscooters en deelauto’s invoert. Zo zijn de digital twins waardevol voor het berekenen van een ideale combinatie van vervoer om een stad leefbaar en bereikbaar te houden. “Een belangrijk thema voor ons is gelijkheid. Hoe zorgen we ervoor dat de stad voor íedereen bereikbaar is? Ook voor mensen die gewend zijn aan een eigen auto en niet zo snel gebruik maken van deelvervoer?”, vertelt Bart van Arem, programmaleider van het consortium en hoogleraar vervoersmodellering bij de TU Delft.

Experimenteren in de virtuele stad

De komende jaren zal de representatie van mobiliteit in de virtuele wereld (VR) een vlucht gaan nemen en veel gesimuleerde data opleveren. “Daarmee kunnen we situaties onderzoeken die momenteel nog niet bestaan, of waarvan we de risico’s nog niet begrijpen,” vertelt Van Arem.  Deelnemers kunnen zich, in een experimentele setting met een VR-bril, door een virtuele stad bewegen. “Zo kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken hoe een voetganger reageert als er een automatische shuttle langskomt. Reageren mensen anders dan als een gewone auto aankomt?”

De digital twins van toekomstige of bestaande wijken en steden kunnen helpen om slimme keuzes te maken rondom mobiliteit. XCARCITY onderzoekt de komende zes jaar regelmatig nieuwe invalshoeken in de virtuele werelden om zo tot de beste mobiliteitsoplossing te komen voor een leefbare stad. Het consortium werkt daarvoor nauw samen met maatschappelijke organisaties, gemeenten, gebiedsontwikkelaars en bedrijven uit de mobiliteitssector.

Over Perspectief

Perspectief is een programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het Perspectief-programma daagt onderzoekers uit om consortia te vormen met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Samen werken ze aan technologische innovaties met maatschappelijke impact en het creëren van economische kansen voor Nederland. De onderzoeksprogramma’s richten zich op de grote maatschappelijke uitdagingen en de sleuteltechnologieën en leveren daarmee een bijdrage aan het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van het ministerie van EZK.

Binnen de faculteit kreeg ook het project Future FRM Tech van Bas Jonkman een Perspectiefsubsidie.