Maatschappij vereist meer ingenieurs: start verkenning groei en multicampusstrategie TU Delft

Nieuws - 15 september 2022 - Webredactie Communication

Ingenieurs spelen een belangrijke rol bij het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze eeuw. Het opleiden van ingenieurs is daarmee cruciaal voor het welzijn en de welvaart van Nederland. De landelijke schreeuw om ingenieurs is onverminderd hoog. Hier ligt een grote verantwoordelijkheid, die TU Delft wil nemen. Dat vereist een nieuwe strategische koers, een andere manier van denken. Niet: ‘Wat kunnen we aan?’, maar: ‘Wat is er nodig en hoe gaan we dat doen?’ Dit stelt ons voor een enorme opgave die we zeker niet alleen kunnen volbrengen. 

Het College van Bestuur heeft een commissie ingesteld om een aantal scenario’s te ontwikkelen hoe de TU Delft kan voorzien in de vraag naar meer ingenieurs. Een dergelijke koers brengt een aantal ingrijpende veranderingen met zich mee. De commissie, onder voorzitterschap van Jo van Ham (voormalig vicevoorzitter van het College van Bestuur van TU/e, voormalig plaatsvervangend Directeur-Generaal Hoger Onderwijs bij OCW), heeft een aantal scenario’s geschetst én afgewogen en inmiddels haar bevindingen aangeboden. De Commissie geeft een aantal adviezen hoe we e.e.a. beheersbaar kunnen houden op de korte termijn. Voor de langere termijn adviseert de commissie een ambitieuze, maar in hun ogen haalbare, mogelijke variant: een aanpak waarbij we inzetten op een groei naar 40.000 ingenieursstudenten en een multicampusstrategie. Met een groei naar 40.000 studenten kunnen we toegroeien naar 5.500-6.000 afgestudeerde ingenieurs per jaar. 

Dit zeer uitdagende scenario, waarmee we ver buiten de gebaande paden treden, willen we niet uit de weg gaan, juist omdat we deze grote maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen en hebben. Daarom willen we de komende periode gebruiken om te verkennen en met elkaar een beeld te vormen hoe we zo’n uitdaging het beste kunnen aangaan. Dit onder een aantal harde randvoorwaarden.

Het idee van de multicampusstrategie wordt ingegeven door de voorziene groei, die het onmogelijk maakt om ons denken te beperken tot onze moederstad Delft. De druk op de stad is al hoog. Daarom adviseert de commissie van Ham te kijken naar meerdere campussen. De huidige regio is erg belangrijk voor TU Delft. Het ligt dan ook voor de hand om als eerste te kijken naar Den Haag – waar we al een campus aan het realiseren zijn – en Rotterdam, waar dit goed aansluit bij onze steeds nauwere samenwerking binnen de convergentie. 

Een dergelijke groeistrategie zou voor de universiteit en haar stakeholders een ingrijpende koerswijziging betekenen, die grote en complexe veranderingen met zich meebrengt. Toch willen we dit uitdagende scenario graag verkennen. Vandaag is de TU Delft gestart met een verkenning om gezamenlijk gedachten, kansen en risico’s in kaart te gaan brengen, met het genoemde scenario als startpunt. Hierin worden ook de belangrijkste externe stakeholders in meegenomen, zoals de regio, LDE- en convergentie-partners, het bedrijfsleven en de overheid. 

De output en conclusies van de consultatieronde zullen begin 2023 de kern vormen voor nieuwe strategie van de TU Delft voor 2024-2030.