Campus NL 2023-2027: onderzoek voor en door universiteiten

Nieuws - 14 maart 2023 - Communication BK

Universiteiten in Nederland lopen met het managen van hun campus aan tegen een aantal gemeenschappelijke uitdagingen. Denk aan grote aantallen instromende studenten, dilemma’s rond hybride werken en studeren, de krappe (studenten)woningmarkt, verduurzaming en een gezond werkklimaat. Onderzoeksproject Campus NL gaat komende vier jaar deze uitdagingen samenbrengen om het campusmanagement binnen elk van de 14 Nederlandse universiteiten (nog) effectiever en efficiënter te kunnen organiseren.

Na het succes van onderzoek Campus NL in 2016 start het TU Delft Campus Research Team onder leiding van Alexandra den Heijer en Monique Arkesteijn vanaf 2023 een 4-jarig Campus NL 2023-2027 onderzoeksproces. Wetenschap en praktijk zullen nauw samenwerken in dit proces van kennisdelen.

Open Data campusbeheer

Beleidsmakers, ontwerpers en onderzoekers die werken aan ontwikkeling en beheer van campussen willen de hedendaagse (internationale) trends bijhouden. Voor zowel theorie als praktijk is toegang tot de meest actuele campusgegevens cruciaal. Den Heijer: “De diverse crises – waaronder de coronapandemie, energieprijzen, materiaal schaarste, personeelstekort - hebben de collectieve vraag naar relevante informatie over campusmanagement alleen nog maar versterkt. Er is nog meer aanleiding om kennis en ervaring van 14 universiteiten beter vast te leggen, campusdata te verzamelen en vergelijkbaar te maken.” Ook met het binnenhalen van een Fair Data Fund 2022 van 4TU.ResearchData kan het Campus NL project de vraag naar en het aanbod van data voor de toekomstige campus beter op elkaar af te stemmen. “Beschikbaarheid en toegankelijkheid van vergelijkbare data over oppervlak, functie, kwaliteit en kosten is cruciaal voor dit project.” aldus Den Heijer.

Campus NL onderzoek heeft als doel om beslissers en ontwerpers te ondersteunen bij het afwegen van organisatorische, financiële, functionele en fysieke eisen [illustratie: Mark van Huystee voor AdH]

Fysiek versus virtueel

Mede vanwege steeds kleiner wordende budgetten en de alsmaar hogere kosten voor behoud van (historisch) campusvastgoed dachten velen aan het begin van de 21e eeuw dat gebouwen op de campus stap-voor-stap zouden worden vervangen door een virtuele campus. “Campusmanagers waren daarin veel realistischer: de vraag naar de virtuele campus bleek geen vervangingsvraag, maar een additionele vraag. Er moest nog meer met nog minder worden gerealiseerd: een virtuele én een fysieke campus”, vertelt onderzoeker Alexandra den Heijer.

Op het moment dat Den Heijer haar boek “Campus of the future” wilde publiceren, gebaseerd op haar inaugurele rede eind 2019, veranderde de corona-realiteit de fysieke campus wereldwijd alsnog in een totaal virtuele omgeving. Alexandra: “De campus en haar gebouwen waren leeg, onderzoek en onderwijs ging echter ‘gewoon’ online door. Maar de campus als fysieke omgeving werd meer dan ooit gemist. De conclusie was dat de fysieke campus er zeker toe deed. Met andere woorden: “You don’t know what you’ve got until it’s gone”.”

Een campus moet ook tegemoetkomen aan de netwerkorganisaties die universiteiten zijn geworden en om de wereldwijde gemeenschap te ondersteunen die een thuisbasis nodig heeft om naar terug te keren. “Elkaar fysiek ontmoeten op de campus blijft essentieel voor zowel het leerproces als community die we als universiteit willen zijn.”

Decennialang campusonderzoek als basis

Alexandra den Heijer doet al tientallen jaren onderzoek naar de ontwikkelingen en toekomst van de universiteitscampus. Monique Arkesteijn heeft zich gespecialiseerd in de toekomst van werkomgevingen en multi-actor-besluitvormingsystemen. Samen ondersteunen zij beslissers over internationale (universiteits- en bedrijven)campussen met managementinformatie, methoden en instrumenten. Met hun team publiceren ze over diverse thema’s, waaronder campus & stad, de duurzame campus, smart campus tools en de campus als living lab.

Alexandra den Heijer gaat met het nieuwe project Campus NL door met haar onderzoek naar de campus van de toekomst. Dit keer in een verbond met de 14 Nederlandse universiteiten.

“Leren van elkaar, tussen wetenschap en praktijk en 14 universiteiten onderling, moet campusmanagement in de praktijk verder professionaliseren en als wetenschapsgebied verder versterken. Het gaat om nieuwe kennis genereren, maar ook om bestaande kennis samen te brengen.” aldus Alexandra.

Bij elk van de 14 Nederlandse universiteiten wordt data verzameld voor onder andere een campus dashboard, projectendatabase en tijdlijn. Ook zullen jaarlijkse publicaties met inzichten vanuit de collectieve campuspraktijk en wetenschap worden gedeeld. Daarnaast worden lessen getrokken vanuit buitenlandse universiteiten, vergelijkbare organisaties en alternatieve modellen voor de organisatie van kennisuitwisseling. Dit alles komt samen op een kennisplatform en uitwisselingsnetwerk voor medewerkers. Het Campus NL 2023-2027 project krijgt een nieuwe onderzoeksteam, waaronder een promovendus en een netwerk van nieuwe campuscontacten bij alle Nederlandse universiteiten.

Meer informatie

  • Alexandra den Heijer en Monique Arkesteijn van de afdeling MBE geven leiding aan het project Campus NL 2023-2027. Zij nodigen collega’s uit om mee te denken, eigen initiatieven te koppelen of namen van mogelijke promovendi of geïnteresseerden aan te dragen.
  • Universiteiten van Nederland (UNL, voorheen VSNU) is opdrachtgever namens de 14 universiteiten.
  • Bekijk de hooglarenpagina en staff page Alexandra den Heijer voor meer informatie over haar onderzoek en publicaties
  • Bekijk de staff page van Monique Arkesteijn
  • Download hier het open access boek Campus NL 2016
  • De intreerede Campus matters 2019 is hier te bekijken.
  • Boek “Campus of the future – managing a matter of solid, liquid and gas” (2021) is beschikbaar in de TU bibliotheek – vind hier meer informatie.
  • Lees meer over het 4TU Fair Data Fund
Headerbeeld: Bij het beslissen over een campus moet doelen en middelen – kwaliteiten en kosten – worden afgewogen; de informatiebehoefte daarbij is groot; de Nederlandse universiteiten gaan hiervoor (opnieuw) krachten bundelen in het onderzoek Campus NL [illustratie Mark van Huystee voor AdH]