3mE informatie het laatst aangepast: maandag 19 juli 2021 9:00 uur

3mE Informatie Coronavirus

Actuele informatie over de maatregelen die de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3mE) treft tegen de verspreiding van het Coronavirus Covid-19.

 • We gaan stapsgewijs naar een geleidelijke opening van onze universiteit, waarbij we ervan uit gaan dat er steeds meer fysiek onderwijs mogelijk wordt. Kijk op de coronawebpagina, coronawebpagina voor studenten of Brightspace voor meer informatie.
 • Het advies is weer om zoveel mogelijk thuis te werken. Het werken op kantoor gebeurt in overleg met de leidinggevende. Het kunnen houden van 1,5 meter afstand blijft daarbij de belangrijkste factor.

Voor alle algemene informatie over richtlijnen en maatregelen die gelden voor de hele universiteit, bezoek de centrale Corona-website van de TU Delft.

 

Toegang 3mE-gebouw

 • De faculteit is toegankelijk op weekdagen van 8:00 tot 20:00 uur.
 • Studenten en medewerkers kunnen alleen de voor en de achteringang gebruiken met campuskaart. Bekijk de instructiefilm voor studenten.
 • Externe bezoekers kunnen alleen via de hoofdingang naar binnen en moeten zich melden bij het servicepunt.
 • De labs zijn open voor experimenteel werk van 8:00 tot 17:00 uur. Na 17:00 uur geldt voor de labs het protocol “veilig werken buiten kantoortijden” .
 • Daar waar onderwijs plaatsvindt in het gebouw gelden verplichte looproutes voor studenten en medewerkers en bezoekers.  

Lees meer over de toegang op de campus op de centrale Corona-website van de TU Delft.

Zelftesten

Alle medewerkers en studenten kunnen gratis zelftesten aanvragen. Regelmatig zelftesten helpt bij het opsporen van asymptomatische verspreiding van COVID-19. Het advies is om regelmatig zelftesten te doen als je op de campus komt. Het gebruik van deze zelftests is niet verplicht en geen vereiste om toegang te krijgen tot onze campus of onderwijs. Kijk op www.zelftestonderwijs.nl voor meer informatie of het aanvragen van de gratis zelftesten.

Regels TU Delft

 • De mondkapjesplicht is versoepeld: de verplichting tot het dragen van een mondkapje binnen gebouwen is opgeheven, op voorwaarde dat een afstand van 1,5 meter kan worden gegarandeerd. Er zijn ruimtes, laboratoria of werkplaatsen in ons gebouw waar lokale regels gelden en de supervisor de aanwezigen kan vragen een mondkapje te dragen.
 • De 1,5 meter afstand is nog steeds vereist, ook in liften en bij groepsbijeenkomsten. Het aantal mensen in een groep of kantoor hangt dus af van de grootte van de ruimte.
 • Omdat de 1,5 meter-regel nog steeds geldt, zijn ook de gemarkeerde looproutes in het gebouw nog steeds verplicht.
 • Blijf thuis wanneer jij of één van je huisgenoten klachten vertoont.

Onderwijs

Universiteiten hebben nu vanuit het ministerie van OCW het verzoek gekregen om voor te sorteren op een basisscenario voor het nieuwe academische jaar. Het idee is om de komende periode geleidelijk meer mensen op de campus toe te laten, zodat ervaring kan worden opgedaan met het ontvangen van grotere groepen op de campus. Kijk op de coronawebpagina, coronawebpagina voor studenten of Brightspace voor meer informatie.

Communicatie met 3mE-studenten over 3mE-onderwijs en -tentaminering vindt plaats via BrightSpace.

 • Studenten die voor master-eindprojecten in het gebouw moeten werken doen dit in overleg met hun begeleider op de betreffende afdeling.
 • Afstudeersessies kunnen op de faculteit gehouden worden, met maximaal 4 personen als publiek. Online afstuderen kan na toestemming van de examencommissie.
 • Studenten die een eindproject uitvoeren bij een externe partij die gesloten is/wordt, moeten contact opnemen met hun begeleider voor een alternatief of een nieuwe opdracht. Masterstudenten kunnen met vragen over stages en afstuderen terecht bij de mastercoördinator of opleidingsdirecteur.
 • Promoties en oraties kunnen in klein verband en in aangepaste vorm georganiseerd worden, met een maximum van 30 personen.
 • Studenten die wegens ziekte door het coronavirus studievertraging oplopen, omdat zij tentamens niet kunnen maken of opdrachten niet kunnen voltooien dienen dit vooraf bij de 3mE studieadviseurs te melden.
 • Studenten die volgens de RIVM richtlijnen niet naar de campus kunnen komen, melden dit aan de studieadviseurs van 3mE indien zij niet op een alternatieve, online wijze het onderwijs kunnen volgen. Eerstejaars Wb-studenten melden zich af bij hun projectdocent en mentor.
 • Kwetsbare studenten kunnen verwezen worden naar de studieadviseurs voor een plekje in de studiezalen E4 of C4. 
 • Zelfstudie is mogelijk voor studenten in Library, Science Centre en Pulse (avonduren), zie Centrale studieplekken op de campus.
 • Neem voor vragen of advies contact op met de studieadviseurs van 3mE. Zij zijn bereikbaar per mail of via Skype.

Lees meer over onderwijs en promoties op de centrale Corona-website van de TU Delft.

Deze video toont de regels die gelden in het gebouw van de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen.