FAQ

Wordt voorzien in groei van de faculteit?

Ja, er wordt gerekend op een groei van de faculteit met .. studenten en ca. 100 medewerkers. Daze groei kan in het gebouw worden opgevangen.

Is rekening gehouden met groei door de Sectorplannen?

Ja, er wordt rekening gehouden met een toename van onderzoek en onderwijs, dus ook groei van het aantal medewerkers, als gevolg van de toekenning van gelden aan 3mE uit de Sectorplannen.

Zijn de plannen voor de herindeling al rond?

Nee, er is tussen het decanaat en de voorzitters van de afdelingen overeenstemming over de noodzaak van een herindeling. Er wordt nog onderzoek gedaan en overleg gevoerd over de invulling ervan. Het is dus nog niet bekend hoe de afdelingen zullen worden gepositioneerd, welke ruimte zij krijgen en waar.

Bepaalt de directie Campus Real Estate hoe de faculteit wordt ingedeeld?

Nee, een projectontwikkelaar van CRE zal de studie naar de nieuwe indeling leiden, maar hij heeft daarin hooguit een adviserende stem. Het besluit over een herverdeling van ruimte zal worden genomen door de decaan in overleg met de afdelingsvoorzitters.

Waar kan ik terecht met klachten over het gebouw?

Zowel bij storingen als wensen voor verbeteringen kunnen meldingen worden gedaan in Topdesk. Zaken die direct gerepareerd moeten worden of op een andere manier direct aangepakt kunnen worden, kunnen dan snel door Gebouwbeheer of Dienstverlening worden opgepakt. De meldingen in Topdesk maken het ook mogelijk om meldingen te analyseren en zonodig preventieve maatregelen te nemen als vaak gelijksoortige meldingen gedaan worden. Suggesties voor verbeteringen worden besproken met de faculteitssecretaris.