Naamswijziging faculteit

De Faculteit 3mE wijzigt vanaf 1 januari 2024 haar naam in Mechanical Engineering, afgekort ME. In de faculteit wordt al langer gesproken over een naamswijziging. Na gesprekken met collega’s vanuit onderwijs en onderzoek, de studieverenigingen, het beroepenveld en de medezeggenschap heeft het College van Bestuur positief besloten over het voorstel tot deze naamswijziging.

De namen van alle bachelor- en masteropleidingen wijzigen niet. Het is belangrijk de zichtbaarheid van deze veelal unieke opleidingen te behouden. Ook de wetenschappelijke afdelingen behouden hun huidige namen. Er zal geen Nederlandse vertaling komen omdat de letterlijke vertaling (Werktuigbouwkunde) een veel smallere connotatie heeft en daarmee de lading van de faculteit niet dekt.

Waarom deze naamswijziging?

De naam 3mE dekt de inhoudelijke lading van de faculteit niet meer.
Het is belangrijk een toekomstbestendige naam te hebben waar nieuwe, snelgroeiende disciplines en onderzoeksterreinen als (bio)medische techniek, robotica, energietransitie en kunstmatige intelligentie onderdeel van uitmaken en herkenbaar zijn. De nieuwe naam ME is een naam die de kern van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten benoemt en een basis biedt voor alle disciplines binnen de faculteit.

ME versterkt de interne verbondenheid van de faculteit.
In de internationaal erkende definitie staat Mechanical Engineering voor een breed scala aan onderzoeks- en toepassingsgebieden, bijvoorbeeld, mechanica, dynamica, thermodynamica, materials science, structures, electro-magnetisme, maritiem, luchtvaart. Mechanical engineering omvat ontwerp, productie en besturing van machines, maar ook de interactie van machines onderling en met mensen. De nieuwe faculteitsnaam omvat zoveel mogelijk de kern van alle disciplines en draagt daarmee bij aan meer cohesie binnen de faculteit.

ME versterkt de externe profilering.
De nieuwe naam draagt bij aan meer internationale herkenbaarheid en zichtbaarheid en zal naar verwachting ook de aantrekkelijkheid van de faculteit voor getalenteerde onderzoekers en medewerkers vergroten. De faculteit 3mE is de afgelopen jaren gegroeid. Met drie bachelor- en acht masteropleidingen, zeven wetenschappelijke afdelingen en een omvangrijke staf is een heldere en verbindende faculteitsnaam belangrijk. De faculteit stimuleert samenwerken, over grenzen heen en met een open houding. Een verbindende naam versterkt deze open houding. Internationaal zal de naam Mechanical Engineering weerklank vinden en herkenbaar zijn.

Verbetering van de (online) communicatie en vindbaarheid faculteit.
De nieuwe naam levert ook praktische verbeteringen. De huidige naam weerspiegelt niet onze drie bacheloropleidingen en ook niet onze afdelingen. De volledige naam “Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen” is onlogisch en lang. De afkorting 3mE is niet duidelijk en te weinig sprekend, wordt onvoldoende herkend en soms ook verward met de naam van een bedrijf. De online vindbaarheid van de faculteit wordt belemmerd door de naam en de afkorting.

 

De naamswijziging gaat in op 1 januari 2024. Momenteel wordt een impactanalyse gemaakt. Een projectteam coördineert de aanpassingen en communicatie. Alle betrokkenen zullen regelmatig geïnformeerd worden over wat de naamswijziging inhoudt voor o.a. processen, systemen en communicatie. Vragen over de naamsverandering kun je stellen via dit mailadres: namechange-ME@tudelft.nl.