Housing systems

De aspectleerstoel Volkshuisvestingssystemen (voortzetting van de Van Leeuwenhoekleerstoel Huisvestingssystemen, bezet door wetenschappelijk directeur OTB) heeft als leeropdracht systeem- en sturingsvraagstukken op woningmarkt- en beleidsniveau. De leerstoel heeft een bestuurskundige invalshoek en heeft als specifieke aandachtsgebieden huisvestingssystemen, gericht op de internationale vergelijking van huisvestingssytemen, de relatie tussen marktontwikkelingen en overheidsbeleid, en volkshuisvestingsbeleid, gericht op het woningbouwbeleid en de woonpreferenties van huishoudens. Theorie, methoden en technieken worden op verschillende aggregatieniveaus ontwikkeld, waarbij het accent ligt op algemene huisvestingstheorieën, housing economics en algemene gedragstheorieën.

Met deze parttime leerstoel wordt inhoud gegeven aan de rol van de Faculteit Bouwkunde als één van de constituerende faculteiten van het OTB.