Projecten

Effective governance of Open Spatial Data (E-GOS)

In het onderzoeksproject  'Effective Governance of Open Spatial Data' (E-GOS) wordt de impact onderzocht van verschillende governance modellen op de performantie van het beleid rond open geodata in Europese lidstaten. Hierbij zal een case-studie benadering worden geïmplementeerd waarin twee landen met een sterk ontwikkeld open data-beleid geanalyseerd zullen worden: Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het project zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de overheidsinstantie die bevoegd is voor de implementatie van de open overheid-agenda in Nederland, en het Open Data Institute, één van de toonaangevende organisaties op het gebied van open data in Europa. De inzichten uit het onderzoek zullen overheden bijstaan in het optimaliseren van hun governance modellen en in het realiseren van een meer effectief open data-beleid. Het project wordt uitgevoerd in het kader van een Europese Marie Skłodowska-Curie onderzoeksbeurs voor postdoctorale onderzoekers toegekend aan dr. Glenn Vancauwenberghe. 

Duurzame businessmodellen voor open data

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Het Kadaster en TNO.
Voor publieke organisaties hoeft het beschikbaar stellen van open data geen negatief effect te hebben op de betaalde dienstverlening en producten. In een aantal gevallen zijn inkomsten uit betaalde diensten juist omhoog gegaan. De oorzaken van het uitblijven van een negatief effect zijn zeer divers. Dat blijkt uit onderzoek naar enkele bestaande verdienmodellen van vier overheidsdiensten en uitgevers. Inkomsten van uitgevers zijn gedaald, maar dat is niet eenzijdig toe te schrijven aan gratis data. Zowel van de publieke als de private organisaties verschuift de rol van dataverzamelaar naar aanbieder van kennis van de data en het ontwikkelen van tools om gebruikers beter te faciliteren bij het gebruik van de data. Een gegarandeerde inkomstenbron is echter wel een voorwaarde om open data duurzaam te kunnen aanbieden. Download het rapport.  

Safeguarding data protection in an open data world in a smart city context (SPOW)

The European Union’s policy on open data aims at generating value through the re-use of public sector information, such as geographical data. Open data policies should be applied in full compliance with the principles relating to the protection of personal data as safeguarded in the European data protection legal framework. Increased computer power, advancing data mining techniques and the proliferation of publicly available big data extend the scope of the European data protection legal framework to much more (geographic) data than currently assumed and acted upon and could in effect obstruct the implementation of open data policies in the EU. Given the importance of open (geographical) data for smart city concepts, the imbalance between open data and data protection regulations may block the further development and implementation of smart cities.

This research will apply the requirements for effective co-design of data protection and open data regulations to the smart city domains of transport, energy and eHealth with a view to boosting innovation and  strengthening the economy.

Global Legal Interoperability Map of the world (GLIM)

Basis leggen voor internationale integratie van geo-data

De Legal and Socioeconomic Committee, onderdeel van de Global Spatial Data Infrastructure Association, onderzoekt de mogelijkheden voor onbelemmerde internationale uitwisseling van geo-data. Als onderdeel daarvan probeert de werkgroep een beeld te krijgen van beleid en wetgeving alsmede economische kaders in afzonderlijke landen en groepen van landen, die de ontwikkeling van een wereldomspannende geo-data infrastructuur op enigerlei wijze beïnvloeden.

Bastiaan van Loenen en Joep Crompvoets zijn voorzitter van dit comité, dat een dialoog op gang wil brengen over het nu uiteenlopende beleid en juridische benadering van nationale overheden. Als eerste stap heeft het comité de Global Legal Interoperability Map of the world (GLIM) gemaakt, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke verschillende opendata-licenties voor geo-informatie er wereldwijd worden gebruikt. In 2015 zal de groep werken aan een overzicht van geoportalen en zal een wereldwijd overzicht worden gepresenteerd van de wijze waarop geo-informatie en privacywet- en regelgeving elkaar raken.

Stand in opendataland

Sinds de Europese Commissie in 2010 de Digitale agenda voor Europa heeft vastgesteld, heeft open data in Nederland een vlucht genomen. Anno 2014 wordt open data in één adem genoemd met de verwezenlijking van ambities zoals een transparante en compacte overheid, waardecreatie en burgerparticipatie. Mede met het oog op het realiseren van (een deel van) de hooggespannen verwachtingen van open data, is in het voorjaar van 2013 door het ministerie van Economische Zaken (EZ) het ICT Doorbraakproject Open Geodata voor groei en innovatie gelanceerd. Dit project is gericht op het stimuleren van het gebruik van open data door het identificeren en waar mogelijk te doorbreken van de barrières die gebruikers ondervinden bij het hergebruiken van overheidsdata.

Teneinde een kansrijke opendatastrategie te ontwikkelen is het van belang om de bepalende factoren van open data integraal in onderling verband te bezien. Het Kenniscentrum Open Data heeft een opendata-beoordelings­raamwerk ontwikkeld op basis waarvan de Stand in opendataland is bepaald: hoe staat Nederland ervoor, wat gaat goed, wat moet beter?

Open data and beyond II: Het monitoren van de impact van open Liander data (2012-2013)

In het kader van het Next Generation Infrastructures innovatieprogramma staat in dit project de trend centraal om gegevens beschikbaar te stellen als open data (i.e. zonder kosten en beperkingen in het gebruik). Netbeheerder Liander stelt sinds 2012 stapsgewijs data conform opendataprincipes beschikbaar aan de maatschappij. De effecten van het vrijgeven zijn echter nog onbekend.
De ontwikkeling van indicatoren waaruit het succes van een wijziging van het toegankelijkheidsbeleid zowel kwantitatief als kwalitatief kan worden afgeleid, is een grote uitdaging voor dataverstrekkende organisaties en de Europese Commissie. In de oriëntatiefase van het Open data and beyond project zijn een aantal veelbelovende indicatoren geïdentificeerd, maar geen van deze zijn getest. Het project zal de voorgestelde monitoringssystematiek in de praktijk toepassen, de geschiktheid van de indicatoren analyseren en eventueel indicatoren of monitoringssystematiek aanpassen. De resultaten beogen de opendata-implementatie bij Liander te optimaliseren en een opendatamonitor te leveren die generiek de effecten van een databeleidsverandering kan voorspellen.

The impact of the European framework on the reuse of public sector geographical information (2009-20

Promotie-onderzoek van Frederika Welle Donker op het gebied van toegankelijkheid en hergebruik van (overheids)geo-informatie voor burgers en voor bedrijven die toegevoegde waarde producten willen ontwikkelen. Hierbij worden aspecten in beschouwing genomen zoals juridische aspecten, financiële (business) modellen, en organisatorische aspecten. De nadruk van het promotieonderzoek ligt op de verhouding Markt & Overheid, en hoe Europese en nationale regelgeving die verhouding tracht te sturen. Het onderzoek beperkt zich niet tot (geo)informatie voor het land, maar neemt ook de toegankelijkheid en hergebruik van hydrografische informatie in de maritieme sector in beschouwing.  

Open data and beyond: exploring existing open data projects to prepare a successful open data pilot

In het kader van het Next Generation Infrastructures innovatieprogramma zijn in dit project de organisatorische, juridische en technische randvoorwaarden onderzocht waar Alliander rekening mee moet houden bij de implementatie van een open data beleid bij haar netbeheerders.

De volgende onderzoeksrapporten zijn verschenen:

Databeleid Rijkswaterstaat Deel: Hoofdwatersysteem; Een overzicht van de juridische kaders omtrent h

In dit onderzoek worden de algemene beleidskaders geschetst die van toepassing zijn op RWS data en met name data van de Waterdienst van RWS. Ondanks dat deze beleidskaders veelal een grondslag vinden in wetgeving is er ook enige beleidsruimte die bepaalde keuzevrijheid aan RWS geven. Bij de invulling het ‘open, tenzij’ beleid kan RWS gebruikmaken van de ruimten die het kader biedt.

Kenniscentrum Open Data