Grondbeleid

Grond is schaars en zeker in de verstedelijkte gebieden is er een grote druk op de ruimte. Veel overheden kiezen bewust voor interventie op de grondmarkt. Wij onderzoeken hoe het grondbeleid in deze veranderende situatie het beste tot stand zou kunnen komen. Bestaande grondbeleidsinstrumenten worden geëvalueerd, maar daarnaast gaan wij ook op zoek naar innovatieve werkwijzen en nieuwe instrumenten. 

Werking grondmarkt
Grond en vastgoed zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan de inrichting van een locatie zijn grote kosten en opbrengsten verbonden, dat begint al met de verwerving van de grond. Met de verantwoording van kosten en opbrengsten moet zorgvuldig worden omgegaan. Wij bestuderen de werking van de grondmarkt en we onderzoeken – veelal in opdracht van overheden – of er efficiënt en effectief met de middelen wordt omgegaan.  

Juridische constructies
Bij locatie- en vastgoedontwikkeling is er altijd sprake van het wijzigen van rechten op grond en vastgoed. Wij doen onderzoek naar traditionale vormen van gronduitgifte, zoals eigendom en erfpacht maar in het bijzonder naar de ‘juritectuur’ van de gebouwde omgeving, oftewel de ontwikkeling van integrale juridische constructies voor complexe vormen van ruimtegebruik, op basis van gelaagde eigendomsrechten, beperkte rechten en contracten.

Binnen de leerstoel wordt in teamverband aan deze onderzoeksvragen gewerkt. Vanuit de leerstoel wordt geparticipeerd in het kenniscentrum open data.

Onderwijs
Het onderwijs van de leerstoel vindt in belangrijke mate plaats bij de Faculteit Techniek Bestuur en Management waar bijdragen worden geleverd aan het domein Bouwen & Ruimtelijke ontwikkeling van de BSc Technische Bestuurskunde en aan de Msc System Engineering, Policy Analysis and Management. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan de opleidingen van de Faculteit Bouwkunde en bij andere Nederlandse universiteiten, onder andere via de bijzondere leerstoel ‘Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, inclusief de hypothecaire en kadastrale boekhouding’  die Hendrik Ploeger bekleedt bij de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van belang is ook dat onderwijs (via cursussen en studiedagen) wordt verzorgd aan professionals.

Financiële gegevens bouwexploitaties

Per kwartaal publiceert het OTB de financiële gegevens rond bouwgrondexploitaties in Nederland in de serie ‘Financiële gegevens bouwgrondexploitaties’.

Financiële gegevens bouwgrondexploitaties: Jaarcijfers 2015 en financiële gegevens 2e kwartaal 2016 (1e plaatsing) 
Willem Korthals Altes, 15 september 2016

Financiële gegevens bouwgrondexploitaties: Financiële gegevens 1e kwartaal bouwgrondexploitatie gemeenten 2016 (1e plaatsing)
Willem Korthals Altes, 12 mei 2016

Contact

Leerstoelhouder:

Willem Korthals Altes

Onderwijs:

  • Cluster- en afstudeercoördinatie Bouwen en Ruimtelijke ontwikkeling Bsc TB en MSc CoSEM: Herman de Wolff

Onderzoek en advies:

Secretariaat OTB:
Tel. 015-278 3005