Urban Design/Theory and Methods

De leerstoel richt zich op de theorie vorming en methodische ontwikkeling van het stedebouwkundig ontwerpen. Uitgangspunt is onze opvatting dat de ruimtelijke structuur van de stad is samengesteld als een weefsel, waarmee een grondgebied geschikt gemaakt is voor menselijk gebruik (programma) en betekenisgeving. Dit stedelijk weefsel is opgebouwd uit verschillende lagen: (1) het patroon van kavels, (2) het netwerk van de openbare ruimte en (3) de aard van de bebouwing, terwijl het bewerkte grondgebied als een vierde laag kan worden beschouwd. Het programma, het gebruik van gebouwen en openbare ruimte, vormt tenslotte de vijfde laag. De leerstoel richt zich vooral op de volgende opgaven:

  • De relatie tussen stedebouwkundig ontwerp, maatschappelijke betekenisgeving, techniek en besluitvorming;
  • Het ontwerpen van ‘sterke’ stadsplattegronden, die enerzijds een krachtige en betekenisvolle stadsvorm vastleggen, en anderzijds een grote mate van flexibiliteit in programma en gebruik toestaan;
  • Het verweven van verschillende soorten netwerken op verschillende schaalniveaus;
  • Het ontwerpen van stelsels van waterhuishouding als kern van de stadsplattegrond van de Hollandse stad;
  • Het reguleren van dichtheden, gebouwtypologieën en het opstellen van regels voor het bouwen als deel van een ‘sterke’ stadsplattegrond. 

Dr. Tanja Herdt

Associate Professor

Secretariaat

Daniëlle Hellendoorn