Prof.dr.ir. P.H. Meurs

Hoogleraar Heritage & Cultural Value - Afdeling Architectural Engineering + Technology

Paul Meurs is hoogleraar Heritage & Cultural Value aan de Faculteit Bouwkunde. Zijn leerstoel richt zicht op de transformatieopgave van de bestaande gebouwde omgeving en het erfgoed dat daar deel van uitmaakt. De centrale vraag is hoe het verleden een actieve en actuele rol kan spelen in de toekomst van onze gebouwen en steden.

Meurs doet onderzoek naar grote interventieopgaven (Zonnestraal, Rijksmuseum), de gebiedsgerichte monumentenzorg en werelderfgoed.

De rode draad in het werk van Meurs is de gedachte dat je kwaliteit niet per se moet behouden, maar cultuurhistorische waarden moet omzetten in uitgangspunten en waardevolle input voor transformatieprocessen. Binnen het Nederlands erfgoedbeleid, waarin een gebieds- en ontwikkelingsgerichte benadering wordt gehandhaafd, sluit de benadering van Meurs goed aan. Hierdoor levert onderzoek meer op dan alleen aanbevelingen voor behoud.

Meurs richt zich dan ook op de vraag hoe de bestaande kwaliteit van een gebouw of gebied het vertrekpunt kan zijn voor nieuwe, gepaste ontwikkeling – bijvoorbeeld in de vorm van beeldkwaliteitsplannen, transformatiekaders, gebiedsvisies, supervisie en (incidenteel) een ontwerp. Waar ligt ruimte voor interventies in gebouw en gebied? Binnen welke kaders zijn interventies mogelijk en hoe bepaal je de impact van een ingreep op de cultuurhistorische kwaliteit. Hoe kun je op verschillende schaalniveaus (van stad tot gebouw) de bestaande waarden in beeld brengen?

Naast zijn hoogleraarschap werkt Meurs als adviseur en supervisor voor gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en ontwerpbureaus in binnen- en buitenland. Meurs heeft zijn eigen bureau, SteenhuisMeurs BV., dat zich richt op onderzoek en advies voor stedenbouwkundige en architectonische transformaties. Zo is Meurs onder meer sinds 2006 betrokken bij de herontwikkeling van Strijp R in Eindhoven, sinds 2009 bij de doorontwikkeling van Zaanse Schans en sinds 2009 bij de modernisering van de Tuinstadwijk, gelegen binnen het beschermd stadsgezicht Zuidelijke Schil in Leiden.

Onderwijsactiviteiten, publicaties en nevenwerkzaamheden

Paul Meurs