Projecten

Effective governance of Open Spatial Data (E-GOS)

In het onderzoeksproject  'Effective Governance of Open Spatial Data' (E-GOS) wordt de impact onderzocht van verschillende governance modellen op de performantie van het beleid rond open geodata in Europese lidstaten. Hierbij zal een case-studie benadering worden geïmplementeerd waarin twee landen met een sterk ontwikkeld open data-beleid geanalyseerd zullen worden: Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het project zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de overheidsinstantie die bevoegd is voor de implementatie van de open overheid-agenda in Nederland, en het Open Data Institute, één van de toonaangevende organisaties op het gebied van open data in Europa. De inzichten uit het onderzoek zullen overheden bijstaan in het optimaliseren van hun governance modellen en in het realiseren van een meer effectief open data-beleid. Het project wordt uitgevoerd in het kader van een Europese Marie Skłodowska-Curie onderzoeksbeurs voor postdoctorale onderzoekers toegekend aan dr. Glenn Vancauwenberghe. 

Duurzame businessmodellen voor open data

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Het Kadaster en TNO.
Voor publieke organisaties hoeft het beschikbaar stellen van open data geen negatief effect te hebben op de betaalde dienstverlening en producten. In een aantal gevallen zijn inkomsten uit betaalde diensten juist omhoog gegaan. De oorzaken van het uitblijven van een negatief effect zijn zeer divers. Dat blijkt uit onderzoek naar enkele bestaande verdienmodellen van vier overheidsdiensten en uitgevers. Inkomsten van uitgevers zijn gedaald, maar dat is niet eenzijdig toe te schrijven aan gratis data. Zowel van de publieke als de private organisaties verschuift de rol van dataverzamelaar naar aanbieder van kennis van de data en het ontwikkelen van tools om gebruikers beter te faciliteren bij het gebruik van de data. Een gegarandeerde inkomstenbron is echter wel een voorwaarde om open data duurzaam te kunnen aanbieden. Download het rapport.    

Safeguarding data protection in an open data world in a smart city context (SPOW)

The European Union’s policy on open data aims at generating value through the re-use of public sector information, such as geographical data. Open data policies should be applied in full compliance with the principles relating to the protection of personal data as safeguarded in the European data protection legal framework. Increased computer power, advancing data mining techniques and the proliferation of publicly available big data extend the scope of the European data protection legal framework to much more (geographic) data than currently assumed and acted upon and could in effect obstruct the implementation of open data policies in the EU. Given the importance of open (geographical) data for smart city concepts, the imbalance between open data and data protection regulations may block the further development and implementation of smart cities.

This research will apply the requirements for effective co-design of data protection and open data regulations to the smart city domains of transport, energy and eHealth with a view to boosting innovation and  strengthening the economy.

  • More information: www.bk.tudelft.nl/spow
Global Legal Interoperability Map of the world (GLIM)

Basis leggen voor internationale integratie van geo-data

De Legal and Socioeconomic Committee, onderdeel van de Global Spatial Data Infrastructure Association, onderzoekt de mogelijkheden voor onbelemmerde internationale uitwisseling van geo-data. Als onderdeel daarvan probeert de werkgroep een beeld te krijgen van beleid en wetgeving alsmede economische kaders in afzonderlijke landen en groepen van landen, die de ontwikkeling van een wereldomspannende geo-data infrastructuur op enigerlei wijze beïnvloeden.

Bastiaan van Loenen en Joep Crompvoets zijn voorzitter van dit comité, dat een dialoog op gang wil brengen over het nu uiteenlopende beleid en juridische benadering van nationale overheden. Als eerste stap heeft het comité de Global Legal Interoperability Map of the world (GLIM) gemaakt, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke verschillende opendata-licenties voor geo-informatie er wereldwijd worden gebruikt. In 2015 zal de groep werken aan een overzicht van geoportalen en zal een wereldwijd overzicht worden gepresenteerd van de wijze waarop geo-informatie en privacywet- en regelgeving elkaar raken.

Stand in opendataland

Sinds de Europese Commissie in 2010 de Digitale agenda voor Europa heeft vastgesteld, heeft open data in Nederland een vlucht genomen. Anno 2014 wordt open data in één adem genoemd met de verwezenlijking van ambities zoals een transparante en compacte overheid, waardecreatie en burgerparticipatie. Mede met het oog op het realiseren van (een deel van) de hooggespannen verwachtingen van open data, is in het voorjaar van 2013 door het ministerie van Economische Zaken (EZ) het ICT Doorbraakproject Open Geodata voor groei en innovatie gelanceerd. Dit project is gericht op het stimuleren van het gebruik van open data door het identificeren en waar mogelijk te doorbreken van de barrières die gebruikers ondervinden bij het hergebruiken van overheidsdata.

Teneinde een kansrijke opendatastrategie te ontwikkelen is het van belang om de bepalende factoren van open data integraal in onderling verband te bezien. Het Kenniscentrum Open Data heeft een opendata-beoordelings­raamwerk ontwikkeld op basis waarvan de Stand in opendataland is bepaald: hoe staat Nederland ervoor, wat gaat goed, wat moet beter?

Open data and beyond II: Het monitoren van de impact van open Liander data (2012-2013)

In het kader van het Next Generation Infrastructures innovatieprogramma staat in dit project de trend centraal om gegevens beschikbaar te stellen als open data (i.e. zonder kosten en beperkingen in het gebruik). Netbeheerder Liander stelt sinds 2012 stapsgewijs data conform opendataprincipes beschikbaar aan de maatschappij. De effecten van het vrijgeven zijn echter nog onbekend.
De ontwikkeling van indicatoren waaruit het succes van een wijziging van het toegankelijkheidsbeleid zowel kwantitatief als kwalitatief kan worden afgeleid, is een grote uitdaging voor dataverstrekkende organisaties en de Europese Commissie. In de oriëntatiefase van het Open data and beyond project zijn een aantal veelbelovende indicatoren geïdentificeerd, maar geen van deze zijn getest. Het project zal de voorgestelde monitoringssystematiek in de praktijk toepassen, de geschiktheid van de indicatoren analyseren en eventueel indicatoren of monitoringssystematiek aanpassen. De resultaten beogen de opendata-implementatie bij Liander te optimaliseren en een opendatamonitor te leveren die generiek de effecten van een databeleidsverandering kan voorspellen.

Impact of the European framework on the reuse of public sector geographical information (2009-2016)

Promotie-onderzoek van Frederika Welle Donker op het gebied van toegankelijkheid en hergebruik van (overheids)geo-informatie voor burgers en voor bedrijven die toegevoegde waarde producten willen ontwikkelen. Hierbij worden aspecten in beschouwing genomen zoals juridische aspecten, financiële (business) modellen, en organisatorische aspecten. De nadruk van het promotieonderzoek ligt op de verhouding Markt & Overheid, en hoe Europese en nationale regelgeving die verhouding tracht te sturen. Het onderzoek beperkt zich niet tot (geo)informatie voor het land, maar neemt ook de toegankelijkheid en hergebruik van hydrografische informatie in de maritieme sector in beschouwing.   

Open data and beyond: exploring existing open data projects to prepare a successful open data pilot

In het kader van het Next Generation Infrastructures innovatieprogramma zijn in dit project de organisatorische, juridische en technische randvoorwaarden onderzocht waar Alliander rekening mee moet houden bij de implementatie van een open data beleid bij haar netbeheerders.

De volgende onderzoeksrapporten zijn verschenen:

Databeleid Rijkswaterstaat Deel: Hoofdwatersysteem; een overzicht van de juridische kaders...

In dit onderzoek worden de algemene beleidskaders geschetst die van toepassing zijn op RWS data en met name data van de Waterdienst van RWS. Ondanks dat deze beleidskaders veelal een grondslag vinden in wetgeving is er ook enige beleidsruimte die bepaalde keuzevrijheid aan RWS geven. Bij de invulling het ‘open, tenzij’ beleid kan RWS gebruikmaken van de ruimten die het kader biedt.

Exploring sustainability open data business models of National Mapping and Cadastre Agencies (2017)

Since 2009, Open Government Data initiatives have been launched worldwide and the concept of open data is gaining momentum.  The switch to an open data policy poses challenges to the business model of National Mapping Agencies, especially if they are required to generate sufficient revenue to cover a substantial part of their operating costs. The shift from licensed data supply to open data supply often means a loss of revenue in the short term. The lost revenue due to open data may pose a risk to data update frequencies and data quality. However, open data may also offer benefits to the National Mapping Agencies, such as increased data quality or efficiency gains. EuroSDR, in cooperation with EuroGeographics, commenced this research to assess the effects of open data policies on the business model of National Mapping Agencies. This includes effects on the way the organisations are able to (re)finance their operational costs and to ensure long-term sustainability of their (open) data. In addition, we would like to assess the future of open data within your organisation and within your country.

E-conveyancing and cyber security (blockchain) (2017)

More and more European citizens and companies and their financers are involved in cross-border transactions of real estate within the Union. This development towards an European land & mortgage market is supported by the automation and digitization of national systems of land administration. This development provides not only easy access to information between the EU member states, but also supports the full digital exchanges between parties of messages and documents relating to land transactions and the automated processing of records, the so-called “e-conveyancing. Our project researches the legal risks associated with e-conveyancing and their potential impact on cross-border real estate transactions. This project is funded by the Leiden Delft and Erasmus University Centre for safety and Security and executed by Joy Cooman ( TU Delft), Hendrik Ploeger (TU Delft), Pim Huijgen (Universiteit Leiden), and Peter van Es (Universiteit Leiden).

E-GOS op lokaal niveau

The E-GOS Local project, which is co-funded by AMS, the Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, is as an extension to the original E-GOS project. While the E-GOS project focuses on the governance and performance of open spatial data policies at the national (or macro) level, E-GOS Local will investigate the governance and performance of open spatial data policies at organizational (or micro) level, as well as the link between the national and organizational policies (or between macro and micro). The E-GOS Local project will be conducted in close collaboration with the City of Amsterdam. Many of the most valuable spatial data sets are produced, managed and maintained at the local level. In recent years, several municipalities have implemented their own open data agenda, often prior to the development and implementation of a national open data agenda. The challenge of governing open spatial data at municipal level is twofold: municipalities not only have to decide on how to govern their own relationships with other stakeholders in the open data domain, but also need to think about their involvement in, contribution to, and adoption of national open data initiatives. In E-GOS Local, a comparative case study design will be implemented to investigate the governance and performance of open spatial data policies at municipal level.

The STIG: Stress Testing the Infrastructure for Geographic information (2011-2019)

Spatial data infrastructures (SDI) facilitate the collection, maintenance, dissemination and use of spatial information. To stimulate SDI development effectively and efficiently, it is key to assess the progress and benefits of the SDI. SDIs are difficult to assess because of their complex, dynamic, multi-faceted and constantly evolving nature. Several SDI assessment methods exist. However, these assessment methods are still in an infancy stage and none of these assessment methods appears to meet the requirements of practitioners. As a result, SDI decision makers are still without any guidance on the success of their SDI. In this research, we propose a new method for SDI assessment: The STIG, a Stress test for Infrastructures of Geographical information. The development and application of the Stress-test methodology will provide new valuable information for decision-makers about the aspects of SDIs that need to be improved in order to exploit the full potential benefit of the SDIs, especially in the instance of disaster management.

4D Open Spatial Information Infrastructure for Participatory Urban Planning Monitoring (2016-2019)

In this PhD research project, Agung Indrajit aims to answer the following research question:  “How to design and implement participatory 4D information system for urban planning monitoring built on open (governance and technical) Spatial Information Infrastructures in order to enable participatory urban planning monitoring?”. Urban planning monitoring and its verification will be crucial in any smart/future cities. By allowing citizen to contribute spatial information to government to support the evaluation, reporting and verification of the implementation of urban planning, local government will comply with open government principles. By sharing and using the same reference, Open Spatial Information Infrastructure can perform optimally as a foundation for participatory urban planning monitoring. The PhD project will investigate how open government data principles could be integrated into SII initiatives to contribute to urban planning monitoring with agreeable quality for decision making. The research will develop an open spatial data governance model, master open spatial data management model, and prototype of Participatory Urban Planning Monitoring (PUPM). This research will perform case study research in typical smart cities such as Rotterdam (Netherlands), and Jakarta and Bandung (Indonesia).

Location data processing by social and commercial platforms (2017)

In recent years, social and commercial platforms have become important collectors and users of location data, i.e. any data processed that allow for the determination of the location of the terminal device of a user. This research project, assigned by Geonovum and executed by Bastiaan van Loenen and Deniz Kilic, aims to explore the location data value chain, starting with the collection of the location data and ending with the use of these data by third parties. While in some cases these location data are provided actively by citizens, the data can also be collected through position technology, such as GPS, Wifi networks, sensors, RFID, etc. While most of the data collectors make use of the data themselves, also other data brokers and data (re)users rely on the data collected by social and media platforms. The project investigates how and which location data are processed by social and commercial media as well as how and for which purposes these data are used by other companies. The project will collect key facts on the collection and use of location data by social and commercial platforms and provide qualitative information on the type of users and on existing practices and policies. Also relevant developments (technological, legal, institutional, etc.) will be further explored.

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

This research, commissioned by the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Affairs, aimed to investigate the societal costs and benefits of open data. In the National Open Data Agenda (NODA) of the Netherlands, the ambition was formulated to make available government data as open data as much as possible.  Priority should be given to so-called high value datasets, i.e. data that should be opened as soon as possible because of their high social-economic value and/or their contribution to a transparent and accountable government. The research explored the balance and trade-offs between the costs of making government data available as open data and the societal benefits of opening government data. The study consisted of two main parts: 1) a literature study of articles, reports and documents regarding costs and benefits of open data and 2) a societal cost/benefit analysis of five government data sets. The final report presenting the main results and findings of the study is available in Dutch.This research, commissioned by the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Affairs, aimed to investigate the societal costs and benefits of open data. In the National Open Data Agenda (NODA) of the Netherlands, the ambition was formulated to make available government data as open data as much as possible.  Priority should be given to so-called high value datasets, i.e. data that should be opened as soon as possible because of their high social-economic value and/or their contribution to a transparent and accountable government. The research explored the balance and trade-offs between the costs of making government data available as open data and the societal benefits of opening government data. The study consisted of two main parts: 1) a literature study of articles, reports and documents regarding costs and benefits of open data and 2) a societal cost/benefit analysis of five government data sets. The final report presenting the main results and findings of the study is available in Dutch.

ELF – European Location Framework (2013-2016)

The goal of this project was to deliver the European Location Framework (ELF) required to provide up-to-date, authoritative, interoperable, cross-border, reference geo-information for use by the European public and private sectors. The European Location Framework is a technical infrastructure which delivers authoritative, interoperable, cross-border geospatial reference data for analysing and understanding information connected to places and features. The Framework builds a geospatial reference data infrastructure and provides interoperable reference data and services from national information assets enabling users to build their work on it. Once developed and adopted they will be the basis for the official framework providing location information needed to geographically reference objects from other domains allowing pan-European interoperability.  The objective was to foster the wider use of geo-information  and enable the creation of innovative value-added services. The project’s proactive stimulation of content markets involved the creation of sample applications using thematic communities to make user-led developments by SMEs.

From Access to Re-use: A user’s perspective on public sector availability (2010-2016)

In her PhD research, KCOD researcher Frederika Welle Donker investigated which barriers re-users of public sector information still face after the introduction of open data, and what can be done to alleviate these barriers to lift the maturity of open data to a higher level. With more public sector information becoming available as open data and with rapid technological developments, a trickle of web services and apps based on public sector information can be witnessed. However, the predicted free flow of information products and services based on public sector information has not eventuated yet. The main challenge for open data will be how to measure the actual impact of open government data. To do so, an open data assessment framework is required that evaluates open government data not only from a data supplier’s perspective, but also from a (re-)user’s perspective. The research of Welle Donker aimed to bridge the gap between current government data re-use practices and its full potential. In her PhD dissertation, user barriers are identified, theoretical concepts are developed and designed, and practical bridges are provided to enable re-use to the max. An open data assessment model to determine the effects of open data and assess the maturity of open data initiatives is developed and applied.

Global Geoportal Map (GGPM) (2016)

Geoportals play an important role in the accessibility of geographical data. However, the maturity of geoportals varies significantly across the globe. This Global Geoportal Map (GGPM) provides a worldwide overview of the maturity of national portals. The project, which was assigned by the Global Spatial Data Infrastructure Association (GSDI), gives insight in the status of national portals to geospatial data. The GGPM contains more than hundred geoportals in the world. Each portal is described and assessed using multiple indicators, such as the year of implementation, the number of data suppliers, the number of data sets, the number of visitors, the level of metadata accessibility, the metadata standard used, and several others.

Kenniscentrum Open Data