Wat is NEMO?

NEMO is een onderzoeksproject met als doel om significante vorderingen te maken in ons vermogen om de vorm van onze kust te voorspellen in de komende decennia. Het project wordt uitgevoerd door de Technische Universiteit Delft, onder leiding van professor Marcel Stive. De naam NEMO is een afkorting van de Engelse titel van het project: ‘Nearshore Monitoring and Modelling: Inter-scale Coastal Behavior’.

Waarom dit onderzoek?

Kustgebieden in de gehele wereld zijn gebieden waar de meeste mensen leven, en waar de grootste economische bedrijvigheid plaatsvindt. Toekomstige gevaren aan de kust, die waarschijnlijk zullen worden versterkt door klimaatverandering, zullen grote gevolgen hebben voor de maatschappij en het milieu. Het is daarom van vitaal belang om te weten wat voor invloed menselijke ingrepen of natuurlijke processen hebben op de vorm en de locatie van onze kust.

Wat is het probleem?

Het probleem is dat bij onze kust een heleboel verschillende processen tegelijkertijd meespelen in zee, in de branding, op het strand, en in de duinen. In het water zien we  bijvoorbeeld golven, deining, stormen, getij, zout water, zoet water, biologische activiteit, en nog heel veel meer. Deze processen kunnen tijdschalen hebben van enkele seconden, zoals een enkele golf, maar ze kunnen ook tijdschalen van eeuwen hebben, zoals zeespiegelstijging. Hetzelfde geldt voor de ruimteschalen: Sommige elementen die we zien op een strand hebben een lengteschaal van enkele centimeters of zelfs kleiner, zoals ribbels of zandkorrels. Toch vormen al deze elementen bij elkaar een strand van honderden kilometers lang.

We kunnen proberen om al deze processen in één rekenmodel te stoppen, en dit is al gedaan in het verleden. Echter, dit leidt tot grote, logge modellen, die wel voorspellingen kunnen geven op korte termijn, maar niets met zekerheid kunnen zeggen over onze kust op langere termijn.

Het stukje kennis wat nog ontbreekt, is om te begrijpen welke processen nu werkelijk belangrijk zijn, en welke processen wel voorkomen, maar geen invloed hebben op waar de kust naartoe gaat.

Wat is het doel?

Het doel van dit onderzoek is om voorheen ongekende inzichten te verkrijgen in de complexe processen in ons kustgebied, en om deze inzichten te gebruiken om een nieuw innovatief process-gebaseerd model te maken, te testen, en toe te passen. Dit model zal in staat zijn om robuuste voorspellingen te maken over grootschalige veranderingen aan onze kust op lange termijn.

Hoe bereiken we dat?

Er spelen klaarblijkelijk een heleboel processen tegelijkertijd. Om te kunnen zien wat ieder proces nou doet (of niet doet), moeten we ten eerste zo veel mogelijk processen meten als we kunnen. Daarom bestaat dit project voor een belangrijk deel uit een intensieve meetcampagne aan de Hollandse kust. Het doel is om tegelijkertijd de topografie van de branding, het strand, en de duinen te meten, samen met golfhoogtes, stroomsnelheden, en zelfs sediment transport. We meten dit zo vaak mogelijk, met een resolutie zo hoog als we kunnen.

De Hollandse kust is uitermate geschikt voor dit onderzoek, omdat deze kust al een eeuw lang nauwkeurig wordt opgemeten. Dit heeft tot resultaat dat er een grote hoeveelheid data en metingen beschikbaar is voor dit onderzoek. Daar komt nog bij dat dit stuk Hollandse kust wordt beïnvloed door een paar grote menselijke ingrepen. Deze ingrepen, zoals bijvoorbeeld de ‘Zand Motor’, maken het makkelijker om onderscheid te kunnen maken tussen bepaalde processen, die anders moeilijk te zien zouden zijn.