Muhammed Ali Azikci (2010/2011)

Op 1 juli 2011 is voor de tiende keer de Cees BoeterPrijs uitgereikt, de jaarlijkse prijs voor het beste BSc-eindwerk van de afdeling Watermanagement.

Voor het collegejaar 2010/2011 zijn de genomineerden:

  • Marijn Piet
  • Muhammed Ali Azikci
  • Bert Coerver

Marijn Piet
Marijn Piet met haar studie naar wateroverlast in de TU-wijk. Op maandag 23 augustus 2010 viel in Delft in heel korte tijd ruim 50 millimeter regen. Dit heeft in o.a. de TU-wijk voor veel wateroverlast gezorgd; o.a. op de Jaffalaan kwam water uit de rioolputten omhoog, de faculteit Industrieel Ontwerpen is een hele dag afgesloten geweest en de kelders van de aula en de universiteitsbibliotheek stonden onder water.

Wateroverlast kan grote schade veroorzaken wat hoge kosten met zich meebrengt. Daarnaast kan het overstromen van gemengde riolen kwalijk zijn voor de gezondheid en voor stankoverlast zorgen. Bovendien is de verwachting dat door de klimaatverandering Nederland meer en meer te maken krijgt met dit soort hevige buien.

Marijn heeft op een doortastende wijze naar de oorzaken van de wateroverlast gezocht. Zeer zelfstandig heeft zij bij TU en gemeente gezocht naar informatie over het watersysteem in de TU-wijk. Met een doorwrochte analyse van dit watersysteem heeft Marijn kunnen vaststellen wat de oorzaken van de wateroverlast in augustus 2010 waren: te krap bemeten duikers in het oppervlaktewaterstelsel, overbelasting van een deel van het gemengde rioolstelsel en een waarschijnlijk foutieve aansluiting van de faculteit Industrieel Ontwerpen. Zoals een goed ingenieur betaamt, sluit Marijn haar rapport af met bruikbare oplossingen en adviezen.

Muhammed Ali Azikci
Als tweede genomineerde was Muhammed Ali Azikci geselecteerd met zijn onderzoek naar de beschrijving van de grondwaterstand tussen twee drains onder een woning, van belang bij de aanleg van een kelder.

Uitgaande van de wetten van Darcy, Boussinesq en Dupuit heeft hij analytisch de formule bepaald waarmee de grondwaterstand onder een woning kan worden beschreven, waarbij de wiskunde niet werd geschuwd. Illustratief waren de paginalange formules, die Muhammed liet zien bij zijn presentaties, waarin hij overigens ook een uitgebreid historisch overzicht gaf van de voor zijn onderzoek relevante wiskundigen.

Met een zgn. parameterstudie heeft Muhammed o.a. de invloed van neerslag op het grondwaterstandsverloop onder de woning bepaald. Met toepassing van het ‘singularity’ principe kunnen discontinuïteiten in de gevonden formule worden onderzocht.

Al met al een eindwerk van een wiskundig hoog niveau, wat zeer is gewaardeerd door zijn begeleiders.

Bert Coerver
De derde genomineerde was Bert Coerver. Zijn onderzoek heeft als titel “Observed relationships between extreme precipitation and surface temperature in Brazil”. Door de als gevolg van de klimaatverandering stijgende temperatuur van de atmosfeer, zal de luchtvochtigheid toenemen; de Clausius-Clapeyron relatie. Een hogere luchtvochtigheid leidt naar verwachting tot een meer extreme neerslag. Op basis van de meetgegevens van 99 weerstations in Brazilië heeft Bert vastgesteld dat voor temperaturen tussen 18 °C en 25 °C er inderdaad een verband volgens de Clausius-Clapeyron relatie een verband is tussen temperatuur en neerslaghoeveelheden en -intensiteiten.

Bert heeft op een gedegen wijze de vele meetgegevens verwerkt tot een duidelijk verhaal met relevante conclusies. Bijzonder is dat Bert zijn verslag geschreven heeft in de vorm van een Engelstalig artikel, waarvoor hulde.

Winnaar

Alle drie uitstekende Bacheloreindwerken. Hoewel de eindwerken verschillend van aard zijn, van praktisch tot fundamenteel, heeft elke genomineerde laten zien dat zij zelfstandig tot een prima resultaat kunnen komen. Uiteindelijk heeft de jury het werk van Muhammed Ali Azikci gekozen als het beste BSc eindwerk van het collegejaar 2010-2011.