Tanja Euser (2008/2009)

De genomineerden zijn:

  • Laurène Bouaziz
  • Arend van Breukelen
  • Tanja Euser

Laurène heeft een onderzoek gedaan naar de "Mogelijke risico’s voor de drinkwatervoorziening ten gevolge van een temperatuurverhoging van het oppervlaktewater". Door klimaatverandering en toename van thermische lozingen door een groeiende vraag naar elektriciteit is er een discussie over het verhogen van de norm voor de maximale temperatuur van oppervlaktewater (gebruikt als bron voor drinkwater) naar 28 ºC. De huidige norm is 25 ºC. Een hogere oppervlaktewatertemperatuur leidt ook tot een hogere temperatuur van het drinkwater. Door de verhoging van de temperatuur ontstaat een voor ziekteverwekkende micro-organismen gunstiger milieu. Te denken valt aan Legionella, Aeromonas en Pseudomonas.

In een uitgebreide en gedegen literatuurstudie heeft Laurène deze organismen en hun risico’s voor de gezondheid beschreven. Laurène heeft ook twee alternatieven voorgesteld om de drinkwaterbereiding zo uit te breiden, dat besmetting met ziekteverwekkers wordt voorkomen. Daarbij schat zij de extra kosten op € 0,50 per m³.

Het onderwerp van het BSc-eindwerk van Arend was de "Optimalisatie van reservoirbeheer; de waarde van stochastische voorspellingen". Arend heeft in zijn BSc-eindwerk een computermodel van een reservoir (stuwmeer) ontwikkeld, waarmee een case-study (Ross Lake, VS) is gedaan om de waarde van een nieuw type instroomvoorspellingen te toetsen. De voorspelling is gebaseerd op patronen in het meerjarige klimaatverschijnsel El Niño. De energieopbrengst van de elektriciteitscentrale afhankelijk van het peilbeheer is door Arend geoptimaliseerd. Uit de case-study kwam naar voren dat waarschijnlijk niet de voorspelling van de instroming door het jaar heen relevant is, maar meer de voorspelling van de hoogte en de tijd van de piekafvoer in de zomer.

Tanja heeft in haar BSc-eindwerk onderzoek gedaan naar thermische stratificatie in diepe meren. Ondanks vele jaren van onderzoek zijn er nog veel onduidelijkheden. Tanje heeft haar onderzoek uit in "Lac de la Haute Sûre", een stuwmeer in Luxemburg. Over de thermische stratificatie van dit meer was nog weinig bekend. Gedurende drie weken zijn temperatuurmetingen in het meer gedaan, waarbij ook de weersomstandigheden zijn vastgelegd.

Tanja heeft een relatief eenvoudig temperatuurmodel opgezet waarmee de temperatuur in het meer voorspeld kon worden. Na calibratie gaf het model uitkomsten, die redelijk overeenkwamen met de metingen.

Net als van veel ingenieurswerk horen onderzoek, ontwerp en rekenen deel uit te maken een BSc-eindwerk. Alle de drie genomineerde eindwerken bevatten deze elementen in meerdere of mindere mate. De jury was unaniem van oordeel dat in één eindwerk alle drie deze elementen in gelijke mate en van voldoende niveau voorkomen en dat is het eindwerk van Tanja Euser. Zij wint dus de Cees Boeter Prijs 2009.