Udo Ouwerkerk (2007/2008)

Op 6 juni j.l. is de Cees BoeterPrijs, de jaarlijkse prijs voor het beste BSc-eindwerk, weer uitgereikt. Het was de zesde keer dat de prijs voor het beste BSc-eindwerk werd uitgereikt.

Cees Boeter was bijna 40 jaar verbonden aan het laboratorium voor Gezondheidstechniek. In al die jaren heeft hij met grote inzet en verstand van zaken studenten, promovendi en onderzoekers met raad en daad bijgestaan bij hun onderzoek en experimenten. Als blijk van waardering heet de prijs voor het beste BSc-eindwerk sinds 2006 de Cees BoeterPrijs. Zolang Cees daartoe in staat is, zal hij zelf elk jaar de uitreiking voor zijn rekening nemen.

De Cees BoeterPrijs is ingesteld door de afde­ling Watermanagement van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft. De prijs heeft als doel studenten te stimuleren om werk van een hoog academisch niveau te leveren en daar waar mogelijk het bevorderen van de toepassing van de resultaten van het eindwerk in de beroepspraktijk.

Criteria bij de beoordeling van het eindwerk zijn de breedte en diepgang van het werk, de originaliteit, de bruikbaarheid van de resultaten en het niveau van de rapportage en presentatie.

In een BSc-eindwerk moet een student in 8 weken een onderwerp uitwerken, een eind­rapport produceren en de resultaten presenteren. De Cees BoeterPrijs wordt uitgereikt aan het beste van de BSc-eindwerken op het gebied van Water­management in één collegejaar.

Aan de Cees BoeterPrijs is een geldbedrag verbonden van € 250. Dit bedrag is dit jaar beschik­baar gesteld door de afdeling Water­management.

Voor in het collegejaar 2007/2008 waren de genomineerden:

·  Bart Bergmans. Bruin leidingwater ontstaat door opwerveling van sediment in het distributienet. Om meer inzicht te krijgen in dit opwervelingsrisico is de Resuspension Potential Method (RPM) ontwikkeld. Bart heeft tijdens zijn BSc-eindwerk metingen uitgevoerd bij de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en daarbij de door WML aangepaste versie van de (RPM) gevalideerd en meetresultaten van de aangepaste RPM geëvalueerd;

·  Cheryl Bertelkamp. Van­wege de mogelijke schade­lijke effecten moeten organische micro­verontreinigingen uit oppervlaktewater worden verwijderd. Momenteel overweegt DZH de toepassing in Bergambacht van UV/H2O2 om micro­verontreinigingen te verwijderen. In haar BSc-eindwerk heeft Cheryl onderzocht hoe met een voor­behan­deling de UV-transmissie van het in Berg­ambacht geproduceerde water kan worden verbeterd. Uit haar literatuurstudie komen aktiefkoolfiltratie, ionenwisseling, ultra­filtratie en coagulatie als meest geschikte technieken naar voren. Met laboratorium­experimenten heeft Cheryl de geschiktheid van aktief­kool­filtratie verder onderzocht;

·  Udo Ouwerkerk.  Sara Lee/De heeft een nieuwe waterdispenser ontwikkeld: het aQa Pickwick watersysteem. De aQa Pickwick wordt recht­sreeks op het waterleidingnet aangesloten en levert onafhankelijk van de lokale water­kwaliteit een water met constante kwaliteit en smaak.

De jury heeft besloten om de Cees BoeterPrijs 2008 toe te kennen aan Udo Ouwerkerk.

De aQa Pickwick heeft als nadeel, dat niet elke ingenomen liter leidingwater eindigt in het product. Udo heeft in zijn BSc-eindwerk onder­zocht hoe het waterverbruik van de aQa Pickwick kan worden teruggebracht. Daarbij heeft Udo in het laboratorium diverse alterna­tieven onder­zocht.

Udo heeft gestructureerd en zelfstandig experimenten opgezet en uitgevoerd. De presentatie van zijn resultaten was zowel schriftelijk als mondeling van hoog niveau. Genoeg redenen voor de jury om Udo Ouwerkerk de Cees BoeterPrijs 2008 tot te kennen.

Cees Boeter overhandigt oorkonde met envelop aan Udo Ouwerkerk