Kennisprogramma Urban Drainage

Achtergrond

De rioleringssector staat de komende jaren voor de volgende uitdagingen:

  • Verbeteren doelmatigheid in de afvalwaterketen. Sinds het feitenonderzoek (2010) staat de sector voor een opgave om vanaf 2020 jaarlijks 380 miljoen Euro aan doelmatigheidswinst te bereiken.
  • Klimaatverandering. De huidige ontwerpgrondslagen voorzien niet in het opvangen van de klimaatverandering, terwijl deze naar verwachting wel binnen de huidige operationele levensduur  manifest zal worden.
  • Claimcultuur. Burgers en bedrijven stappen steeds sneller naar de rechter om (water)schade te verhalen op de gemeente.
  • Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit. De oppervlaktewaterkwaliteit is nog niet op alle plaatsen voldoende. Hoewel dit doorgaans niet alleen aan de emissie vanuit de riolering te wijten is, levert dit toch een druk op tot prestatieverbetering. Het is daarbij zinvol om nut en noodzaak van maatregelen goed te kunnen onderbouwen.
  • Duurzaamheid en klimaatneutraliteit. Binnen de afvalwaterketen wordt deze maatschappelijke wens vertaald naar energie- en nutriënten(terug)winning.
  • Gebrek aan personeel. Vergrijzing en een lage instroom zorgen voor een gebrek aan personeel in de rioleringssector.

Om deze uitdagingen te baas te zijn, is het zaak om bestaande kennisleemtes binnen de rioleringszorg via onderzoek in te vullen.

Onderzoeksthema’s

Het kennisprogramma bevat vier onderzoeksthema’s:

  • Rioolvervanging. Dit onderzoek gaat in op de beweegredenen die ten grondslag liggen aan rioolvervanging en richt zich vervolgens op het verkrijgen van betrouwbare informatie om de rioolvervanging te rationaliseren. Hierbij wordt ingegaan op zowel een organisatorische (hoe worden besluiten genomen?) als een technische component (hoe kan benodigde informatie verkregen worden?). Dit onderzoeksthema wordt bezet door Wouter van Riel (sinds november 2011) voor de organisatorische component en Nikola Stanić (sinds mei 2011) voor de technische component.
  • Operationeel beheer. Dit onderzoek richt zich op het verkrijgen van inzicht in de faalmechanismen van de 'voorkant' van de riolering (straatkolken en aansluitleidingen) en op de invloed van deze 'voorkant' op de prestatie van de riolering. Dit onderzoeksthema wordt sinds november 2012 bezet door Johan Post.
  • Inzicht in dynamisch functioneren. Dit onderzoek richt zich op het verkrijgen van inzicht in de dynamiek in het afvalwatersysteem (riolering, rioolwaterzuivering en oppervlaktewater) wat betreft kwantiteit en kwaliteit. Hiertoe worden langjarige datasets en integrale modellen gebruikt, om het functioneren van het afvalwatersysteem als geheel te verbeteren. Dit onderzoeksthema wordt sinds januari 2012 bezet door Petra van Daal-Rombouts.
  • Transport en nieuwe sanitatie. Dit onderzoeksthema gaat met name in op kennisontwikkeling van het stromingsgedrag (reologie) van zwart water en keukenslurries. Op dit moment is al kennis beschikbaar over bronscheiding en zuivering van dergelijke afvalstromen, maar over het transport daarvan dient dat nog verder ontwikkeld te worden. Verwachte resultaten zijn onder andere een onderbouwing voor het ontwerp en beheer van nieuwe sanitatiesystemen. Het plan is om twee promovendi in te zetten op dit thema.

Organisatie

Het Kennisprogramma Urban Drainage wordt geleid door Jeroen Langeveld, die is aangesteld als directeur van dit programma en daarnaast aan de TU Delft is verbonden als associate professor. Hoogleraar riolering bij TU Delft François Clemens is wetenschappelijk verantwoordelijk voor het programma.

Het kennisprogramma richt zich op het versterken van onderwijs en onderzoek. Het onderzoek wordt ingevuld door het aanstellen van promovendi, die in een promotietraject van vier jaar werken aan de onderzoeksprojecten. Deze promovendi worden daarbij, waar mogelijk, ondersteund door afstudeerders van de TU Delft en andere onderwijsinstellingen.

Partners

Het kennisprogramma wordt gesteund door de volgende partners: ARCADISGemeente AlmereGemeente BredaGemeente ’s-GravenhageGemeente UtrechtGemeentewerken RotterdamGMB RioleringstechniekenGrontmijKWR Watercycle Research InstituteRoyalHaskoningDHVStichting RIONEDSTOWATauwVandervalk+degrootWaternetWaterschap De DommelWaterschap Vallei en Eem en Witteveen+Bos.

/* */