Financiën

Financiën algemeen

Onderstaande tabel geeft de baten en lasten van de faculteit over de afgelopen 5 jaar weer.

Daarbij zijn bij de baten met name de lumpsum en de 2e en 3e geldstroom relevant. De lumpsum (ook wel 1e geldstroom genoemd) zijn de middelen die de faculteit vanuit de centrale universiteitsmiddelen ontvangt voor financiering van onderwijs en onderzoek. De TU Delft ontvangt deze gelden op haar beurt weer van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De 2e en 3e geldstroom zijn gelden die de faculteit zelf verwerft, voornamelijk door verwerving van onderzoeksopdrachten. In de tabel is te zien dat er sprake is van een toename in 2e en 3e geldstroom projecten ten opzichte van vijf jaar geleden.