Personeel

Personeel algemeen

Bovenstaande tabel geeft de omvang van de staf van de faculteit weer, gesplitst naar afdeling en functiecategorie. De categorieën zijn hoogleraar (HL), universitair hoofddocent (UHD), universitair docent (UD), overig wetenschappelijke personeel (voornamelijk docenten en onderzoekers), promovendus, student-assistent en ondersteunend en beheerspersoneel (OBP).

Promovendi

Het aantal promovendi is in de afgelopen jaren gestegen.

Het aantal promovendi per fte hoogleraren neemt de laatste jaren weer enigszins toe na een aantal jaren juist te zijn gedaald.

Tussen de afdelingen zijn wat verschillen te zien. Bij de afdelingen HE en WM wordt samengewerkt met hoogleraren van Unesco /IHE. De fte’s van deze hoogleraren zijn in onderstaande grafiek niet in het totale aantal fte’s meegerekend. Dit kan een vertekend beeld opleveren.

Vrouwelijk wetenschappelijk personeel

Onderstaande grafiek geeft het aandeel vrouwen per functiecategorie weer over de afgelopen jaren. In de categorieën overig wetenschappelijk personeel (OVWP) en Universitair Hoofd Docent (UHD) is het percentage vrouwen toegenomen. Bij de overige categorieën is het percentage vrouwen ongeveer hetzelfde als in 2015. Behalve in de categorie UD, daar is het percentage vrouwen enigszins afgenomen. De faculteit blijft zich inspannen om het aandeel van vrouwelijke wetenschappers te verhogen, vooral om geen toptalent te missen.