Aanmelden Nieuw TU Delft Dreamteam

Stel je hebt een goed idee en je wilt dit samen met mede studenten realiseren, zou je dit dan als TU Delft Dreamteam kunnen doen?

Om antwoord te geven op bovenstaande vraag staan hieronder de belangrijkste criteria en procedurele stappen die namens de TUD door de D:DREAM stuurgroep worden gehanteerd:

 1. Het initiatief moet volledig vanuit studenten komen.
  Het is niet zo dat de TU Delft, faculteit, opleiding of welke andere instantie dan ook een TU Delft Dreamteam kunnen starten, hooguit kan de TU Delft of externe betrokkenen helpen om de randvoorwaarden voor deelname aan een competitie of eenmalige uitdaging zo gunstig mogelijk te maken om daarmee het ontkiemen van een mogelijk TU Delft Dreamteam te bespoedigen.
   
 2. Het onderwerp moet tastbaar, technisch, uitdagend en grensverleggend zijn en zich qua thema voldoende onderscheiden van andere projecten en moet bovendien passen binnen de strategie en doelstellingen van de TUD.
  Dit blijft natuurlijk subjectief maar een raad van wijze mensen (D:DREAM Stuurgroep genoemd) beslist hierover.
   
 3. Er is er een duidelijk competitie gedreven doel met een heldere deadline en realistische planning.
  Het (niet commerciële) projectdoel moet competitie-element bevatten (in jaarcyclus of anderszins toetsbaar jaardoel) Deelname aan een reeds bestaande en liefst jaarlijks terugkerende competitie is een pre.
   
 4. Een team is vanuit een eigen vereniging of stichting volledig zelf verantwoordelijk en wordt niet aangestuurd vanuit de TU Delft of vanuit externe partijen, hooguit gestimuleerd en/of geadviseerd.
  Team moet handelen vanuit een rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk (oprichting van een vereniging of stichting is verplicht.
   
 5. Projectonderwerp en teamopbouw moeten multidisciplinair en interfacultair zijn.
  Studentenprojecten die qua onderwerp of qua deelnemers duidelijk onder 1 faculteit vallen komen niet in aanmerking van de Dreamteamstatus en worden geacht binnen de faculteit te worden gefaciliteerd. (Max 50% van de bij de TU Delft ingeschreven teamleden mag van dezelfde faculteit komen).
   
 6. Het team hoeft niet volledig uit studenten van de TU Delft te bestaan maar minimaal de teammanager en 50% van de teamleden moeten als student bij de TU Delft staan ingeschreven.
  De toelatingscommissie vindt het een pré als een team ook leden van MBO, HBO of ander WO dan TU Delft betrekt en een inclusieve samenstelling kent.
   
 7. De activiteiten van een Dreamteam zijn extra curriculair: de opdracht valt niet onder een regulier studieprogramma en de studenten krijgen hier vanuit de TU Delft geen studiepunten voor.
  Indien individuele opleidingen vanuit de TUD of andere onderwijsinstellingen besluiten om privileges en/of studiepunten te verlenen voor het deelnemen aan een D:DREAM team dan gaat dit buiten de D:DREAM organisatie om.
   
 8. De TU Delft vindt het belangrijk dat studenten zich binnen hun Dreamteamproject kunnen ontwikkelen maar heeft tegelijkertijd oog voor de studievoortgang en is daarom tegen fulltime deelname aan Dreamteams voor een periode langer dan 1 (studie)jaar.

 

Procedure

Indien minimaal aan de hiervoor genoemde voorwaarden wordt (kan worden) voldaan dan kan de initiatiefnemer contact opnemen met de manager van de Dreamhall. (bij voorkeur via een bericht aan halbeheer.ddream@tudelft.nl). Let op: het aanvraagproces kost tijd. Een uitgebreid aanvraagformulier, met bijbehorende aanvullende informatie, moet aangeleverd worden. Bij interesse kan via een bericht aan halbeheer.ddream@tudelft.nl naar het volledige proces geïnformeerd worden.

Indien het initiatief naar de mening van de manager van de Dreamhall aan de basisvoorwaarden voldoet en er ruimte is voor extra Dreamteams* dan regelt hij een bijeenkomst waarbij de initiatiefnemer(s) de mogelijkheid krijgen om het initiatief aan een namens de stuurgroep optredende evaluatiecommissie te presenteren.

De evaluatiecommissie zal daarbij naast bovengenoemde punten ook kijken naar zaken als:

 1. Maatschappelijke relevantie
 2. Uniciteit/originaliteit van het projectdoel
 3. Mate van technologische uitdaging en radicale innovatie
 4. Veiligheidsrisico dat inherent is aan het onderwerp van het project/projectdoel
 5. Realiseerbaarheid (technisch, organisatorisch en financieel)
 6. Participatie (deelname vanuit MBO, HBO en/of ander WO’s is een pré)
 7. Potentiële publiciteitswaarden en afbreukrisico’s
 8. Faciliteerbaarheid (in de Dreamhall of elders op de campus)
 9. Voldoet het project aan de aanvullende eisen*

*In het studiejaar 2020-2021 zijn de eisen aan de Dreamteamprojecten aangescherpt.
Allereerst is het goed om te weten dat de TU Delft vanaf studiejaar 2021-2022 aan maximaal 10 teams de Dreamteam status toe kent. Bij toekenning wordt het team verteld voor welke maximale periode deze toekenning geldt met als absolute maximum de periode van 5 opeenvolgende studiejaren. Jaarlijks zal de stuurgroep de Dreamteams (laten) evalueren waarbij een negatieve beoordeling kan resulteren in een voortijdige intrekking van de Dreamteamstatus.

Naast het beperken van de duur van de toekenning (waarmee doorstroom en ruimte voor nieuwe initiatieven wordt gecreëerd) ziet de TU Delft ook graag een spreiding van onderwerpen. Om daaraan tegemoet te komen hanteert de stuurgroep de regel dat maximaal 3 teams binnen eenzelfde thema actief zijn met als leidraad de thema’s: Health & Care, Energy transition, Digital Society, Climate Action, Urbanisation & Mobility.

Hoewel de Dreamhall voor veel Dreamteams de thuisbasis is zijn er ook projecten die qua behoefte aan faciliteiten niet goed aansluiten met wat de Dreamhall kan bieden. Bovendien is de capaciteit in de Dreamhall niet oneindig. Maximaal 7 TU Delft Dreamteams kunnen door de Dreamhall met een eigen werkplaats en kantoor worden gefaciliteerd, er is binnen het D:DREAM concept wel de mogelijkheid om (maximum 3) Dreamteams vanuit andere locaties op de campus dan vanuit de Dreamhall te faciliteren. Faciliterende partijen (bijvoorbeeld faculteiten) moeten daar dan wel toe bereid zijn. Voor het faciliteren van productie en/of trainingen van deze niet in de Dreamhall gehuisveste Dreamteams worden maatwerkafspraken gemaakt.

 

Het Vervolg

Na deze presentatie en eventuele bevraging adviseert de evaluatiecommissie de stuurgroep en ontvangt de initiatiefnemer binnen enkele weken een schriftelijke reactie vanuit de stuurgroep.

Om een situatie van “wie het eerst komt, het eerst maalt” te voorkomen worden beoordelingen van nieuwe projecten zo veel mogelijk in jaarlijkse sessies gebundeld. Daarbij worden in aanmerking komende initiatieven met elkaar vergeleken en wordt op basis hiervan door de stuurgroep keuzes gemaakt.

Bij toekenning van de TU Delft Dreamteamstatus loopt de daadwerkelijke ondersteuning steeds gelijk met de cursusjaren.

 

Privileges

Welke privileges geeft de TU Delft Dreamteamstatus?

 • Teams met TU Delft Dreamteamstatus komen in aanmerking voor RPF maanden uit box5 (studentenprojecten)
 • Teams met TU Delft Dreamteamstatus komen in aanmerking voor financiële ondersteuning m.b.t. reiskosten (vanuit CvB) en liften mee op de verzekeringen van de TU Delft
 • Maximaal 7 TU Delft Dreamteams komen in aanmerking voor huisvesting in de Dreamhall (eigen kantoor en werkplaats)
 • Teams met TU Delft Dreamteamstatus komen in aanmerking voor ondersteuning vanuit de Dreamhall anders dan huisvesting (advies/begeleiding, volgen van instructies en workshops, gebruik van de maakfaciliteiten)
 • Teams met TU Delft Dreamteamstatus hebben profijt van deze status bij sponsoronderhandelingen

 

Verplichtingen

Welke verplichtingen geeft de TU Delft Dreamteamstatus?
TU Delft Dreamteams dienen zich te houden aan een set van contractueel vastgelegde afspraken die zij maken met de D:DREAM Stuurgroep en bij huisvesting in/gebruik van de Dreamhall met de manager van de Dreamhall. Het betreft hier voornamelijk gedragsregels en afspraken over publicitaire wederdiensten. Het gaat te ver om deze regels hier onverkort op te nemen maar deze kunnen worden opgevraagd via halbeheer.ddream@tudelft.nl

 


Samenvatting Criteria Voor Dreamteams

Dreamteams worden door een evaluatiecommissie beoordeeld middels een check op basisvoorwaarde en een score op gewenste voorwaarden.

Basisvoorwaardes:

 1. Betreft een uitdagend technisch project waarbij binnen 1 cursusjaar (o.a.) iets tastbaars wordt gerealiseerd.
 2. Projectdoel moet competitie-element bevatten (in jaarcyclus of anderszins toetsbaar jaardoel).
 3. Projecteigenaarschap ligt volledig bij het team.
 4. Team moet uit minimaal 10 teamleden bestaan.
 5. Minimaal 50% teamleden en de teamleider staan als TU Delft student ingeschreven.
 6. De teamleider moet zowel de Engelse als de Nederlandse taal beheersen.
 7. Max 50% van de bij de TU Delft ingeschreven teamleden komt van 1 faculteit.
 8. Team moet handelen vanuit een rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk (vereniging of stichting).
 9. Betreft een extra-curriculair project (er worden aan teamleden vanuit de TU Delft geen studiepunten toegekend).

 

Scoringscriteria gewenste voorwaarden:

 1. Uniciteit themaprofiel
 2. Maatschappelijke relevantie projectdoel
 3. Multidisciplinair onderwerp
 4. Uniciteit/originaliteit van het projectdoel (bij bestaande teams ook t.o.v. voorgaande jaren)
 5. Mate van technologische uitdaging en radicale innovatie
 6. Veiligheidsrisico dat inherent is aan het onderwerp van het project/projectdoel
 7. Participatie van teamleden uit MBO, HBO en/of ander WO’s (is een pré)
 8. Bij bestaande teams: resultaten uit het verleden; in hoeverre zijn in voorgaande jaren reeds behaalde resultaten in lijn met de toentertijd voorgenomen doelen
 9. De faciliteerbaarheid van het project (vanuit de Dreamhall/Faculteiten)
 10. Realiseerbaarheid (technisch, organisatorisch en financieel)