D:DREAM Visie

D:DREAM status

De D:DREAM status is niet iets wat elk studentenproject zomaar krijgt. Maar wat is nou precies een Dreamteam en waar staat D:DREAM eigenlijk voor? D:DREAM staat voor 'Delft: Dream Realization of Extremely Advanced Machines'. Die machines kunnen van alles zijn, van een exoskelet waarmee mensen met een dwarslaesie weer moeten kunnen lopen tot raceboten op waterstof. Ze worden gekenmerkt doordat ze bijvoorbeeld extreem zuinig zijn, dat ze op duurzame energie aangedreven worden, of omdat ze technisch innovatief zijn.

De multidisciplinaire teams van voornamelijk Delftse studenten werken hard om aan het eind van het jaar een geweldige prestatie neer te zetten. Om de wereld te laten zien dat door hun aanpak grenzen kunnen worden verlegd.
Ze zijn gedreven en volhardend, maar ook realistisch. Gedurende het jaar leren ze hun hun sterke punten benutten en hun valkuilen te omzeilen. Dit maakt de leden van de Dreamteams tot extra goede ingenieurs.
 

Visie

De D:DREAM visie biedt voor studenten die extra uitdaging zoeken de mogelijkheid om in een veilige omgeving kennis en kunde te vergaren in uitdagende en maatschappelijk relevante technische projecten. Centraal staat: "De vrijheid om je droom van radicale innovatie teamsgewijs vorm te geven." Bij voorkeur zal D:DREAM vertegenwoordigd zijn door studenten van alle faculteiten van TU Delft, open staan voor participatie met MBO, HBO en ander WO en tracht D:DREAM een brug te vormen met het onderwijs en onderzoek van TU Delft.
 

Het Concept

De projecten van de Dreamteams in de Dreamhall moeten aansluiten bij de breedte van positionering en maatschappelijke thema’s van TU Delft en er moet voldoende doorstroom zijn om actualiteit te accommoderen. Om de visie, zoals beschreven, in alle veiligheid tot realiteit te kunnen brengen zal het volgende gelden voor de Dreamteams en de Bijzondere Projecten:

Dreamteams

 1. Het project moet technisch gedreven en radicaal innovatief zijn, zonder veiligheid uit het oog te verliezen, het project-eigenaarschap moet volledig bij de studenten liggen, het project mag geen commerciële drijfveer hebben en moet een externe deadline hebben, opgelegd vanuit een competitie, of anderszins hard en aantoonbaar ambitieus.
 2. De door TU Delft gefaciliteerde teamshebben een verblijftijd van maximaal 5 jaar in de Dreamhall. Zo veel mogelijk op voorhand zullen duidelijke afspraken worden gemaakt m.b.t. de eindigheid van het faciliteren vanuit de Dreamhall. Zo zal TU Delft zich onder meer inspannen voor een exit/doorgroei-scenario voor teams die na 5 jaar of eerder de hal weer verlaten. Uiteraard zal in de keuze om wel of niet door te willen na vertrek uit de hal de zelfstandigheid van de teams voorop staan. Gedacht kan worden aan groeipaden via YesDelft en NextDelft.
 3. De onderwerpen van de projecten moeten aansluiten op de thema’s van TU Delft (te weten: Health & Care, Energy Transition, Digital Society, Climate Action, Urbanisation & Mobility), zonder dat daarbij een van de thema’s oververtegenwoordigd is binnen de teams in de Dreamhall (spreiding van projecten over de thema’s).
 4. Dreamteams bestaan voor minstens 50% uit bij TU Delft geregistreerde studenten en hebben als teammanager een TU Delft-student.
 5. Dreamteams moeten multidisciplinair zijn tav deelnemers van diverse faculteiten van TU Delft en waar mogelijk multi-level, door bijvoorbeeld ook MBO & HBO studenten te betrekken in het project.
 6. Het maximum aantal teams met een Dreamteam-status zal worden beperkt tot max 7 in de Dreamhall en max 3 erbuiten.
 7. Tussen Dreamhall-organisatie en ieder Dreamteam zullen, vanaf het moment van toelating, in een contract heldere afspraken gemaakt worden over wederzijdse rechten en plichten
 8. Dreamteams zullen jaarlijks worden geëvalueerd op basis van een heldere set criteria en binnen een goede governance.


Bijzondere Projecten

De Dreamhall ontvangt regelmatig verzoeken tot het faciliteren van projecten die buiten de scope van Dreamteam projecten vallen. Vaak gaat het over projecten die een duidelijke relatie met TU Delft hebben maar vanwege uiteenlopende redenen niet door/vanuit faculteiten kunnen worden gefaciliteerd. Voor deze projecten zal het volgende gelden:

 1. Deelnemende studenten van verschillende faculteiten en projecten die mogelijk curriculair van aard zijn.
 2. Een maximale projectduur van een half jaar met een helder en realistisch projectdoel.
 3. De projectonderwerpen dienen maatschappelijk relevantte zijn.
 4. De projecten hoeven niet per sé een competitieverband te hebben.

Het meest duidelijke verschil tussen de Bijzondere Projecten en een Dreamteam zit in de langere looptijd, het competitie verband en de onafhankelijkheid van de laatste. De teams die werken aan een bijzonder project mogen zich geen Dreamteam noemen.
 

Dreamhall

Voor de Dreamhall zal derhalve gelden:

 1. De Dreamhall zal niet enkel Dreamteams faciliteren, maar ook Bijzondere Projecten.
 2. Om de leerervaring voor de studenten zo optimaal mogelijk te maken zal de Dreamhall trachten het begeleidingstraject voor D:DREAM studenten te intensiveren zonder daarbij afbreuk te doen aan de autonomie van de teams.
 3. De Dreamhall zal naast bestaande faciliteiten en hulpmiddelen ook anticiperen op nieuwe teams en projecten door te investeren in bijvoorbeeld 3D-print, electronica-of basale chemische lab-faciliteiten.
 4. Daar waar mogelijk zal het voor Dreamteams opgezette begeleidingstraject ook worden ingezet tbv Bijzondere Projecten en visa versa.
 5. De communicatieafdeling van de Dreamhall zal actief de bekendheid en het draagvlak van D:DREAM binnen TU Delft trachten te vergroten.
 6. De toelating zal namens de Stuurgroep worden uitgevoerd door een periodiekte bepalen, goed geëquipeerde en diversecommissie.
 7. Kerncriteria voor toelatingzullen zijn:
  1. Relevantie van maatschappelijke uitdaging en match met TU Delft-thema’s
  2. Mate van technologische uitdaging en radicale innovatie daarbinnen
  3. Uniciteit of originalititeit van het voorstel
  4. Competitie-element (in jaarcyclus), of anderszins toetsbaar jaardoel
  5. Multidisciplinariteit ten aanzien van kennis en kunde binnen TU Delft en participatie van MBO, HBO en/of ander WO, incl team-diversiteit en inclusie
  6. Deugdelijkheid van veiligheidsplan, zowel voor activiteitenin de hal als daar buiten
  7. Financiële en organisatorische onderbouwing
  8. Project-eigenaarschap bij het studententeam zelf
 8. De Stuurgroep gaat over de toelating van Dreamteams en Bijzondere Projecten, de gebouwbeheerder (Decaan 3ME) gaat over het reilen en zeilen in de Dreamhall.