D:DREAM Missie & Visie

D:DREAM

De TU Delft | Dream Team status is niet iets wat elk studentenproject zomaar krijgt. Maar wat is nou precies een TU Delft | Dream Team en waar staat D:DREAM eigenlijk voor? D:DREAM staat voor 'Delft: Dream Realization of Extremely Advanced Machines'. Die machines kunnen van alles zijn, van een exoskelet waarmee mensen met een dwarslaesie weer moeten kunnen lopen tot raceboten op waterstof. Ze worden gekenmerkt doordat ze bijvoorbeeld extreem zuinig zijn, dat ze op duurzame energie aangedreven worden, of omdat ze technisch innovatief zijn. Onder D:DREAM valt het concept en de community in z'n geheel met daaronder de TU Delft | Dream Teams, de Bijzondere Projecten en de TU Delft | Dream Hall met zijn staffleden.

De multidisciplinaire teams van voornamelijk Delftse studenten werken hard om aan het eind van het jaar een geweldige prestatie neer te zetten. Om de wereld te laten zien dat door hun aanpak grenzen kunnen worden verlegd.
Ze zijn gedreven en volhardend, maar ook realistisch. Gedurende het jaar leren ze hun hun sterke punten benutten en hun valkuilen te omzeilen. Dit maakt de leden van de TU Delft | Dream Teams tot extra goede ingenieurs.

Visie

De D:DREAM visie biedt voor studenten die extra uitdaging zoeken de mogelijkheid om in een veilige omgeving kennis en kunde te vergaren in uitdagende en maatschappelijk relevante technische projecten. Centraal staat: "De vrijheid om je droom van radicale innovatie teamsgewijs vorm te geven." Bij voorkeur zal D:DREAM vertegenwoordigd zijn door studenten van alle faculteiten van TU Delft, open staan voor participatie met MBO, HBO en ander WO en tracht D:DREAM een brug te vormen met het onderwijs en onderzoek van TU Delft.
 

Het Concept

De projecten van de TU Delft | Dream Teams in de Dream Hall moeten aansluiten bij de breedte van positionering en maatschappelijke thema’s van TU Delft en er moet voldoende doorstroom zijn om actualiteit te accommoderen. Om de visie, zoals beschreven, in alle veiligheid tot realiteit te kunnen brengen zal het volgende gelden voor de TU Delft | Dream Teams en de Bijzondere Projecten:

TU Delft | Dream Teams

 1. Het project moet technisch gedreven en radicaal innovatief zijn, zonder veiligheid uit het oog te verliezen, het project-eigenaarschap moet volledig bij de studenten liggen, het project mag geen commerciële drijfveer hebben en moet een externe deadline hebben, opgelegd vanuit een competitie, of anderszins hard en aantoonbaar ambitieus.
 2. De door TU Delft gefaciliteerde teamshebben een verblijftijd van maximaal 5 jaar in de TU Delft | Dream Hall. Zo veel mogelijk op voorhand zullen duidelijke afspraken worden gemaakt m.b.t. de eindigheid van het faciliteren vanuit de TU Delft | Dream Hall. Zo zal TU Delft zich onder meer inspannen voor een exit/doorgroei-scenario voor teams die na 5 jaar of eerder de hal weer verlaten. Uiteraard zal in de keuze om wel of niet door te willen na vertrek uit de hal de zelfstandigheid van de teams voorop staan. Gedacht kan worden aan groeipaden via YesDelft en NextDelft.
 3. De onderwerpen van de projecten moeten aansluiten op de thema’s van TU Delft (te weten: Health & Care, Energy Transition, Digital Society, Climate Action, Urbanisation & Mobility), zonder dat daarbij een van de thema’s oververtegenwoordigd is binnen de teams in de TU Delft | Dream Hall (spreiding van projecten over de thema’s).
 4. TU Delft | Dream Teams bestaan voor minstens 50% uit bij TU Delft geregistreerde studenten en hebben als teammanager een TU Delft-student.
 5. TU Delft | Dream Teams moeten multidisciplinair zijn tav deelnemers van diverse faculteiten van TU Delft en waar mogelijk multi-level, door bijvoorbeeld ook MBO & HBO studenten te betrekken in het project.
 6. Het maximum aantal teams met een TU Delft | Dream Team status zal worden beperkt tot max 7 in de TU Delft | Dream Hall en max 3 erbuiten.
 7. Tussen TU Delft | Dream Hall organisatie en ieder TU Delft | Dream Team zullen, vanaf het moment van toelating, in een contract heldere afspraken gemaakt worden over wederzijdse rechten en plichten
 8. TU Delft | Dream Teams zullen jaarlijks worden geëvalueerd op basis van een heldere set criteria en binnen een goede governance.


Bijzondere Projecten

De TU Delft | Dream Hall ontvangt regelmatig verzoeken tot het faciliteren van projecten die buiten de scope van TU Delft | Dream Team projecten vallen. Vaak gaat het over projecten die een duidelijke relatie met TU Delft hebben maar vanwege uiteenlopende redenen niet door/vanuit faculteiten kunnen worden gefaciliteerd. Voor deze projecten zal het volgende gelden:

 1. Deelnemende studenten van verschillende faculteiten en projecten die mogelijk curriculair van aard zijn.
 2. Een maximale projectduur van een half jaar met een helder en realistisch projectdoel.
 3. De projectonderwerpen dienen maatschappelijk relevantte zijn.
 4. De projecten hoeven niet per sé een competitieverband te hebben.

Het meest duidelijke verschil tussen de Bijzondere Projecten en een TU Delft | Dream Team zit in de langere looptijd, het competitie verband en de onafhankelijkheid van de laatste. De teams die werken aan een bijzonder project mogen zich geen TU Delft | Dream Team noemen.

TU Delft | Dream Hall

Voor de TU Delft | Dream Hall zal derhalve gelden:

 1. De Dream Hall zal niet enkel TU Delft | Dream Teams faciliteren, maar ook Bijzondere Projecten.
 2. Om de leerervaring voor de studenten zo optimaal mogelijk te maken zal de Dream Hall trachten het begeleidingstraject voor D:DREAM studenten te intensiveren zonder daarbij afbreuk te doen aan de autonomie van de teams.
 3. De Dream Hall zal naast bestaande faciliteiten en hulpmiddelen ook anticiperen op nieuwe teams en projecten door te investeren in bijvoorbeeld 3D-print, electronica-of basale chemische lab-faciliteiten.
 4. Daar waar mogelijk zal het voor TU Delft | Dream Teams opgezette begeleidingstraject ook worden ingezet tbv Bijzondere Projecten en visa versa.
 5. De communicatieafdeling van de Dream Hall zal actief de bekendheid en het draagvlak van D:DREAM binnen TU Delft trachten te vergroten.
 6. De toelating zal namens de Stuurgroep worden uitgevoerd door een periodiekte bepalen, goed geëquipeerde en diversecommissie.
 7. Kerncriteria voor toelatingzullen zijn:
  1. Relevantie van maatschappelijke uitdaging en match met TU Delft-thema’s
  2. Mate van technologische uitdaging en radicale innovatie daarbinnen
  3. Uniciteit of originalititeit van het voorstel
  4. Competitie-element (in jaarcyclus), of anderszins toetsbaar jaardoel
  5. Multidisciplinariteit ten aanzien van kennis en kunde binnen TU Delft en participatie van MBO, HBO en/of ander WO, incl team-diversiteit en inclusie
  6. Deugdelijkheid van veiligheidsplan, zowel voor activiteitenin de hal als daar buiten
  7. Financiële en organisatorische onderbouwing
  8. Project-eigenaarschap bij het studententeam zelf
 8. De Stuurgroep gaat over de toelating van TU Delft | Dream Teams en Bijzondere Projecten, de gebouwbeheerder (Decaan 3ME) gaat over het reilen en zeilen in de Dream Hall.
/* */