Vacancy: 2 junior researchers (from 1st of October 2019, 4 months)

News - 23 July 2019 - Webmaster Hydraulic Engineering

Bureaustudie ‘Beter Leren Keren’


Aanleiding

Meten en monitoren is cruciaal voor een beter begrip van de watersystemen en het gedrag van waterkeringen. Zo kunnen de verzamelde gegevens helpen bij het valideren van de uitgangspunten van de huidige belastingen en faalmechanismen, het verkleinen van de onzekerheden, het verbeteren van modellen en het verlengen van de levensduur van een maatregel. In de praktijk wordt regelmatig gemeten, maar veelal ad hoc in afzonderlijke projecten en vaak niet langdurig. Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) heeft eind 2017 geadviseerd om meten en monitoring een structurele plaats te geven in de keten van waterveiligheid, en om daarbij een projectoverstijgend en desgewenst internationaal perspectief te hanteren. Algemene informatie over het ENW is te vinden op www.enwinfo.nl, het advies ‘Beter Leren Keren’ is hier als pdf beschikbaar.

Bureaustudie

Doel van de bureaustudie is om zowel 1) een overzicht te krijgen van kansrijke meet / monitoringsinitiatieven vanuit lopende pilots, veldproeven en projecten aan de hand van beschikbare informatie én via gesprekken met key betrokken vanuit o.a. HWBP, waterschappen, STOWA, kennisinstellingen, adviesbureaus en bedrijven, maar vooral ook om 2) inzicht te krijgen in factoren die in de praktijk stimulerend of juist belemmerend werken voor het beter gebruiken van meet- en monitoringsgegevens in kennisontwikkeling rond watersystemen en het gedrag van waterkeringen en toepassing van nieuwe kennis door voor de uitvoering verantwoordelijke organisaties (waterschappen).
Dit moet leiden tot een stappenplan om meten en monitoren een structurele plaats te geven in de keten van waterveiligheid (met daarbij ook aandacht voor het project fase overstijgend monitoren).

Taken

 1. Verzamelen van ervaringen en ‘lessons learned’ rond meten en monitoren vanuit afgeronde of nog lopende HWBP projecten;
 2. Inventarisatie van lopende en toekomstige versterkingsprojecten voor de komende 5-10 jaar met vermelding van de project specifieke waterveiligheidsreden tot versterken (benoemen afgekeurd faalmechanisme), op basis van het HWBP projectenboek, de HWBP prioritering voor de komende jaren en gesprekken met key betrokkenen vanuit o.a. HWBP waterschappen, STOWA, kennisinstellingen, adviesbureaus en bedrijven;
 3. Analyse van project specifieke uitgangspunten, kennisvragen en kennisleemtes op het gebied van hoogwaterveiligheid, op basis van de geselecteerde projecten, lopende en nieuwe kennisagenda’s rond dit thema (o.a. gesprek met leden schrijfteam nieuwe K&I agenda HWBP);
 4. Terug vertaling van ‘lessons learned’ en geprioriteerde onderwerpen van specifieke uitgangspunten en kennisvragen naar concrete context van nieuw geplande HWBP projecten in een stappenplan om meten en monitoring een structurele plaats te geven in de keten van waterveiligheid
 5. Organiseren en voorbereiden expertsessie: Delen van ‘lessons learned’ rond meten en monitoren vanuit afgeronde of nog lopende HWBP projecten, en prioriteren van kansrijke meet en monitoringsinitiatieven (zie taak 1-4).
 6. Formuleren van vervolgacties in een SMART stappenplan (wie, wat, wanneer) nav de verzamelde informatie en de expertsessie (bij voorkeur voor aantal geselecteerde projecten) om zo meten en monitoren een structurele plaats te geven in de keten van waterveiligheid.

Wat wij vragen van de junioronderzoekers

 • Afgestudeerd in een relevante studierichting, met specialisaties in natuurlijke systeemgedrag en sterkte keringen
 • Inzicht in het Nederlandse waterveiligheidsbeleid en van projecten die binnen het HWBP worden uitgevoerd
 • Ervaring met het verzamelen van informatie via literatuurstudie en interviews
 • Uitstekende communicatieve en rapportage vaardigheden
 • Goede organisatorische kwaliteiten

Wat wij bieden
Een aanstelling van 4 maanden (0,8 fte) als junior onderzoeker (VSNU schaal 10) bij Coastal Engineering (afdeling Hydraulic Engineering). Prof. Stefan Aarninkhof (voorzitter ENW werkgroep) is je hoofdbegeleider, bijgestaan door andere leden van de ENW werkgroepen (o.a. dr. Jantsje van Loon-Steensma). Je werkt voornamelijk bij de TU Delft, afgewisseld met afspraken op locatie zoals het overleg met de diverse ENW werkgroepen en interviews met expert betrokkenen in den lande.

Belangstelling?
Belangstellenden wordt gevraagd om voor 1 september 2019 een korte motivatie brief (max 1 a4) plus CV in te dienen bij s.g.j.aarninkhof@tudelft.nl, met een cc aan jantsje.vanloon@wur.nl.

Startdatum: 1 oktober 2019

Nadere informatie te verkrijgen bij: Prof.dr.ir. Stefan Aarninkhof (e-mail: S.G.J.Aarninkhof@tudelft.nl) en/of Dr.ir. Jantsje van Loon-Steensma (jantsje.vanloon@wur.nl).

/* */