Available Master Projects NFI

In de dagelijkse praktijk van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) komen vaak problemen naar boven van statistische aard. Problemen ook die in zichzelf interessant zijn om te onderzoeken. In het kader van een beginnende samenwerking tussen de Statistiekgroep van de TU Delft en het NFI is een aantal mogelijke afstudeeronderwerpen geformuleerd. Hier volgen (zeer) korte beschrijvingen van de onderwerpen. Wanneer je interesse hebt voor een van deze onderwerpen, neem dan contact op met Prof. G. Jongbloed. Daarna kunnen de onderwerpen nader worden uitgewerkt tot een duidelijk voorstel voor een masterproject.

Statistische aspecten van de Likelihood Ratio als maat voor bewijskracht

Bij het toetsen van hypothesen is de Likelihood Ratio een natuurlijke grootheid om naar te kijken. Problemen in de forensische praktijk hebben bepaalde overeenkomsten met het toetsen van hypothesen. Hoe ligt de verhouding in kansen op een gebeurtenis onder het scenario dat persoon 1 schuldig is ten opzichte van het scenario dat persoon 2 schuldig is?

Het gebruik van Grafische Modellen (Bayesian networks) in forensische wetenschappen

Grafische modellen worden momenteel op grote schaal bestudeerd. Ze worden ook steeds vaker in uiteenlopende toepassingsvelden gebruikt. Hoe kunnen deze modellen bij het NFI worden gebruikt om bewijs te combineren, om meer relevante hypothesen te beschouwen, en om DNA mengsels te ontrafelen?

Sampling strategieën, met name Bayesiaanse methoden

In een aantal gebieden, zoals glas en vuurwerk, zijn er concrete vragen over hoe zo goed mogelijk een representatieve steekproef kan worden genomen in wat meer ingewikkelde situaties. 

DNA statistiek

Op dit terrein liggen allerlei wiskundig interessante vragen, zoals wat is de bewijswaarde van een combinatie van Y chromosomaal DNA, autosomaal DNA en mitochondriaal DNA, wat is de bewijswaarde van nieuwe technieken zoals SNP analyse?

Locatiebepaling mobiele telefoons

Kan een objectieve interpretatie van verkeersgegevens van mobiele telefoons leiden tot forensisch bruikbare locatie aanduidingen? Wanneer objectieve interpretatie niet mogelijk blijkt, wordt binnen dit project een subjectieve interpretatie geformaliseerd op basis van het Bayesiaanse model voor interpretatie van bewijs. Naast modelvorming en simulatie zal gebruik gemaakt worden van analyseapparatuur voor mobiele netwerken, een GIS applicatie en mobiele applicaties die gebruik maken van GPS en mobiele datacommunicatie.

Objectivering vloeibaar, herkomstbepaling op bron-niveau, feature extractie en vergelijking

Het idee van dit project is om het vergelijkend benzineonderzoek te objectiveren. Dit kan stapsgewijs worden uitgevoerd, te beginnen met het objectiveren van de huidige methode voor vloeistof benzinemonsters. Hiervoor moeten enkel benzinemonsters worden ingezameld, gemeten met de huidige methode en statistisch worden verwerkt. De resultaten hiervan (evt. van 2 campagnes om gedeeltelijk te corrigeren voor tijdsafhankelijkheid resultaten) kunnen worden gebruikt om likelihood ratios te bepalen voor concrete situaties.

Objectivering van spraakonderzoek

Objectivering en wetenschappelijke onderbouwing van het forensisch onderzoek zijn belangrijke punten in het R&D beleid van het NFI. Het forensisch spraakonderzoek zoals het bij het NFI al jaren wordt uitgevoerd heeft een subjectief karakter. De afdeling spraakonderzoek past een 'perceptief-akoestische benadering' toe, waarbij de onderzoekers auditieve analyse aanvullen en ondersteunen met akoestische metingen.Het in gebruik nemen van automatische software voor forensische sprekerherkenning samen met de formalisering van het de fonetische-akoestische methode kan een grote bijdrage leveren aan het objectieveren van het forensisch spraakonderzoek.

Detectie en vergelijking van patronen in beelden (PIDETECT)

Binnen het forensisch beeldonderzoek worden geregeld vragen gesteld als:  

  • Zit er een kenmerk van een specifieke camera in het (video)-beeld
  • Zit er een kenmerk die door software is aangebracht in het (video)-beeld
  • Is een boodschap verstopt in het beeld

Deze vragen kunnen ook helpen om te bepalen of het beeld gemanipuleerd is. Doel van dit project is om een beter objectiveerbare uitspraak te kunnen doen in hoeverre deze informatie zich in het beeld bevindt.

Bepalen van LRs bij vergelijken schotrestenonderzoek

In dit project zullen, in het kader van de objectivering, munitie schotrestendata verzameld worden met behulp van electronen microscopie, zodat een representatieve database wordt opgebouwd. Deze “database” zal vervolgens worden gebruikt voor het bepalen van de bewijskracht, met behulp van Likelihood Ratios, in schotrestvergelijkingen. Ook zal daarbij worden gekeken naar de robuustheid en validiteit van de Likelihood Ratios. Het eindresultaat : Het bepalen van de bewijswaarde van het vergelijkend schotrestenonderzoek.