Books

 • T.H. Urlings, Blank , J.L.T., & Niaounakis, T. K.  2014. Doelmatige dienders: een vergelijking tussen regiokorpsen van de Nederlandse politie in de 21e eeuw. IPSE Studies Research Reeks. Delft: IPSE Studies.
 • Blank, J. L. T., van Hulst, B. L., & Dumaij, A. C. M. 2014. Stuurbaarheid van innovativiteit: empirisch onderzoek naar de effecten van interne sturing op innovativiteit van ziekenhuizen. IPSE Studies Research Reeks. Delft: IPSE Studies.
 • Urlings, T.H., &  J.L.T. Blank. 2013. Samen sterk voor sociale veiligheid: empirisch onderzoek naar effecten van ketenpartners op sociale veiligheid. . IPSE Studies Research Reeks.Delft: IPSE Studies.
 • Blank, J.L.T., B.L. van Hulst, & J. Wilschut. 2013. Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp: een literatuur- en empirisch onderzoek naar de kostenstructuur van de spoedeisende hulp. IPSE Studies Research Reeks. Delft: IPSE Studies.
 • Blank, J. L. T., van Hulst, B. L., & Dumaij, A. C. M. 2013. Besturen sturen: Empirisch onderzoek naar het effect van interne sturing op de doelmatigheid van de Nederlandse ziekenhuizen in de periode 2003-2010.  IPSE Studies Research Reeks. Delft: IPSE Studies.
 • Blank, J. L. T., Dumaij, A. C. M., & van Heezik, A. A. S. 2013. Productiviteitstrends in de spoorsector: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1985 en 2012 IPSE Studies Research Reeks. Delft: TU Delft.
 • Blank, J.L.T., van Hulst, B.L., & Wilschut, J. 2012 Menselijke of economische maat in de geestelijke gezondheidszorg. Technische verantwoording onderzoek naar schaal- en diversificatie-effecten. . IPSE Studies Research Reeks.Delft IPSE Studies.
 • Urlings, T. H., & Blank, J.L.T. 2012. Benchmark bedrijfsvoering voortgezet onderwijs: kwantitatief onderzoek naar de mogelijkheden om de bedrijfsvoering van onderwijsinstellingen te verbeteren. In: VO-raad (ed), Bedrijfsvoering voortgezet onderwijs. Utrecht: VO-raad..
 • Urlings, T. H., & Blank, J. L. T. 2012. Benchmark bedrijfsvoering voortgezet onderwijs. IPSE Studies Research Reeks. Delft: TU Delft, IPSE Studies.
 • Hulst van, B. L., & Blank, J. L. T. 2012. Kosten aan de marge. IPSE Studies Research Reeks. Delft: TU Delft.
 • Dumaij, A. C. M., Blank, J. L. T., & van Hulst, B. L. 2012. Zorg voor versnelling: Empirisch onderzoek naar het effect van innovaties op de doelmatigheid van Nederlandse ziekenhuizen in de periode 2003-2009 . IPSE Studies Research Reeks.Delft: IPSE Studies.
 • Blank, J.L.T., F. Felsö & R. van der Aa. 2012. Productiviteitstrends in het middelbaar beroepsonderwijs: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1980 en 2010. . IPSE Studies Research Reeks. Delft: IPSE Studies.
 • Blank, J. L. T., en Eggink, E. 2012. Ziekenhuizen: productiviteit en kostenbeheersing. In J. H. M. Donders & C. A. De Kam (Eds.), Zorg verzekerd? Den Haag: SDU uitgevers.
 • Eggink, E., en Blank, J. L. T. 2012. Ziekenhuiszorg. In B. Kuhry & F. De Kam (Eds.), Waar voor ons belastinggeld? Prijs en kwaliteit van publieke diensten (Vol. SPC-publicatie 2012-2, pp. 88-108). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • Blank, J. L. T., en Niaounakis, T. K. 2011. Productiviteitstrends in het wetenschappelijk onderwijs: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1982 en 2009. IPSE Studies Research Reeks. Delft: IPSE Studies.
 • Urlings, T., en J.L.T. Blank. 2011. Veiligheid verkend: een empirisch onderzoek naar de determinanten van veiligheid. . IPSE Studies Research Reeks. Delft: IPSE Studies.
 • Blank, J.L.T., A.C. Dumay, en B.L. van Hulst. 2011. Ziekenhuismiddelen in verband: een empirisch onderzoek naar productiviteit en doelmatigheid in de Nederlandse ziekenhuizen 2003-2009. IPSE Studies Research Reeks. Delft: IPSE Studies.
 • Blank, J.L.T., en E. Eggink. 2011. Productiviteitstrends in ziekenhuiszorg. Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1972 en 2008. IPSE Studies Research Reeks. Delft: IPSE Studies.
 • Blank, J.L.T. & C.  Haelermans. 2011. Is een innovatieve school een productieve school? Een analyse van de relatie tussen innovaties en productiviteit op scholen voor voortgezet onderwijs. Utrecht: VO-raad.
 • Blank, J.L.T., J. Bos, P.M. Koot en B.M. Balk. 2010. Onderzoek naar de generieke productiviteitsontwikkeling in de reguleringsmethode van TenneT TSO BV. Delft: IPSE Studies.
 • Blank, J.L.T. 2010. Productiviteitsgroei als panacee: essay over mogelijkheden voor vergroting van de productiviteit in de publieke sector. In: De grote uittocht: negen essays over de arbeidsmarkt van de onderwijs- en overheidssectoren. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Blank, J.L.T., A.C. Dumay, C. Haelermans, A. van Hezik, P.M. Koot en B.L. van Hulst. 2010. Is de ziekte van Baumol te behandelen? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om de productiviteit in de publieke sector te vergroten. IPSE Studies Research Reeks.Delft: IPSE Studies.
 • Blank, J.L.T., B.L. van Hulst. 2010. Verzorging verspreid: een economisch planningsmodel voor het zorgaanbod in Vlaamse ziekenhuizen. IPSE Studies Research Reeks. Delft: IPSE Studies.
 • Blank, J.L.T. 2010. Principes van Productiviteitsmeting: elementaire handleiding voor kwantitatief onderzoek naar de productiviteit, doelmatigheid, kwaliteit en effectiviteit van de publieke sector. Maastricht: Shaker Publishing B.V.
 • Blank, J.L.T., A.H.E. Koolman en P.M. Koot. 2009. Naar een rationele allocatie van overheidsmiddelen vanuit een welvaartstheoretisch perspectief. IPSE Studies Research Reeks. Delft: IPSE Studies/ TU Delft (M756961).
 • Blank, J.L.T., C. Haelermans en B.L. van Hulst. 2009. Innovatiekracht van het voortgezet onderwijs. IPSE Studies Research Reeks. Delft: IPSE Studies/ TU Delft (M75876).
 • Blank, J.L.T., A.H.E. Koolman en B.L. van Hulst. 2009. Ontwikkeling productiviteit 2003-2008 algemene ziekenhuizen. IPSE Studies Research Reeks. Delft: IPSE Studies/TU Delft (M76960).
 • Blank, J. L. T.  2009 (redactie). “Schaal op maat: beschouwingen over schaalvergroting in de publieke sector”. Maastricht: Shaker Publishing B.V.
 • Blank, J., P. Koot en C. Haelermans. 2009. “Schaalvergroting in historisch perspectief”. In: Blank, J. L. T. (redactie). “Schaal op maat: beschouwingen over schaalvergroting in de publieke sector”. Maastricht: Shaker Publishing B.V.
 • Blank, J. 2009. “Slotbeschouwing”. In: Blank, J. L. T. (redactie). “Schaal op maat: beschouwingen over schaalvergroting in de publieke sector”. Maastricht: Shaker Publishing B.V.
 • Blank, J. L. T. et al. 2008. Schaal en Zorg - Een inventariserend onderzoek naar de relatie tussen schaal, bereikbaarheid, kwaliteit en doelmatigheid in de zorg. Den Haag, Raad voor de Volksgezondheid & Zorg/IPSE Studies. 
 • Thio, V., J. L. T. Blank, en B. L. van Hulst. 2007. PGB’s en zorgverzekeraars: een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van PGB’s in de ZVW. Rotterdam/Delft: Ecorys/IPSE studies TU Delft.   
 • Blank, J.L.T. , B.L. van Hulst en P.M. Koot. 2007. “Basisonderwijs en bureaucratie: een empirisch onderzoek naar de relatie tussen overhead en productie in het basisonderwijs”. Rotterdam/Delft: Ecorys/IPSE studies TU Delft.
 • Blank, J.L.T. , B.L. van Hulst en P.M. Koot. 2007. Overhead of onderwijs: een benchmark van de allocatie van middelen in onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs. Rotterdam/Delft: Ecorys/IPSE studies TU Delft.
 • Blank, J., P.Koot, S. Desczka en B. van Hulst. 2007. De financiële situatie van de Sociale Werkvoorziening in beeld: een empirisch onderzoek naar de achtergronden van bedrijfseconomische resultaten van bedrijven voor Sociale Werkvoorziening. Rotterdam/Delft: ECORYS/IPSE Studies TU Delft.
 • Jagtenberg, R., A. de Roo, J. Blank en B. van Hulst. 2007. “Kosten en kansen: een onderzoek naar individuele arbeidsconflicten binnen de Nederlandse politie”. Rotterdam: Ecorys (Ecorys Research 7).
 • Blank, J.L.T., P. Koot, K. Azzouz en  P.Poel. 2007. “Trends in bureaucratie: Een empirische verkenning naar de ontwikkeling van bureaucratie in het Nederlandse onderwijs sinds 1990” Rotterdam: Ecorys
 • Blank, J., M. van der Ende, C. Jansen,  H. Kadiks, M. Koolhoven- de Boer en A. Uwland. 2006. “Tussen omslag en kapitaaldekking: een onderzoek naar de financiële gevolgen van verschillende uittreedroutes”. Rotterdam: ECORYS.
 • Blank, J., S. Desczka, M. van der Ende, P. Koot en P. Poel. 2006.“Onzekerheid over doelmatigheid: Een empirische analyse van de doelmatigheid in de uitvoering van de Nederlandse werknemersverzekeringen”. Rotterdam: ECORYS (ECORYS research 6a).
 • Blank, J.L.T, R.van der AA, B.van Hulst, P. Koot en F. Van Zutphen. 2005. “Bureau of lessenaar: een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen”. Rotterdam: ECORYS (ECORYS research 5)
 • Blank, J.L.T.,  B.L. van Hulst, en P. Koot. 2005. “Arboproductiviteit: een onderzoek naar de relatie tussen arbo- en verzuimmaatregelen en productiviteit in de bouw”. Rotterdam: ECORYS (EE12277).
 • Arents, M., en J.L.T. Blank. 2005.“Instroom in de WGA: enkele kanttekeningen bij de berekeningen voor een `eerlijk speelveld` in de WGA”. Rotterdam: ECORYS (EE13487).
 • Blank, J.L.T. en B.L. van Hulst. 2005. “Verspreiding van vernieuwing: een empirische diagnose van de verspreiding van innovaties in Nederlandse ziekenhuizen”. In: Weten wat we doen: verspreiding en innovaties in de zorg. Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid.
 •  Blank, J.L.T. en B.L. van Hulst. 2005. “Doelmatige diversificatie: een verkennend onderzoek naar economies of scope in ziekenhuizen”. Rotterdam: ECORYS-NEI (ECORYS Research nr. 4).
 •  Blank, J.L.T. en B.L. van Hulst. 2005. “Productafbakening in ziekenhuizen als fusiecriterium: een empirisch onderzoek naar productsubstitutie”. Rotterdam: ECORYS-NEI (onderzoeksrapport ar11795B). (Relevant product markets in hospital industry as a test on mergers: an empirical research on output substitution).
 • Blank, J.L.T. en B.L. van Hulst. 2005. “De WMO in internationaal perspectief”. Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid (achtergrondstudie 05/02).
 • Blank, J.L.T., B. van Hulst en A. Van Selm. 2004. “Pensioen én participatie: een onderzoek naar de gevolgen van deeltijpensioen op arbeidsparticipatie en sociale zekerheid”. Rotterdam: ECORYS-NEI (ECORYS-research 2). 
 • Blank, J.L.T., M. van den Ende, en B van Hulst. 2004. “Bench Marking in an international perspective: an international comparison of the performance of the judiciary systems” Rotterdam: ECORYS-NEI (onderzoeksrapport EE10407).
 • Blank, J.L.T., en B. Van Hulst. 2004. “Risico’s regelen: naar een nieuwe garantieregeling in de GWW-sector”. Rotterdam: ECORYS-NEI. (onderzoeksrapport E8745).
 • Blank, J.L.T., en B. Van Hulst. 2003. “Draagvlak voor deeltijd:een simulatiemodel voor de berekening van de gevolgen van deeltijdpensioen voor arbeidsparticipatie en sociale zekerheid”. Rotterdam: ECORYS-NEI (onderzoeksrapport EE10167). 
 • Blank, J.L.T., J.L. Waaijers, en B. Van Hulst. 2003. “Zuinig op verzuim: een empirisch onderzoek naar de relatie tussen verzuim, arbodiensten en arbopakketten”. Rotterdam: ECORYS-NEI (onderzoeksrapport E8327).
 • Blank, J.L.T., en W. Koolmees. 2003. “Werkende CAO’s: een onderzoek naar de relatie tussen CAO’s en arbeidsmobiliteit”. Rotterdam: ECORYS-NEI (onderzoeksrapport: E8585).
 • Blank, J.L.T., W. Koolmees, I. Vogelaars, en J. Waaijers. 2002. “Tussen bureau en bed: een empirisch onderzoek naar de relatie tussen overhead en productiviteit in Nederlandse ziekenhuizen”. Nederlands Economisch Instituut. Rotterdam (Ecorys research 1).
 • Blank, J.L.T., R. Van der Aa., en P. Van Winden. 2002. “Wervings- en bindingspremies in zorg en onderwijs”. Nederlands Economisch Instituut. Rotterdam (NEI-rapport E7942).
 • Blank, J.L.T., R. Goudriaan, en T. van Walderveen. 2002. “Beheersing van de arbeidskosten in de zorgsector in internationaal perspectief. ” Den Haag: APE.
 • Eggink, E., en J.L.T. Blank. 2001. “Verstandigd verzorgd: een empirisch onderzoek naar de efficiëntie van de intramurale zorg voor verstandelijk gehandicapten”. Sociaal en Cultureel Planbureau. Den Haag (SCP-publikatie 2001-4).