Biomassa

Biomassa, zoals plantenresten, kan een milieuvriendelijk alternatief zijn voor fossiele grondstoffen. Zo kan biomassa worden bij- of meegestookt in gas- of kolencentrales. Ook kan biomassa als grondstof worden gebruikt in de chemische en materialenindustrie. Maar biomassa is niet onomstreden en is alleen duurzaam als deze niet concurreert met de voedselvoorziening.

Biomassa kan naar verwachting in potentie tot 25% van de wereldwijde energiebehoefte dekken. Het is vooral geschikt als grondstof voor zware brandstoffen voor zeeschepen en vliegtuigen en als basismateriaal voor de chemische industrie. De TU Delft onderzoekt hoe niet-eetbare biomassa (landbouwafval, bosbouw residuen, zeewier, slib, rioolafval, micro-algen) met behulp van thermische, chemische en biotechnologische conversietechnieken omgezet kan worden naar energiedragers en biochemicaliën. Bovendien wordt transport en logistiek van biomassa onderzocht.

Thermische en chemische conversie

Verbranden van biomassa

Elektriciteitscentrales stoken biomassa bij en mee om de CO2-uitstoot te verkleinen. Onderzoek richt zich op verbrandingsprocessen van verschillende soorten, met name droge  biomassa. En verder op het voorbehandelen van de biomassa door het meer koolachtig te maken: torrefactie. Lees meer over het Biomass co-firing project (samenwerking E.ON) of op de website van de sectie Process & Energy .

Vergassing van biomassa

Door het vergassen van droge en natte vormen van biomassa kan synthesegas worden gemaakt, de basis voor onder meer diesel-substituut, methanol en waterstof. Een belangrijk deel van het onderzoek is het stof-, zwavel- en teervrij maken van het productgas, het (katalytisch) upgraden van het gas voor verdere katalytische omzetting en het opschalen van lab- naar fabrieksschaal. Lees verder 

Bioraffinage

Door hydrolyse – het chemisch splitsen van materiaal met behulp van water en bijvoorbeeld een zuur als katalysator, mogelijk uitgevoerd in een ionische vloeistof - afbreken van lange suikerketens in biomassa voor verdere verwerking naar biochemicaliën.  Hydrolyse kan een voorbehandeling zijn voordat biomassa met behulp van biotechnologie – d.w.z. met micro-organismen – verder wordt verwerkt naar biochemicalien voor de productie van biobrandstoffen, plastics, bouwmaterialen etc.

Biotechnologie

Biomassa kan ook door middel van biotechnologie worden omgezet in bruikbare grondstoffen voor onder meer biobrandstoffen en plastics. De biotechnologie maakt hiervoor gebruik van micro-organismen, zoals bacteriën.
Bekijk een animatie over de gebruik van biotechnologie bij het omzetten van biomassa: 

Lees meer over biotechnologie op de website van de stichting BE-Basic en de afdeling Biotechnology van de faculteit Technische Natuurwetenschappen.

Spin-offs

Gensos BV

De kernactiviteit van Gensos is de ontwikkeling van superkritische vergassingstechnologie. Met dit innovatieve thermochemische proces kunnen natte biomassa reststromen zoals natte dierlijke mest en rioolslib op efficiënte wijze worden omgezet tot een duurzame aardgasvervanger (groen gas) of waterstofrijk gas en natuurlijke mineralen. Lees meer

Faciliteiten

De TU Delft is een van de partners in de Bioprocess Pilot Facility in Delft, een proeffaciliteit voor het opschalen van bioprocestechnologie. Deze technologie wordt gebruikt om niet-eetbare biomassa om te zetten in bio chemicaliën. 

De TU Delft beschikt sinds het voorjaar van 2015 over een nieuw Proces en Energie laboratorium dat tevens als gemeenschappelijk laboratorium van het TU Delft Process Technology Institute fungeert. Lees het persbericht over de opening op 8 april 2015.