4-daagse cursus Recente ontwikkelingen in het wonen

05 oktober 2016 00:00 t/m 01 december 2016 00:00 - Locatie: Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn - Door: Webredactie OTB

De woningmarkt heeft zich in sommige delen van het land volledig hersteld, terwijl andere delen nog met de naweeën van de crisis te maken hebben. De koopprijzen stijgen door en de woningverkopen zitten al gedurende twee en half jaar in de lift. De enige dissonant in het herstel is de bouwproductie die maar niet op het gewenste niveau wil komen. De grote vraag is echter of na een aantal beperkende beleidsmaatregelen dit herstel in 2016 en in de jaren daarna doorzet of dat de opleving van korte duur is geweest. Hoe zal de koopwoningmarkt zich structureel manifesteren in de toekomst? Een scala aan beleidsinterventies en instrumenten dient zich aan om deze problemen het hoofd te bieden. In deze cursus brengt men recente ontwikkelingen in het wonen met elkaar in verband, reikt men nieuwe beleidsinstrumenten aan en komen de effecten van nieuw beleid aan de orde.

Data

5/6 oktober en 30 november/1 december 2016

Doelgroep

De cursus is interessant voor iedereen die beroepsmatig bij het wonen betrokken is, al enige basiskennis op het gebied van wonen heeft en in een kort tijdsbestek inzicht wil krijgen in recente ontwikkelingen en nieuwe beleidsinstrumenten.

Achtergrond

De woningmarkt heeft zich in sommige delen van het land volledig hersteld, terwijl andere delen nog met de naweeën van de crisis te maken hebben. De koopprijzen stijgen door en de woningverkopen zitten al gedurende twee en half jaar in de lift. De enige dissonant in het herstel is de bouwproductie die maar niet op het gewenste niveau wil komen. De grote vraag is echter of na een aantal beperkende beleidsmaatregelen dit herstel in 2016 en in de jaren daarna doorzet of dat de opleving van korte duur is geweest. Hoe zal de koopwoningmarkt zich structureel manifesteren in de toekomst?

Ook voert de overheid vanaf 2014 de eerder op basis van het woonakkoord vastgestelde beleidsaanpassingen verder uit. Het huurbeleid is meer marktconform en de verhuurders betalen een heffing oplopend tot 1,7 miljard euro in 2017. Na het inwerking treden van de nieuwe woningwet in 2015 staan met name de nieuwe rol en mogelijkheden van de sociale huursector nog volop ter discussie. Woningcorporaties hebben minder middelen beschikbaar voor de benodigde nieuwbouw en renovatie.  Nieuw in de woningwet is ook dat huurders via onder andere coöperaties en meer zeggenschap in hun kracht worden gezet.
Daarnaast is het de vraag of de positie die aan de particuliere huursector voor de komende jaren wordt toebedacht realistisch is. Kunnen zij voldoen aan de toenemende vraag naar woningen?
Ten slotte staan de traditionele volkshuisvestingsvraagstukken zoals betaalbaarheid en beschikbaarheid van voldoende woningen weer hoog op de beleidsagenda.
Woonvraagstukken krijgen ook nog steeds veel aandacht in de pers. De restschuldproblematiek, moeilijk verkoopbare woningen in bepaalde regio's, hoge woonuitgaven en problemen tussen de overheid en de woningcorporaties zijn regelmatig terug te vinden op de voorpagina’s van de landelijke dagbladen.

Echter, op landelijk maar ook op lokaal niveau dringt het steeds meer door dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om de gerezen problemen het hoofd te bieden. Een scala aan beleidsinterventies en instrumenten dient zich hiervoor aan. 

Inhoud cursus

Vooraanstaande sprekers uit zowel de wetenschap als de praktijk brengen recente ontwikkelingen met elkaar in verband en reiken nieuwe beleidsinstrumenten aan. Tevens komt informatie over de effecten van het nieuwe beleid aan de orde. 
Meer specifiek besteedt de cursus aandacht aan onder andere:

 • Huisvestingssystemen, regulering en oplossingen voor het disfunctioneren van de woningmarkt.
 • Recente ontwikkelingen wat betreft vraag en aanbod op de markt van koopwoningen, ontwikkelingen op de woningbouwmarkt, het woningaanbod en het grondbeleid.
 • De ontwikkeling van wooncoöperaties.
 • De gewijzigde rol van corporaties als maatschappelijke ondernemers en de financiering van corporaties na de aanpassingen van de Herzieningswet.
 • Ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg.
 • Stimulering van eigenwoningbezit.
 • De mogelijkheden om een meer energiezuinige woningvoorraad te realiseren.
 • Particulier opdrachtgeverschap en de rol van de gemeente.
 • De rol van de provincie in het woonbeleid.
 • Trends in de woonruimteverdeling.
 • Ontwikkelingen op het terrein van de stedelijke vernieuwing en perspectief van de wijkvernieuwing.

Programma

U kunt hier het programma downloaden.

PE Punten

U kunt voor het volgen van deze cursus 25 (VTW) PE punten krijgen. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Aanmelding, kosten en meer informatie

De cursus vindt plaats in Landgoed Zonheuvel (dit is een gewijzigde locatie). De deelnamekosten bedragen € 2.195,- exclusief overnachtingskosten. De overnachtingskosten bedragen € 75,- per nacht.
U kunt zich hier reeds aanmelden voor deze cursus.

Meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Martine de Jong-Lansbergen, M.M.M.deJong-Lansbergen@tudelft.nl of u kunt bellen: 015-278 3005.