Er zijn afgelopen jaren beleidsmaatregelen genomen die de huurwoningmarkt structureel wijzigen. Gelijktijdig is de druk op de woningmarkt toegenomen. Dit leidt tot discussie over wachttijden en verdringing. Woonruimteverdeling staat daarmee weer in het middelpunt van de belangstelling. Efficiënter werken en tegelijkertijd maatwerk leveren is anno 2018 dé uitdaging voor woningcorporaties, ook bij het verdelen van vrijkomende woningen. In deze tweedaagse cursus doet u kennis op van de laatste ontwikkelingen op het gebied van woonruimteverdeling. Verder is er aan de hand van praktijkpresentaties ruime aandacht voor discussie over en reflectie op uw eigen werksituatie.

Data

5/6 maart 2018

In het kort

Er zijn afgelopen jaren grote veranderingen in gang gezet die de huurwoningmarkt structureel wijzigen, zoals de verhuurdersverheffing en de inkomensafhankelijke huurverhoging en de huursombenadering. Het Rijk heeft een verscherpte passendheidstoets ingevoerd waardoor verhuurders verplicht zijn om woningen toe te wijzen waarvan de huur beter past bij het inkomen van woningzoekenden. Deze maatregel moet zowel een verdere stijging van de uitgaven aan huurtoeslag als de toename van betaalbaarheidsproblemen voorkomen. Gelijktijdig is door de extramuralisering en de instroom van asielzoekers de huisvestingsopgave voor bijzondere doelgroepen en de druk op de huurwoningmarkt toegenomen. Dat leidt tot discussie over wachttijden en verdringing. Woonruimteverdeling staat daarmee weer in het middelpunt van de belangstelling.

Sinds de invoering van de Huisvestingswet 2014 moeten gemeenten een huisvestingsverordening opstellen als zij willen sturen in de woonruimteverdeling. Ze moeten daarbij duidelijk maken dat schaarste leidt tot onwenselijke effecten en sturing noodzakelijk is.

Efficiency en maatwerk
Door de toegenomen druk op de woningmarkt blijft efficiency bij woningtoewijzing van groot belang: hoe kunnen we doen om de voorraad doelmatiger te benutten en doorstroming en dynamiek te stimuleren? Wat kunnen we doen om weigeringen en no-shows te verminderen?

De behoefte om efficiënter te werken gaat in de praktijk gepaard met de wens meer maatwerk te kunnen leveren. Woningzoekenden zijn er in allerlei soorten en maten en dat vraagt om verschillende, meer klantgerichte manieren van werken. Het maken van de ideale match betekent immers een efficiënter verhuurproces. Maatwerk maakt het ook mogelijk grip op woningtoewijzing te houden en zo bij te dragen aan de leefbaarheid in buurten of complexen. Maar in hoeverre laat een woningzoekende zich sturen? Wat beweegt iemand eigenlijk als hij op zoek gaat naar een woning?

Al met al genoeg reden om serieus werk te maken van woonruimteverdeling en kritisch te kijken naar het functioneren van bestaande systemen en werkwijzen.  Voor deze cursus hebben het OTB en RIGO de handen ineen geslagen. 

Opzet cursus

Tijdens deze twee dagen verwachten wij van u een actieve bijdrage, zodat de cursus aansluit bij de uitdagingen uit uw eigen praktijk. Daarvoor maakt u van te voren een korte thuisopdracht, die u tijdens de cursus in kleine groepen met medecursisten en cursusleiders zult bespreken. Daarnaast zorgen presentaties voor discussie over en reflectie op de eigen praktijksituatie. Op deze manier doet u niet alleen nieuwe kennis op, maar past u deze nieuwe kennis ook meteen toe.

Na inschrijving ontvangt u de thuisopdracht waarin wij u vragen de werkwijze van uw organisatie te evalueren en de uitdagingen waar u zelf voor staat aan de orde te stellen.

Leer, ervaar en pas toe:

  • Kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van woonruimteverdeling.
  • Kennis over de (inter)nationale context van de woonruimteverdeling. 
  • Inzicht in andere praktijksituaties en daarmee in de overwegingen, dilemma’s en keuzes van vakgenoten.
  • Kennis van de meest recente (evaluatie)onderzoeken op het gebied van de woonruimteverdeling. 
  • Een nieuwe kijk op de eigen praktijksituatie.
  • Tools om met de eigen situatie aan de slag te gaan.

PE-punten

Sinds januari 2015 bestaat voor de leden van de VTW (de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, www.vtw.nl) en voor woningcorporatiebestuurders (Aedes: https://www.aedes.nl/dossiers/permanente-educatie.html) de verplichting tot permanente educatie. Voor het volgen van deze cursus ontvangt u 13 PE-punten.   

Voor wie bestemd?

Voor degenen die in hun werk met de praktijk of het beleid van de woonruimteverdeling te maken hebben. Enige kennis is een pré, maar geen voorwaarde.
We streven naar een diverse groep wat betreft functies en vooral organisaties, wat leidt tot een hoog gewaardeerde interactie tussen vakgenoten. Zo leert u van elkaar!
In het bijzonder denken we aan: beleidsmedewerkers van corporaties of gemeenten, verhuurmedewerkers, woonconsulenten, managers wonen of woondiensten, vertegenwoordigers van huurdersorganisaties en andere professionals betrokken bij de woonruimteverdeling. 

Locatie

De cursus vindt plaats in Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist.

Aanmelding en meer informatie

U kunt zich hier aanmelden voor deze cursus. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Angelique Dersjant, A.D.Dersjant@tudelft.nl of u kunt bellen: 015-278 3005.