Promotie A. Haghighi Talab: kennissamenwerking

04 oktober 2017 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Webredactie

Empirical Modelling of Inter-organizational Knowledge Collaboration. Promotor: Prof.dr. C.P. van Beers (TBM).

De Europese Commissie financiert door middel van de Kaderprogramma's (KP's) interorganisatorische kennissamenwerkingsverbanden (IK) om kennisbronnen te co-creëren en gebruiken, resulterend in open innovatie tussen academische en industriële organisaties. Het doel van dit proefschrift is om door middel van het modelleren van interorganisatorische kennissamenwerking in het Zevende Kaderprogramma, inzicht te creëren in de betrokken factoren, hun enkelvoudige en gezamenlijke effecten en hun implicaties voor de innovatiestrategie van organisaties en innovatiebeleid. Het beoogt aldus antwoord te geven op de volgende hoofdvraag: hoe kan interorganisatorische samenwerking verbeterd worden?

Kennis wordt nader in kaart gebracht aan de hand van de kennis taxonomie van Aristoteles (episteme, techne, of phronesis) en organisaties middels het Triple Helix-samenwerkingsmodel: universiteiten, bedrijven en overheidsinstellingen. De implicaties hebben betrekking op de selectie van samenwerkingspartners en de samenstelling van consortiums.

Organisatorische determinanten worden gemodelleerd om de variaties in de mate van IK te verklaren door het Motivation, Opportunity, Ability (MOA) raamwerk op organisatorisch niveau toe te passen. Het MOA-raamwerk met een interdependente functionele vorm blijkt een aanzienlijk deel van de variatie in IK te verklaren. De nadruk leggen op enerzijds stimulansen (Motivation) of anderzijds absorptiecapaciteit (Ability) kan daarom misleidend en ineffectief zijn, aangezien de drie determinanten van kennissamenwerking onderling afhankelijk zijn.

Organisatietype (universiteit, bedrijf, of overheid) wordt systematisch vergeleken om een empirisch perspectief op de impact van de samenstelling van het consortium op de mate van IK te geven. Universiteiten (en samenwerkingen tussen universiteiten) blijken de voornaamste bijdrage te leveren aan interorganisatorische kennissamenwerking.

Mogelijke substitutie van het effect van de ene dimensie van nabijheid (geografische, netwerk of sociale ) door het effect van een andere dimensie wordt empirisch getoetst. Sociale nabijheid heeft de grootste impact op de mate van IK. De effectgrootte van de sociale nabijheidsfactor substitueert de nieuwigheidskosten van in netwerk opzichten nabijgelegen samenwerkingspartners en de toegankelijkheidskosten van geografisch verre samenwerkingspartners.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.