Promotie D.H.J. van Breukelen: wetenschapsonderwijs

21 juni 2017 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: Webredactie

Teaching and learning science through design activities. A revision of design-based learning. Promotor: Prof.dr. M.J. de Vries (TBM).

Teaching and learning science through design activities – A revision of design-based learning
Jongeren worden steeds vaker geconfronteerd met een complexe maatschappij. Dit wordt mede veroorzaakt door een sterke verankering van wetenschap en techniek in de samenleving. Het is daarom belangrijk dat leerlingen passend onderwijs krijgen om met deze situatie om te kunnen gaan. Bètaonderwijs speelt hier onder andere op in door samenhang te creëren tussen de monovakken, waarbij leerlingen leren door middel van ontwerptaken (design-based learning: DBL). Deze didactische benadering resulteert in een hoog vaardigheidsniveau maar teleurstellende leeropbrengsten met betrekking tot conceptueel leren. DBL biedt echter in potentie een rijke leeromgeving om concepten te kunnen leren. Uit het promotieonderzoek blijkt dat deze kans onbenut blijft vanwege de hoge complexiteit en diversiteit van ontwerptaken. Iets waar ook docenten problemen door ondervinden en niet in staat zijn om passende begeleiding te geven. Verder blijkt uit het onderzoek dat diverse didactische interventies in het kader van “scaffolding” en “explicit teaching” een positief effect hebben op het conceptuele leren en een oplossing bieden voor het eerder genoemde complexiteitsprobleem. Op deze manier ontstaat er een leeromgeving die zowel het vaardigheidsleren als het conceptuele leren faciliteert. Een didactische strategie (FITS-model) die door middel van de juiste taakfocus (Focus), het doen van (experimentele) onderzoekjes (Investigation), geïnformeerd ontwerpen (Technological design) en het creëren en expliciteren van Synergie tussen wetenschap en techniek een kansrijke strategie biedt om DBL optimaal te implementeren binnen de onderwijspraktijk.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.