Promotie H. Saeedi: vrachttransport

15 maart 2018 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Network-Level Analysis of the Market and Performance of Intermodal Freight Transport. Promotor: Prof.dr. R.A. Zuidwijk (CiTG).

Sinds jaar en dag is wegvervoer de dominante modaliteit voor vrachtvervoer van en naar het achterland van havens. Naast positieve effecten heeft dit ook geresulteerd in congestie, luchtvervuiling en andere externe effecten zoals geluidsoverlast. Onder andere de Europese Commissie heeft Intermodaal goederenvervoer (IFT) als alternatief voor wegvervoer gestimuleerd. De doelstelling is om in 2050 meer dan 50% van het vrachtvervoer met een afstand van 300 km of meer middels IFT te vervoeren. Ondanks alle inspanningen binnen een groot aantal programma’s is het marktaandeel van IFT echter nog steeds vrij beperkt. Dit proefschrift analyseert de marktstructuur en de prestaties van de IFT-diensten op netwerkniveau, waarbij de aanname is dat het hebben van een concurrerende markt en het verbeteren van de prestaties van de IFT- diensten zal resulteren in een groter marktaandeel voor de IFT- diensten.

Een IFT-service bestaat uit verschillende IFT-ketens, die zelf uit verschillende actoren bestaan, welke vaak ook weer verschillende diensten aanbieden (d.w.z. voor- en na-transport, overslag en hoofdtransport). Al deze IFT-ketens vormen samen een IFT-netwerk. Om het marktaandeel van de IFT-service te verhogen, moeten we de marktstructuur van het IFT-netwerk beter begrijpen. Dit is vooral belangrijk omdat de marktstructuur grotendeels is gebruikt als een beschrijving van het gedrag van spelers in de markt.

In het IFT-domein hebben sommige onderzoeken de afzonderlijke marktsegmenten van de IFT-markt geanalyseerd. Vanwege het samengestelde karakter van de IFT- diensten geeft de segmentanalyse echter een onvolledig beeld van de IFT-markt. In feite is er sprake van concurrentie in een IFT-netwerk tussen IFT-ketens of zelfs tussen verschillende corridors, om de goederen van een "oorsprong" naar een "bestemming" te transporteren en mede daarom is een netwerk-gebaseerde analyse nodig. Daarom is het ontwikkelen van een netwerk-gebaseerd model voor de analyse van de marktstructuur van IFT-netwerken de eerste doelstelling van dit onderzoek. Daarnaast kan het marktaandeel van de IFT-service ook worden beperkt door te lage prestaties. Daarom zijn methoden om de prestaties van een volledig IFT-systeem (of IFT-ketens), evenals de prestaties van verschillende schakels in de IFT-ketens te kunnen evalueren, van groot belang. In dit proefschrift is het tweede doel het ontwikkelen van een model om de efficiëntie van de hele IFT-ketens op netwerkniveau te kunnen meten. Op basis van deze twee doelstellingen formuleren we de volgende twee hoofdonderzoeksvragen in dit proefschrift:

  • Hoe kunnen we de IFT-marktstructuur op netwerkniveau analyseren?
  • Hoe kunnen we de prestaties van een IFT-keten in een netwerk meten?

Om de marktstructuur in een IFT-netwerk te kunnen analyseren, presenteren we een model met de naam "Intermodaal model voor goederenvervoersmarktstructuur (IFTMS)". Dit model maakt gebruik van ‘grafen theorie’, en definieert verschillende deelmarkten in een IFT-netwerk. Deze sub-markten worden weergegeven als knooppunten (‘overslag’), verbindingen (‘hoofdtransport’) en paden (corridors en OD paren). Vervolgens combineert het model de marktstructuren op IFT- deelmarkten en breidt deze uit naar het netwerkniveau. Om de marktstructuur van echte IFT-netwerken te kunnen bestuderen, bijvoorbeeld het Europese intermodale netwerk, zijn er twee belangrijke uitdagingen: 1) de definitie van de relevante geografische overslag markten, 2) de beschikbaarheid van gedetailleerde gegevens, vooral op het niveau van de keten. Om deze twee hoofduitdagingen het hoofd te bieden, wordt een methodologie gepresenteerd die complementair is aan het IFTMS-model. De methodologie past een conservatieve, op modellen gebaseerde aanpak toe om de geografische grenzen van de overslag deelmarkten te definiëren en een dataset voor de marktanalyse te creëren.

Om de tweede onderzoeksvraag te beantwoorden, presenteren we een aangepast ‘Network Data Envelopment Analysis’ (NDEA) -model. Dit aangepaste model is gericht op het meten van de efficiëntie van IFT-ketens met meerdere divisies met verschillende structuren (aantal divisies). Dit model beschouwt het concept " waarde van en dienst " als de tussenstap in de modellering.

De ontwikkelde modellen en geanalyseerde prestaties in dit proefschrift kunnen verschillende beleidsimplicaties hebben: Het IFTMS-model kan door mededingingsautoriteiten worden gebruikt om de concurrentiegedragingen in het IFT-netwerk te onderzoeken. Ze kunnen de effecten van verschillende bedrijfsstrategieën op concurrentie en concentratie op de IFT-markt evalueren. Het kan ook door bedrijfsmanagers worden gebruikt om de marktimplicatie van hun bedrijfsstrategieën te onderzoeken. De impact van beleid ter bevordering van IFT in de EU of op andere continenten kan ook met behulp van dit model worden geëvalueerd. Het NDEA-model zou door beleidsmakers kunnen worden gebruikt om een algehele beoordeling van de prestaties van IFT-systemen te maken en om de minder efficiënte divisies te bepalen. Deze resultaten kunnen beleidsmakers ondersteunen bij het bepalen van de primaire doelen voor prestatieverbetering (en beleidsontwerp) om verbeterde IFT-services te promoten. Naast de ontwikkelde modellen in dit proefschrift heeft de toepassing van deze modellen op het intermodale EU-netwerk geleid tot enkele managementinzichten. Uit de analyse van het EU IFT-netwerk blijkt dat in de meeste gebieden in Europa de overslag- en hoofdtransport- deelmarkten sterk geconcentreerd zijn. Het toepassen van het efficiëntiemodel op een voorbeeld van een Europees IFT-netwerk suggereert ook dat - om de prestaties van het IFT-netwerk te verbeteren - de aandacht van beleidsmakers, in de meeste corridors, zou moeten liggen op het verbeteren van de prestaties van terminals.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.